Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Handlingsplan

Handlingsplan for forskning 2021 - 2022

Handlingsplanen for forskning er et virkemiddel for å nå fakultetets strategiske mål. Planen er forankret i fakultetets strategi «Juridisk fyrtårn – regionalt, nasjonalt og internasjonalt»

Handlingsplan for forskning 2020-2022
Handlingsplan for forskning 2021 - 2022, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Main content

Handlingsplan for forskning 2021 - 2022 bygger på planen for 2018-2019 som ble revidert høsten 2020 og videreutviklet for fakultetets strategiperiode frem til 2022. Fakultetet skal legge til rette for å utvikle fagmiljø i verdensklassen. Parallelt skal fagmiljøene ved fakultetet være kunnskapsleverandører og attraktive samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og i Norden, både i akademia og i samfunnet. 

Fagmiljø i verdensklassen er en overordnet målsetning for UiB i strategiperioden 2016-2022 (justert og revidert 2019). Målet fremgår også av fakultetets strategiplan 2016-2022. Målet er overordnet innsatsområdene i handlingsplanen. Målet innebærer at fakultet skal understøtte og tilrettelegge for minst ett fagmiljø i verdensklasse og flere miljø av høy, internasjonal standard. I denne handlingsplanen forstås målsettingen om fagmiljø i verdensklassen som: 

  • Et mål om at forskere på fakultetet deltar i fagmiljø i verdensklassen.
  • En målsetning om at fagmiljø ved fakultetet markerer seg internasjonalt som anerkjent og toneangivende på sitt område.

I årene 2021-2022 skal Det juridiske fakultet konsentrere sin virksomhet særlig mot følgende innsatsområder:

Attraktive og robuste fagmiljø er et mål om systematisk oppbygning av fagmiljøer for å øke forskningskonsentrasjonen i toneangivende og ledende miljø, og for å sikre høy kvalitet i den forskningsbaserte utdanningen.

Økt eksternfinansiering er et mål om å øke det økonomiske handlingsrommet til sterke fagmiljø for å:

  • Gi mer rom for økt forskningskonsentrasjon og høy forskningskvalitet.
  • Utvikle omfanget og kvaliteten på relevant forskningssamarbeid.
  • Gi økt rekruttering til sterke forskningsmiljø.

Sterkere kobling mellom forskning og utdanning er et mål om å tilrettelegge for mer studentaktiv forskning og øke graden av forskningsbasert undervisning, ved å bruke studentenes kompetanse og ressurser mer aktivt inn i fakultetets utviklingsarbeid knyttet til forskning og undervisning.

Økt tverrfaglig orientering og samarbeid med relevante samfunnsinstitusjoner. Tverrfaglig samarbeid er et mål som følger av UiBs strategi for 2019-2022. Fakultetet ser målet som viktig for å styrke bredden i forskningen og fagmiljøene, og å øke fakultetets bidrag til kunnskap som er nødvendig i møte med store samfunnsutfordringer. I denne handlingsplanen vil tverrfaglighet bli forstått som samarbeid på tvers av faggrenser utover de juridiske disiplinene ved at: 

  • Et rettsspørsmål, eller en rettslig problemstilling, analyseres med bidrag fra kunnskap utviklet på et annet fagfelt.
  • Et forskningsspørsmål formuleres basert på mer enn ett fagfelt, typisk for å forstå eller løse de store samfunnsutfordringene.

Samarbeid med relevante samfunnsinstitusjoner og -aktører er et mål som følger av UiBs strategi for 2019-2022. Fakultetets strategiplan for 2016-2022 fremhever særlig forskningssamarbeid med andre institusjoner i rettslivet. I denne handlingsplanen skal målet forstås som et ønske om å opprettholde sterk samfunnsrelevans i fakultetets forskning, og styrke interessen for forskningen hos relevante brukere og interessenter.

Implementering av UiBs handlingsplan for infrastruktur er et mål om å etablere systemer for lagring av data og samlinger av forskningsmateriale innhentet i forbindelse med forskning: 

  • For å sikre overholdelse av forskningsetiske retningslinjer og muligheter for forskning på eksisterende empirisk materiale. 
  • For å sikre tilgang til materiale som kan brukes aktivt av flere forskere og som ressurs i forbindelse med undervisning.

Les hele handlingsplanen her.