Hjem
Det juridiske fakultet

Obligatorisk undervisning ved Det juridiske fakultet

Her finner du detaljert informasjon om krav til obligatorisk deltakelse.

Jusstudenter ved UiB trives godt med studieordningen
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Det er sammenheng mellom studenters deltakelse i undervisningen og deres prestasjoner på eksamen. Derfor er det obligatorisk deltakelse på de fleste kurs i Masterprogrammet i rettsvitenskap. Obligatoriske elementer kan være oppgaveskriving, gruppemøter, muntlige framførelser, kommentering osv.

Reglene om obligatorisk deltakelse finner du i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 2-4.

 

DE TRE FØRSTE STUDIEÅRENE

På de to første studieårene er arbeids- og storgruppemøter, oppgaveskriving og kommentering obligatorisk. På tredje studieår er storgruppemøter, oppgaveskriving og kommentering obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse".

For oppmøte og levering og kommentering av oppgaver m.m. som ikke skal telle med som grunnlag for karakteren, skal deltakelsen regnes slik:

Gjennomsnittet av prosentvis oppmøte på arbeidsgruppemøte og storgruppemøte (sett under ett), prosentvis innlevering av oppgavesvar og prosentvis kommentering av 2 oppgavesvar per arbeidsgruppeoppgave skal være minst 75. Det er kun fullstendig oppfylte aktivitetskrav som inngår i grunnlaget for utregningen.

Som fullstendig oppfylte aktivitetskrav gjelder:

  1. Arbeids- og storgrupper: Deltakelse på hele gruppemøtet i henhold til fastsatt varighet.
  2. Innlevering av oppgavesvar: Hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i "Retningslinjer for hva som kreves av arbeidsgruppebesvarelser."
  3. Kommentering av oppgavesvar: Med mindre noe annet uttrykkelig går frem av kursbeskrivelsen/det enkelte oppgavesettet, skal studentene kommentere minst 2 oppgavesvar per arbeidsgruppeoppgave. Dersom kommenteringsplikten ikke kan oppfylles innen det tildelte kommenteringslaget, skal den oppfylles tilsvarende innen den tildelte arbeidsgruppen.

I de fleste emner vil det være flere gruppemøter totalt enn oppgavesvar og kommenteringer. Det betyr at oppgavesvar og kommenteringer, i de fleste tilfeller, teller mer i totalberegningen en fysisk fremmøte.

Eksempel:
Deltatt på 7 av 9 gruppemøter totalt: 7 x 100 / 9 = 78
Levert 5 av 6 oppgaver: 5 x 100 / 6 = 83
Kommentert 4 av 6 oppgaver: 4 x 100 / 6 = 67

78 + 83 + 67 = 228

228 / 3 = 76 – altså 76 % deltakelse, og eksamensvilkår er godkjent.

NB! Det er egne fremmøteberegninger for EXPHIL og EXFAC.

FJERDE OG FEMTE STUDIEÅR

På 4. studieår er undervisningen ikke obligatorisk, men det gis obligatoriske innleveringsoppgaver. Hvis du deltar i seminarundervisning, forventes det at du møter på alle seminargrupper. For spesialemnene er undervisningen normalt ikke obligatorisk.

Fra studieåret 2016/2017 er det krav om at studenter som ikke velger utenlandsopphold i løpet av fjerde eller femte studieår, skal ha ett av spesialemnene i graden med engelsk som undervisningsspråk. Les mer i § 2-1 i utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet

Se emnebeskrivelsen for JUS399 masteroppgave og JUS398 masteroppgave for mer informsjon om obligatorisk undervisning på masteroppgaven.

Se emnebeskrivelsen for det enkelte emne for nærmere beskrivelse av obligatoriske elementer.

KAN JEG SØKE FRITAK?

Kravet om 75 % oppmøte og deltakelse er absolutt. Fraværet på 25 % skal dekke normalt sykdomsfravær og lignende. Fravær utover dette godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for.

I særlige tilfeller kan fakultetet etter søknad gi en tilpasset utdanningsplan – for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom. Se Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 2-4 (5). En tilpasset utdanningsplan skal sikre at kravene i kursplanen blir oppfylt.

HVA SKJER VED MANGLENDE DELTAKELSE?

Kan kursdeltakelsen ikke godkjennes, skal studenten få melding om dette fra fakultetet senest dagen før avsluttende prøve i kurset. Jfr. ”Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse” pkt. 4. Denne avgjørelsen kan påklages. Klager studenten over fakultetets avgjørelse, vil saken normalt ikke kunne avgjøres før eksamen, og studenten vil i så fall kunne møte i eksamenslokalet og avlegge eksamen på vanlig måte på eget ansvar. Besvarelsen vil bli holdt tilbake fra sensuren inntil avgjørelse foreligger i klagesaken.

HVORDAN REGISTRERES DELTAKELSE?

Arbeidsgrupper, arbeidsgruppeoppgaver og kommentering av medstudenter

1. og 2. studieår vil arbeidsgruppeleder registrere fremmøte i arbeidsgruppene. I tillegg skal studentene selv signere på fremmøte. Det er også arbeidsgruppelederne som registrerer hvor mange oppgavesvar og kommenteringer studentene i sin arbeidsgruppe gjennomfører.

3. studiår er det administrativt ansvarlig for studieåret som registrerer antall oppgavesvar og kommenteringer.

Storgruppemøter og obligatoriske elementer på storgruppene

På 1. - 3. studieår er det storgruppeleder som registrerer fremmøte i storgruppene samt om studentene gjennomfører de obligatoriske kravene i storgruppene. Det varierer om storgruppeleder har opprop eller sender lister rundt til signering.

NB! Det er den enkelte students eget ansvar å sørge for at studentens fremmøte er riktig registrert på både arbeids- og storgruppemøter.