Hjem
Ansattsider
INFORMASJON FRA IT-AVDELINGEN

Prosjekt Sikre forskningssystemer

Ved Universitetet i Bergen er det opprettet et tre-årig prosjekt for å kartlegge, gjennomgå og sørge for sikker drift og forvaltning av IT-systemer og IT-utstyr på institutt, i forskningsgrupper og ellers på Universitetet.

«Meet Dave»

Produsent:
Prosjekt Sikre Forskningssystemer

Hovedinnhold

Prosjekt Sikre forskningssystemer

For å bedre informasjonssikkerheten på universitetets IT-utstyr og IT-systemer, til forskning samt andre formål, skal det gjennomføres et treårig prosjekt. Prosjektet skal kartlegge, gjennomgå og sørge for sikker drift og forvaltning av IT-systemer og IT-utstyr på institutt, i forskningsgrupper og ellers på universitetet. 

Eier av prosjektet er Universitetsdirektøren. Styresak 120/21 er grunnlaget for oppnevningen av styringsgruppen til prosjekt Sikre forskningssystemer.

UiB legger Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet til grunn i Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern(SIP), hensikten med systemet er å kunne ivareta informasjonssikkerhet og personvern i henold til lover og forskrifter.

Styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern ved UiB skal bidra til å støtte opp under institusjonens mål, verdier og hovedoppgaver.

Prosjektet skal aktivt informere fagmiljøene om hensikt og nødvendighet av sikring av systemer, og i dialog med systemeier og lokalt ansvarlige vurdere alternative løsninger der sikkerheten ikke vurderes som god nok.