Hjem
Det juridiske fakultet
Hva er høy kvalitet i juridisk forskning?

Nasjonalt symposium om kvalitet i juridisk forskning

På det nasjonale symposiet vil vi undersøke hva vi forstår med nasjonal og internasjonal kvalitet i juridisk forskning, og mulige steg, akademisk og politisk, for å fremme slik forskning.

Illustrasjon: "Quality" skrevet i lego
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Resultatene fra evalueringen av rettsvitenskap i Norge (JUREVAL) ble fremlagt i november 2022. Der ble det konkludert med at det står bra til med rettsvitenskap i Norge. Samtidig fant komiteen store forskjeller i materialet som de deltakende institusjonene la fram som eksempler på forskningsbidrag av "høy kvalitet:" 

"Some articles were mainly descriptive and seemed to have the rather narrow aim of simply stating what the law is on some specific point or perhaps of showing some inconsistencies in legislative or judicial approaches to a given regulatory issue. […] At the other end of the scale, the Committee reviewed publications that were of outstanding quality, demonstrating either empirical or analytical depth and with reflections on the wider significance of the findings." 

Komiteen oppfordret de juridiske miljøene til å reflektere over hva som karakteriserer kvalitet i forskning på ulike nivåer og identifisere gunstige rammer for å oppnå "internasjonal kvalitet."

På dette symposiet svarer vi på oppfordringen, og utforsker dette fra et faglig perspektiv. Vi har invitert leder for evalueringskomiteen i JUREVAL og andre fremragende forskere innenfor rettsvitenskap for å reflektere rundt hvorfor det er så ulike oppfatninger av hva som er høy kvalitet i juridisk forskning.

Program 

09:30-10:00 Kaffe

10:00 Åpning ved dekan Karl Harald Søvig 

Ordstyrer Ragna Aarli, prodekan for forskning 

Sesjon 1: Hva er juridisk forskning av høy kvalitet? 

10:05 "Hvilken kvalitetsforståelse ble lagt til grunn for JUREVAL og hvordan kan miljøene benytte evalueringsrapporten i videre arbeid for god juridisk forskning." Keynote ved leder av evalueringskomiteen professor Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet.  

10:45 "Samfunnsbidrag ("impact") som mål på kvalitet i juridisk forskning." En samtale mellom forsker Gunnar Sivertsen fra NIFU og Ingrid Birce Müftüoglu, prosjektleder for gjennomføring av JUREVAL ved UiB. 

11:15 Pause 

Sesjon 2: Utvikling av kvalitet i juridisk forskning  

11:25 "Profesjonsutdanning og forskerfellesskap: Et historisk blikk på utdanningens betydning for innhold og metodevalg i juridisk forskning" ved professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Oslo  

12:00 Lunsj 

12:45 "Juristenes samfunnsansvar – utfordringer og trender i juridisk forskning" ved professor og ph.d-programleder Jørn Jacobsen, Universitetet i Bergen 

13:15 Pause

Sesjon 3: Hvilke rammer og tiltak kan utvikle kvalitet i juridisk forskning? 

13:25 "Mangfold for kvalitet, hvorfor og hvordan?" ved professor Anna-Sara Lind, Universitetet i Uppsala

13:55 "Hva er gode rammer for kvalitet sett fra fagmiljøenes perspektiv og hvordan kan dette omsettes til forskningspolitikk?" Samtale mellom Ragnhild Hennum (dekan UiO), Tore Henriksen (dekan UiT), Morten Kinander (instituttleder BI) og Karl Harald Søvig (dekan UiB). Samtalen er ledet av Kjetil Rommetveit.  

14:40 Spørsmål og diskusjon 

15:00 Avslutning ved Ragna Aarli