Hjem
IT-avdelingen
Organisasjonskart, ansvarsormråde og leiargruppa ved universitetet si IT-avdeling

Organisering av IT-avdelinga

UiB si IT-avdeling (ITA) skal levere IT-tenester som er stabile, har høg kvalitet og støtter brukarane i deira arbeid. IT-avdelinga er delt i tre seksjonar med grupper for produkt eller fagområde. På tvers av organisasjonen er det òg faglege koordineringsgrupper (laug).

Organisasjonskart for UiB IT-avdelingen, med IT-direktør, tre seksjonar: strategi og verksemdstøtte, digitale produkt og verksemdstenester og IT fellestenester, alle seksjonar med underliggande grupper
Organisasjonskart for IT-avdelinga (per november 2023)
Foto/ill.:
Jostein Haugervåg Mork, UiB

Hovedinnhold

IT-avdelinga tilhøyrer fellesadministrasjonen til Universitetet i Bergen (UiB). IT-direktør er avdelingsdirektør for over hundre fast tilsette, femti deltidstilsette IT-assistentar og fire lærlingar.

Seksjonane med ansvarsområde

  • Seksjon for digitale produkt og verksemdstenester er organisert i fire produktområde med ansvar for digitale tenester innan forsking, læringsmiljø og administrasjon/formidling.
  • Seksjon for IT fellestenester inkluderer førsteline IT-brukarstøtte og drift og vedlikehald av UiB sin IT-infrastruktur av nettverk, maskiner, programvare m.m.
  • Seksjon for strategi og verksemdstøtte har formelle felles styrings- og leiingsfunksjonar. Blant anna er informasjonssikkerheit og administrasjonssjef tilknytta denne seksjonen.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og utdanningssektoren er i stadig utvikling. Dette krev ein dynamisk organisasjon, der strukturen kan bli justert med ujamne mellomrom.

Leiargruppa ved IT-avdelinga