Hjem
Det juridiske fakultet
Valg

Valg av representanter for midlertidig tilsatte og studenter til styre ved Det juridiske fakultet, 2024-2025

Våren 2024 skal det gjennomføres valg av midlertidig tilsatte og studenter til styre ved Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2024-31.07.2025.

Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Valg av representanter fra gruppe B

Det skal velges 1 representant fra de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningstillinger (gruppe B), samt tre vararepresentatener, til styret for Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2024- 31.07.2025. Én av vararpresentantene fra gruppe B gis rett til å møte i fakultetsstyret sine møter i tillegg til den fast møtende, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, jfr. reglement for Det juridiske fakultet § 2

Valg av representanter fra gruppe D

Det skal velges 3 representanter, samt fem vararepresentanter, fra studentene (gruppe D), til styret for Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2024- 31.07.2025. 

Valgform

Valgene gjennomføres som elektroniske valg, jfr. Valgreglement for UiB § 10-1.

For det tilfellet at det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer skal valget foretas av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling, jfr. Valgreglement for UiB § 23-3.

Forslag til kandidater

Frist for å fremme forslag er 19.04.2024, kl.12.00. Forslag sendes til leder@jurfa.uib.no.