Hjem
Internasjonalt senter
Eksternfinansiering

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) er et sentralt virkemiddel under Panoramastrategien (2021-2027) og skal legge til rette for at fremragende fagmiljøer i Norge kan etablere/utvikle varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør- Afrika, USA og Sør-Korea.

Hovedinnhold

Formålet med INTPART er å utvikle fremragende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Partnerskapsprogrammet INTPART finansieres av Kunnskapsdepartementet og administreres av Diku og Forskningsrådet i samarbeid.

Hos Diku og Forskningsrådet finner du mer informasjon om programmet.

Utlysning 2022

Se utlysningsteksten og programbeskrivelsen for detaljerte krav til prosjekter og kriterier for tildeling i 2022. Nederst i utlysningen finner man nedlastbare maler for prosjektbeskrivelse og CV for forskere. Det kan søkes om 2 millioner i året i fem år, totalt 10 millioner kroner. Egenandelen av prosjektbudsjettet må være minimum 20 prosent.

Søkere til INTPART skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsorganisasjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Forskningsorganisasjonen må ved søknadsfristen være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med løpende finansiering gjennom en av ordninger beskrevet i utlysningen. INTPART-prosjektet må ha tematisk relevans for den kvalifiserende løpende finansieringen, dvs. til senterets, klyngens eller forskerprosjektets tematiske innhold. Nøkkelpersoner i søknaden må også ha nøkkelrolle i den kvalifiserende bevilgningen.

Universitetet i Bergen kan sende inntil 20 søknader til programmet.

Tidsplan INTPART 2020

 • 02.02 Åpent for søknader
 • 15.02 Søkerwebinar om utlysningen. Opptak fra tidligere søkermøte er tilgjengelig her
 • 09.03 Frist for innmelding av søkere fra fakultetene (til adrian.kjar@uib.no)
 • 16.03 kl. 13:00 CEST: SØKNADSFRIST
 • 16.03 kl. 13:00: Frist for oversendelse av opptil 20 godkjente UiB-søknader til Forskningsrådet

Om programmet

INPART mottar søknader som vil etablere eller utvikle varige relasjoner med sterke fagmiljøer i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Programmet skal bidra til «etablering, bygging og videreutvikling av strategiske partnerskap av fremragende kvalitet gjennom strategier for kopling av høyere utdanning, forskning og innovasjon.» Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Prosjektene som får støtte skal styrke allerede fagfellevurdert prosjekt, senter eller klynge ved norske institusjoner. I tillegg til å involvere aktuelle fagmiljøer, bør samarbeidet involvere både strategisk ledelse og administrasjon, og forankres i søkerinstitusjonens strategiske planer. Det er mulig å søke om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og til å styrke eksisterende samarbeid. Det kan søkes om støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter som ikke allerede er finansiert gjennom det kvalifiserende prosjektet.

Prosjektet må ha elementer av både forskning og utdanning, men dette kan ha ulik vekting. Det oppfordres om samarbeid med arbeids- og næringsliv der dette er relevant, for å fremme innovasjon.

Aktiviteter som støttes

Eksempler på aktiviteter som kan støttes er:

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av forskere, studenter, ledere og administrativt personale
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser med det formål å styrke internasjonale samarbeid
 • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Felles forskerskoler, og internasjonale studieprogrammer basert på forskningssamarbeid etablert og institusjonalisert innenfor rammen av partnerskapene
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Utvikling av digitale samarbeidsformer
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Aktiviteter som ikke støttes:

 • Hele stillinger kan ikke finansieres med INTPART og kan heller ikke inngå som egenandel
 • Forskningsaktiviteter og undervisning som allerede er en del av institusjonens ordinære studietilbud, må finansieres på annen måte.
 • Investeringer knyttet til forskningsinfrastruktur dekkes ikke av ordningen.

 

Intern godkjenning ved UiB

Fakultetene oversender liste med søkere til Internasjonalt senter v/Adrian Kjær [adrian.kjar@uib.no] med følgende informasjon innen onsdag 09. mars:

 1. Tittel på prosjekt
 2. Tema for søknaden og tilknytning til kvalifiserende løpende finansiering
 3. UiB-søker (og eventuelle UiB-partnere)
 4. UiB-søkers institutt
 5. Informasjon om hovedpartnerinstitusjon(er) i ett eller flere av landene i Panorama strategien:
  • land, institusjonsnavn, institutt/fakultet/fagmiljø, og hvis mulig: navngitt lokal prosjektleder og forskere/forskergruppe

På grunnlag av den foreløpige oversikten vil det bli vurdert om fakultetene skal rangere søknadene i prioritert rekkefølge. Dette blir kun aktuelt dersom det samlede antall søknader fra UIB overstiger 20. Dersom et slikt behov oppstår vil universitetsledelsen i samråd med fakultetene gjøre den endelige godkjenning. En endelig liste med UiBs godkjente søknader vil bli oversendt Forskningsrådet.

 

Oppfølging og tips til søknaden

Internasjonalt senter gir støtte til søkere til INTPART

 • Individuell oppfølging
 • Gjennomlesing av søknader

Søkere anbefales å se opptak av søkerwebinar 2020 og følge søkerwebinaret for 2022 når dette arrangeres.

Søkere må informere ledelsen ved enheten om intensjon om å søke. Det anbefales å involvere prosjektøkonom og/eller forskningsrådgiver ved enheten i arbeidet med søknaden.

 

Resultat og prosjekter ved UiB

 

Innvilgede INTPART prosjekter i 2021:

 • Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded Learning
 • Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolution

 

Løpende prosjekter: