Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Handlingsplan

Handlingsplan for forskning 2018 - 2020

Handlingsplan for forskning 2018 - 2020 for Det juridiske fakultet.

Vedtatt i Fakultetsstyret 12.12.17. Revidert i henhold til innspill fra samme styremøte.
Den 11.12.2019 vedtok styret å forlenge planen ut 2020

Handlingsplanen for forskning er et virkemiddel for å nå fakultetets strategiske mål. Planen er forankret i fakultetets strategi «Juridisk fyrtårn – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.» Planen har en varighet for perioden 2018-2019, og vil bli evaluert og videreutviklet i fakultetets strategiperiode frem til 2022. Flere av tiltakene i handlingsplanen innebærer at det lages formidlingsplaner, og handlingsplanene for forskning og formidling må derfor sees i sammenheng.

Innsatsområder

I årene 2018-2019 skal Det juridiske fakultet konsentrere sin virksomhet særlig mot følgende innsatsområder:

Målet om fagmiljø i verdensklassen går fram av UiBs strategi for strategiperioden 2017-2022. Målet er at hvert fakultet skal utvikle minst ett fagmiljø i verdensklasse og flere miljø av høy, internasjonal standard. I denne handlingsplanen forstås målsettingen om fagmiljø i verdensklassen som:

 • et mål om at forskere på fakultetet deltar i fagmiljø i verdensklassen
 • en målsetning om at fagmiljø ved fakultetet markerer seg som en internasjonal anerkjent enhet utad, blant annet ved over tid å arrangere internasjonale fagkonferanser ved fakultetet


Tverrfaglig samarbeid er et mål som følger av UiBs strategi for 2017-2022. I denne handlingsplanen vil tverrfaglighet bli forstått som samarbeid på tvers av faggrenser utover de juridiske disiplinene ved at:

 • et rettsspørsmål, eller en rettslig problemstilling, analyseres med bidrag fra kunnskap utviklet på et annet fagfelt
 • et forskningsspørsmål formuleres basert på mer enn ett fagfelt, typisk for å forstå eller løse de store samfunnsutfordringene


Økt eksternfinansiering er en målsetting om å øke det økonomiske handlingsrommet for å:

 • styrke kvaliteten på forskningen
 • utvikle omfanget av forskningssamarbeid og forskningsnettverk
 • øke antallet vitenskapelig ansatte gjennom nye stipendiat- og postdoktorstillinger


Mer forskningssamarbeid og samhandling på tvers av fagfelt og forskergrupper er et mål å øke kvaliteten på forskningen og sikre kvaliteten på arbeidsmiljøet på fakultetet. Siktemålet er å legge til rette for god kommunikasjon, samarbeid og faglige diskusjoner på tvers av forskergrupper og personalgrupper.

Implementering av UiBs handlingsplan for infrastruktur er et mål om å etablere systemer for lagring av data og samlinger av forskningsmateriale innhentet i forbindelse med forskning:

 • for å sikre overholdelse av forskningsetiske retningslinjer og muligheter for forskning på eksisterende empirisk materiale
 • for å sikre tilgang til materiale som kan brukes aktivt av flere forskere og som ressurs i forbindelse med undervisning

A. INNSATSOMRÅDE: FAGMILJØ I VERDENSKLASSEN 

DELMÅLAKTIVITETANSVARLIG

Delta i fagmiljø i verdensklassen og tilrettelegge for
oppbygning av mer varig, kritisk masse i fagmiljø av
høy internasjonal standard.

