Hjem
Det juridiske fakultet
Handlingsplan

Handlingsplan for forskning 2021 - 2022

Handlingsplanen for forskning er et virkemiddel for å nå fakultetets strategiske mål. Dette er handlingsplanen for forrige periode. Handlingsplan for å implementere fakultetets nye strategi 2023-2030, ferdigstilles i løpet av høsten 2023.

Handlingsplan for forskning 2020-2022
Handlingsplan for forskning 2021 - 2022, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Handlingsplan for forskning 2021 - 2022 bygger på planen for 2018-2019 som ble revidert høsten 2020 og videreutviklet for fakultetets strategiperiode frem til 2022. Fakultetet skal legge til rette for å utvikle fagmiljø i verdensklassen. Parallelt skal fagmiljøene ved fakultetet være kunnskapsleverandører og attraktive samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og i Norden, både i akademia og i samfunnet. 

Fagmiljø i verdensklassen er en overordnet målsetning for UiB i strategiperioden 2016-2022 (justert og revidert 2019). Målet fremgår også av fakultetets strategiplan 2016-2022. Målet er overordnet innsatsområdene i handlingsplanen. Målet innebærer at fakultet skal understøtte og tilrettelegge for minst ett fagmiljø i verdensklasse og flere miljø av høy, internasjonal standard. I denne handlingsplanen forstås målsettingen om fagmiljø i verdensklassen som: 

  • Et mål om at forskere på fakultetet deltar i fagmiljø i verdensklassen.
  • En målsetning om at fagmiljø ved fakultetet markerer seg internasjonalt som anerkjent og toneangivende på sitt område.

I årene 2021-2022 skal Det juridiske fakultet konsentrere sin virksomhet særlig mot følgende innsatsområder:

Attraktive og robuste fagmiljø er et mål om systematisk oppbygning av fagmiljøer for å øke forskningskonsentrasjonen i toneangivende og ledende miljø, og for å sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte utdanningen.

Økt eksternfinansiering er et mål om å øke det økonomiske handlingsrommet til sterke fagmiljø for å:

  • Gi mer rom for økt forskningskonsentrasjon og høy forskningskvalitet.
  • Utvikle omfanget og kvaliteten på relevant forskningssamarbeid.
  • Gi økt rekruttering til sterke forskningsmiljø.

Sterkere kobling mellom forskning og utdanning er et mål om å tilrettelegge for mer studentaktiv forskning og øke graden av forskningsbasert undervisning, ved å bruke studentenes kompetanse og ressurser mer aktivt inn i fakultetets utviklingsarbeid knyttet til forskning og undervisning.

Økt tverrfaglig orientering og samarbeid med relevante samfunnsinstitusjoner. Tverrfaglig samarbeid er et mål som følger av UiBs strategi for 2019-2022. Fakultetet ser målet som viktig for å styrke bredden i forskningen og fagmiljøene, og å øke fakultetets bidrag til kunnskap som er nødvendig i møte med store samfunnsutfordringer. I denne handlingsplanen vil tverrfaglighet bli forstått som samarbeid på tvers av faggrenser utover de juridiske disiplinene ved at: 

  • Et rettsspørsmål, eller en rettslig problemstilling, analyseres med bidrag fra kunnskap utviklet på et annet fagfelt.
  • Et forskningsspørsmål formuleres basert på mer enn ett fagfelt, typisk for å forstå eller løse de store samfunnsutfordringene.

Samarbeid med relevante samfunnsinstitusjoner og -aktører er et mål som følger av UiBs strategi for 2019-2022. Fakultetets strategiplan for 2016-2022 fremhever særlig forskningssamarbeid med andre institusjoner i rettslivet. I denne handlingsplanen skal målet forstås som et ønske om å opprettholde sterk samfunnsrelevans i fakultetets forskning, og styrke interessen for forskningen hos relevante brukere og interessenter.

Implementering av UiBs handlingsplan for infrastruktur er et mål om å etablere systemer for lagring av data og samlinger av forskningsmateriale innhentet i forbindelse med forskning: 

  • For å sikre overholdelse av forskningsetiske retningslinjer og muligheter for forskning på eksisterende empirisk materiale. 
  • For å sikre tilgang til materiale som kan brukes aktivt av flere forskere og som ressurs i forbindelse med undervisning.

Les hele handlingsplanen her.