Hjem
Det juridiske fakultet
Konferanse:

Offentlig oppgavetyveri?

Skviser staten og kommuner private bedrifter fra markedet ved å kryssubsidiere sin økonomiske virksomhet eller prøver de bare å løse sine oppgaver på best mulig måte? Kom og bli med på diskusjonen!

tegning av stor fisk som spiser mindre fisk
Velkommen til konferanse om like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet fra et norsk og dansk perspektiv. Foto: Colourbox
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Sommeren 2016 satte den norske regjeringen ned arbeidsgruppen «På like vilkår». Arbeidsgruppen skulle foreslå tiltak som kan styrke konkurransen mellom det offentlige og det private. Bakgrunnen for dette var at EFTAs overvåkningsorgan ESA hadde pekt på at det offentliges skattefritak og konkursimmunitet bryter med EU/EØS-regler om offentlig støtte når det offentlige driver «økonomisk aktivitet» i konkurranse med private markedsaktører.

To løsninger foreslått

Den 23. januar 2018 ble rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» overlevert Nærings- og fiskeridepartementet. I rapporten vurderte arbeidsgruppen to løsninger for å tilpasse seg reglene om statsstøtte: Et regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet og utskilling av økonomisk aktivitet.

Det offentliges økonomiske aktivitet er uproblematisk så lenge staten eller kommuner driver på markedsmessige vilkår i henhold til det såkalte markedsaktørprinsippet (MEOP). MEOP innebærer at det offentlige handler på samme måte som en sammenlignbar, rasjonell og profittorientert markedsaktør ville ha gjort under lignende omstendigheter. Arbeidsgruppen flertall foreslår å innføre et nasjonalt tilsynsorgan, lagt til Konkurransetilsynet, som skal overvåke etterlevelsen av det såkalte markedsaktørprinsippet.

Rapporten ble sendt på høring før regjeringen skal ta stilling til ESAs foreløpige konklusjonen om at det offentliges skattefritak og konkursimmunitet utgjør ulovlig statsstøtte.

Det er mye som står på spill både for det offentlige, som kan bli utsatt for en omfattende omorganisering. Mye står også på spill for privat sektor, som forventer konkurranse på like vilkår.

Også et stridstema i Danmark

Konkurransen mellom det private og det offentlige er også et tema i Danmark, hvor nasjonale regler om offentlig støtte er en del den danske konkurranseloven. Den danske regjeringen satte ned en tilsvarende arbeidsgruppe for å se nærmere på det som gjerne beskrives som «offentligt opgavetyveri». Rapporten skal være klar om noen uker.

Kom til Dragefjellet og bli klokere på konkurransevilkår

Postdoktor Malgorzata Cyndecka som var medlem av den norske arbeidsgruppen skal innlede om den norske rapporten. Professor Karsten Naundrup Olesen fra København Universitet skal redegjøre for diskusjonen om like konkurransevilkår i Danmark. Den norske rapporten skal diskuteres av representanter for KS, Virke og Konkurransetilsynet. Et detaljert program kommer snart.

Skviser staten og kommuner private bedrifter fra markedet ved å kryssubsidiere sin økonomiske virksomhet eller prøver de bare å løse sine oppgaver på best mulig måte?

Kan tiltakene som er foreslått av arbeidsgruppen gi et dårligere tilbud til innbyggere eller skal de sikre at det private kan konkurrere på like vilkår?

Kom og bli med på diskusjonen!