Legge til rette for finansiering av reiser og
arrangementer som kan styrke internasjonale nettverk
og strategisk samarbeid med forskningsinstitusjoner
som er verdensledende.
Prodekanen,
FU og
forsknings- og
stabsseksjonen
Øke andelen forskermiljø på fakultetet som er
anerkjent i internasjonale nettverk for forskningsaktivitet
av høy internasjonal standard.
Identifisere fagmiljø som kan bli ledende internasjonalt.Prodekanen
 Utvikle kriterier og incentiver for premiering av fagmiljø
som planmessige bringer anerkjente forskere og
høyprofilerte forskningsaktiviteter til fakultetet.
Prodekanen,
fakultetsstyret, FU
forsknings- og
stabsseksjonen
 Foreta en planmessig og langsiktig investering i fagmiljø
som er villige til å satse på å bli ledende internasjonalt.
Fakultetsstyret og
fakultetsledelsen
 Lage kommunikasjonsplaner for å synliggjøre ledende fagmiljø.Administrativ formidlingsgruppe
 Tilrettelegge for flere publikasjoner i internasjonale publikasjonskanaler.Prodekanen
forsknings- og stabsseksjonen
Øke mobiliteten blant yngre forskere og øke
deltakelsen blant yngre forskere i internasjonalt
anerkjente nettverk.
Tilrettelegge faglig, praktisk og økonomisk for lengre
utenlandsopphold og deltakelse i internasjonalt
forskningssamarbeid for ph.d.-kandidater og postdoktorer.
Prodekanen, leder for ph.d.-programmet,
FU,
forsknings- og stabsseksjonen
 Lage retningslinjer for integrert karriereplanlegging i
utdannings- og karriereløpet for stipendiater og
post-doktorer.
Prodekanen, FU,
forsknings- og stabsseksjonen
 Gi incentiver til seniorforskere som planmessig nominerer
og presenterer yngre forskere for attraktive
internasjonale nettverk og/eller publikasjonskanaler.
Fakultetsledelsen, FU
Øke kontakten med det praktiske liv for å
fange opp samfunnsrelevante problemstillinger
og forskningsbehov.
Tilby praktikere og organisasjoner deltakelse på
arrangementer i relevante forskergrupper og på egnede fakultetsseminarer.
Prodekan, forskergruppeledere,
prosjektledere, senterledere,
forsknings- og stabsseksjonen
Styrke informasjonsgrunnlaget for måling og incentiver.Utvikle og synliggjøre indikatorer som:
 • antall gjesteforskere
 • deltakelse i internasjonale konferanser
 • publikasjoner i internasjonale tidsskrift
 • arrangement.
Prodekanen, forsknings- og stabsseksjonen
 Involvere og informere styret.Prodekanen,
forsknings- og stabsseksjonen

 

B. INNSATSOMRÅDE: TVERRFAGLIG SATSNING

DELMÅLATIVITETANSVARLIG
Øke det tverrfaglige samarbeidet knyttet til UiBs
satsningsområder; marin, klima og energi, de store
samfunnsutfordringene
Etablere en ressursgruppe på tvers av fagmiljø
på fakultetet, som skal legge til rette for og
stimulere til tverrfaglig samarbeid.
Prodekanen
Øke synliggjøringen av anerkjent tverrfaglig forskning
og tverrfaglige fagmiljø som er koordinert eller ledet
fra fakultetet
Legge til rette for at forskere som allerede driver
tverrfaglige prosjekter får finansiell og praktisk
støtte til å formidle forskningen.
Prodekanen, FU,
forsknings- og stabsseksjonen
ressursgruppen
Øke antallet forskere som arbeider med tverrfaglige
forskningstema og deltar i tverrfaglige nettverk.
Kartlegge faktorer som må ligge til rette for at flere
forskere utforsker muligheter for tverrfaglig samarbeid.
Forsknings- og stabsseksjonen
 Stimulere forskere til å invitere nye forskere inn i
etablerte tverrfaglige nettverk.
Prodekanen, ressursgruppen
 Sette nye forskere i kontakt med etablerte tverrfaglige
forskermiljø på UiB. Gi flere forskere tilgang til
deltakelse i klyngesatsingen på UiB.
Prodekanen, ressursgruppen
Øke innslaget av tverrfaglig, forskningsbasert
undervisning i studietilbudet.
Utrede muligheter for å integrere mer undervisning
basert på tverrfaglig forskning i studieordningen.
Ressursgruppen, studiedekanen,
studieadministrasjonen
 Utrede en ordning for emnebanker med tverrfaglige tema,
og muligheter for veiledere av masteroppgaver fra
andre faglige institusjoner.
Ressursgruppen, studiedekanen,
studieadministrasjonen
 Involvere og informere fakultetsstyret.Prodekanen, forsknings- og
stabsseksjonen

 

