Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg

Valg av representanter for midlertidig tilsatte og studenter til styre ved Det juridiske fakultet, 2023-2024

Våren 2023 skal det gjennomføres valg av midlertidig tilsatte og studenter til styre ved Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2023-31.07.2024.

Det juridiske fakultet
Photo:
Magnus Halsnes

Main content

Valg av representanter fra gruppe B

Det skal velges 1 representant fra de midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningstillinger (gruppe B), samt tre vararepresentatener, til styret for Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2023- 31.07.2024. Én av vararpresentantene fra gruppe B gis rett til å møte i fakultetsstyret sine møter i tillegg til den fast møtende, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, jfr. reglement for Det juridiske fakultet § 2

Valg av representanter fra gruppe D

Det skal velges 3 representanter, samt fem vararepresentanter, fra studentene (gruppe D), til styret for Det juridiske fakultet for perioden 01.08.2023- 31.07.2024. 

Valgform

Valgene gjennomføres som elektroniske valg, jfr. Valgreglement for UiB § 10-1.

For det tilfellet at det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer skal valget foretas av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling, jfr. Valgreglement for UiB § 23-3.

Forslag til kandidater

Frist for å fremme forslag er 19.04.2023, kl.12.00. Forslag sendes til leder@jurfa.uib.no.