Hjem
Det juridiske fakultet

Obligatorisk undervisning ved Det juridiske fakultet

Her finner du detaljert informasjon om krav til obligatorisk deltakelse.

Jusstudenter ved UiB trives godt med studieordningen
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Det er sammenheng mellom studenters deltakelse i undervisningen og deres prestasjoner på eksamen. Derfor er det obligatorisk deltakelse på de fleste kurs i Masterprogrammet i rettsvitenskap. Obligatoriske elementer kan være oppgaveskriving, gruppemøter, muntlige framførelser, kommentering osv.

Reglene om obligatorisk deltakelse finner du i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 2-4.

1., 2. og 3. studieår

Obligatoriske krav

På 1. og 2. studieår er arbeids- og storgruppemøter, oppgaveskriving og kommentering obligatorisk. På 3. studieår er storgruppemøter, oppgaveskriving og kommentering obligatorisk.

Det er kun fullstendig oppfylte aktivitetskrav som inngår i grunnlaget for utregningen:

  • Arbeids- og storgrupper: du må delta i hele gruppemøtet – altså så lenge det aktuelle møtet varer, og signere frammøtelisten.
  • Innlevering av oppgavesvar: du må besvare hele oppgaven, og den må oppfylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er beskrevet i fakultetets Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap. Dette gjelder både arbeidsgruppeoppgaver og obligatoriske oppgaver.
  • Kommentering av oppgavesvar: med mindre noe annet er uttrykkelig formidlet i emnebeskrivelsen/det aktuelle oppgavesettet, skal du kommentere minst to av dine medstudenters besvarelser per arbeidsgruppeoppgave. Hvis de på kommenteringslaget ditt ikke har levert besvarelser, kommenterer du to andre på arbeidsgruppen din. Å kun kommentere én besvarelse godkjennes ikke.

Utregning

Gjør deg kjent med fakultetets retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse.

Gjennomsnittet av prosentvist oppmøte på arbeids og storgrupper (sett under ett), prosentvis innlevering av oppgavesvar og prosentvis kommentering av to oppgavesvar per arbeidsgruppeoppgave skal være minst 75 %.

I de fleste emner vil det være flere gruppemøter totalt enn oppgavesvar og kommenteringer. Det betyr at oppgavesvar og kommenteringer i de fleste tilfeller teller mer i totalberegningen enn fysisk fremmøte.

Eksempel:
Deltatt på 7 av 9 gruppemøter totalt: 7 x 100 / 9 = 78
Levert 5 av 6 oppgaver: 5 x 100 / 6 = 83
Kommentert 4 av 6 oppgaver: 4 x 100 / 6 = 67

78 + 83 + 67 = 228

228 / 3 = 76 – altså 76 % deltakelse, og eksamensvilkår er oppfylt.

NB! Det er egne fremmøteberegninger for EXPHIL, JUS100 Exfac – Innføring i juridisk metode og JUS215 Juridisk metode. Se detaljer under «Obligatorisk undervisningsaktivitet» i de respektive emnebeskrivelsene.

4. og 5. studieår

Undervisningen på 4. studieår er ikke obligatorisk, men det gis obligatoriske innleveringsoppgaver. Hvis du er påmeldt seminarundervisning, forventes det at du stiller på alle gruppemøtene. For spesialemnene er undervisningen normalt ikke obligatorisk, men det kan være andre obligatoriske undervisningsaktiviteter. Se emnebeskrivelsen for det enkelte emne detaljert informasjon.

For studenter som ikke velger utenlandsopphold i løpet av 4. eller 5. studieår, er det et krav at ett av spesialemnene i graden skal ha engelsk som undervisningsspråk. Les mer i § 2-1 i fakultetets utfyllende regler hvor også unntak framgår.

Se emnebeskrivelsen for JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng), JUS397 Masteroppgave (forskerlinje) samt JUS399 Masteroppgave for mer informasjon om obligatorisk undervisning på masteroppgaven.

NB! Det er ikke endelig bestemt om det blir obligatorisk undervisning på 4.- og 5. studieår for studieordningen av 2021 (implementeres på 4. studieår høsten 2024)

Hvordan registreres deltakelse?

På 1. og 2. studieår registrerer arbeidsgruppeleder fremmøte i arbeidsgruppene. I tillegg skal du signere frammøtelisten.

På 1.-3. studieår registrerer studieårsansvarlig hvor mange oppgavesvar og kommenteringer du gjennomfører. Fremmøte i storgruppene registreres ved at du signerer frammøtelisten.

For både arbeids- og storgrupper er det slik at kun deltagelse i begge gruppetimene gir gyldig fremmøte. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du får signert frammøtelisten – husk at ingen signatur = fravær. Du kan ikke få registrert fremmøte i ettertid eller i andre grupper enn din egen, og en gruppeleder kan når som helst foreta navneopprop og vise bort studenter som ikke tilhører gruppen.

Hva skjer ved manglende deltakelse?

Kan kursdeltakelsen ikke godkjennes, skal du få beskjed om dette fra fakultetet senest dagen før eksamen, jfr. fakultetets utfyllende regler § 2-4, pkt. 4.

Avgjørelsen kan påklages, men saken vil normalt ikke kunne avgjøres før eksamen. Du vil i så fall kunne møte i eksamenslokalet og avlegge eksamen på vanlig måte. Besvarelsen vil da bli holdt tilbake fra sensur inntil avgjørelse i klagesaken foreligger.

Kan jeg søke fritak?

Nei. Det gis ikke fritak for obligatoriske undervisningsaktiviteter, og kravet om 75 % oppmøte og deltakelse er absolutt. Mer enn 25 % fravær godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for, inkludert sykdomsfravær og lignende.

I særlige tilfeller kan fakultetet likevel utforme individuelt tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter hvis du kan dokumentere at du ikke uten urimelig belastning kan oppfylle krav til deltakelse på grunn av egen eller nærstående personers sykdom, repetisjonsøvelser i forsvaret, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, eller av andre vektige faglige eller velferdsmessige grunner.

Informasjon om søknadsprosessen finner du her. Søknad må være fakultetet i hende senest tre uker før eksamen og i tide til at tilpasningen faktisk kan gjennomføres før eksamen. Tilpassede undervisningsaktiviteter skal sikre at læringsmål, læringsutbytte og samlet arbeidsbelastning opprettholdes. Se fakultetets utfyllende regler § 2-4, pkt. 5.