C. INNSATSOMRÅDE: EKSTERNFINANSIERING

DELOMRÅDEAKTIVITETANSVARLIG
Få forskere fra flere fagmiljø til å satse merlangsiktig
på å utvikle gode prosjekter
og prosjektsøknader
Identifisere personer og fagmiljø og mobilisere dem
til systematisk arbeid mot konkrete utlysninger.
Prodekanen, forsknings- og
stabsseksjonen
 Gi mer administrativ støtte til prosjektsøknader som
kan knyttes opp mot avsatte midler til UiBs faglige satsninger.
Prodekanen,
forsknings- og stabsseksjonen
 Utvikle incentivordninger for enkeltforskere og forskningsmiljø
som velger en langsiktig investering i prosjektutvikling og
utvikling av lovende forskningsideer.
Fakultetsledelsen, fakultetsstyret
forsknings- og stabsseksjonen
 Utvikle en premieringsordning for ansatte som mottar
prosjektmidler.
Fakultetsledelsen, fakultetsstyret, FU,
forsknings- og stabsseksjonen
 Tilrettelegge og stimulere til at forskere får delta i
programkomiteer i NFR.
Prodekanen,
forsknings- og stabsseksjonen
 Stimulere til at ansatte får innspill på lovende
forskningsideer og kollegatilbakemelding på søknader.
Legge til rette for at aktuelle fagpersoner melder seg som
evaluatorer i EU-programmer.
Prodekanen,
forsknings- og stabsseksjonen
 Frikjøp av personer som velger å satse langsiktig på en
EU-søknad. Frikjøp kan blant annet bestå i arbeid knyttet til
kompetanseheving i søknadsskriving, nettverksmøter,
workshoparrangementer, møte- ogreisevirksomhet,
og søknadsskriving.
Fakultetsledelsen, fakultetsstyret,
forsknings- og stabsseksjonen
Øke andelen sterke forskningsmiljø som
samarbeider med bedrifter og offentlig sektor.
Utrede muligheter for tilbud om etterutdanningFakultetsledelsen, fagmiljø, studieseksjonen
 Tilby praktikere og organisasjoner deltakelse på
arrangementer i relevante forskergrupper og
på egnede fakultetsseminarer
Fakultetsledelsen, forskergruppene, fagmiljø
Styrke informasjonsgrunnlaget for måling og incentiver.Halvårlige oversikter som viser antall innsendte
søknader, tilsagn og finansiering
Forsknings- og stabsseksjonen
 Involvere og informere fakultetsstyret.Prodekanen,
forsknings- og stabsseksjonen

D: INNSATSOMRÅDE: FORSKNINGSSAMARBEID OG SAMHANDLING

DELMÅLAKTIVITETANSVARLIG

Legge til rette for mer kommunikasjon, samarbeid og
faglige diskusjoner på tvers avforskergrupper og
generasjoner

Skape en felles og uformell årlig møteplass for alle forskerne på
fakultetet, der man oppdaterer hverandre på aktuell forskning
og nye forskningsideer.
Fakultetsledelsen
 Systematisk informasjonsdeling mellom forskergruppene.
Et bedre system for formidling av informasjon om hvilke
arrangementer som planlegges.
Administrativ formidlingsgruppe
 Større grad av åpenhet for deltakelse av alle ansatte i
de ulike forskergruppenes aktiviteter.
Prodekanen,
forskergruppeledere
 Involvere og informere fakultetsstyret.Prodekanen,
forsknings- og stabsseksjonen

E: REKRUTTERING AV STUDENTER

DELMÅLAKTIVITETANSVARLIG
Øke kontakten mellom forskningsmiljø og studenterUtrede muligheten for praksisplasser for flere studenter på tidligere studieårFakultetsledelsen, studieseksjonen, forsknings- og
stabsseksjonen
 Arrangere kombinerte faglige og sosiale møteplasser
i samarbeid med JSU.
Fakultetsledelsen, studieseksjonen, forskergruppene,
enkeltforskere
 Gi studenter større muligheter til å delta på aktiviteter
arrangert av forskergruppene eller andre miljø.
Prodekanen, forskergruppeledere, forsknings- og stabsseksjonen
   

F: IMPLEMENTERING AV UIBs HANDLINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR

DELMÅLAKTIVITETANSVARLIG
Sikre synliggjøring og bruk av
eksisterende infrastruktur
Gi målrettet informasjon om eksisterende databaser og
forskningsinfrastruktur på UiB, fakultetet og andre fakultet
Forsknings- og stabsseksjonen
 Kartlegge eksisterende infrastruktur på UiB som kan være
relevant for juridisk forskning
Forsknings- og stabsseksjonen i samarbeid med enkeltforskere
Utarbeide planer og medvirke til
etablering av relevante databaser og
samlinger, som kan tjene interne eller
tverrfaglige forskningsmiljø på fakultet
Tilrettelegge forskningsstøtte, finansiering og programvare,
samt utvikle kompetanse for å bruke de meste egnede
systemene for ulike forskningsprosjekter
Prodekanen, enkeltforskere, FU, forsknings- og stabsseksjonen
Sikre aktiv bruk av eksisterende databaser
og systemer i forskning og undervisning
Kartlegge og formidle beste praksisFakultetsledelsen og veiledere
 Legge til rette for/tilby masteroppgaver som involverer bruk
av data og samlinger
Fakultetsledelsen og veiledere
 Utvikle ph.d.-oppgaver, og utrede muligheter for undervisning
på ph.d. programmet, som medvirker til aktiv bruk av
systemene, arkivene eller samlingene
Prodekan, leder for ph.d. programmet og veiledere