Hjem
Det juridiske fakultet

Endring av utdanningsplan ved Det juridiske fakultet

Endring av utdanningsplan skjer som oftest etter søknad fra studenten, men kan også skje etter initiativ fra fakultetet.

Alle studenter på masterstudiet har en utdanningsplan. Planen er satt opp i samsvar med studieplanen for masterstudiet, og viser rekkefølgen av de obligatoriske kursene.

Ved permisjoner, sykdom eller forsinkelser i studiet kan det oppstå behov for å endre planen. Endring skjer oftest etter søknad fra studenten, men kan også skje etter initiativ fra fakultetet.

Studenter som skal reise på utveksling/ha delstudier i utlandet søker om endring av utdanningsplan på samme søknadsskjema som de søker om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet.
 

Søknad om endring av utdanningsplan

Søknad om endring av utdanningsplan er regulert i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 2-2 (2):

«Fakultetet kan etter søknad fastsette en avvikende utdanningsplan for den enkelte student, for eksempel hvor vedkommende er deltidsstudent, eller er fritatt fra visse emner på grunn av innvilget godskriving, jf. kapittel 5, eller hvor hun eller han på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan eller har kunnet følge det ordinære undervisningsopplegget i ordinær rekkefølge. Herunder kan regelen i punkt 1 ovenfor fravikes.»

Studentene skal følge normal studieprogresjon med mindre de har rett på en avvikende utdanningsplan i henhold til vedtak etter bestemmelsen som er gjengitt like ovenfor. Endring bør skje i samråd med studieveileder.

Endring innvilges hovedsakelig for å skape rom til å gjennomføre emner der man står uten karakter, og for å utsette emner der det er nødvendig.  Endring av utdanningsplan er også særlig aktuelt i forbindelse med permisjon. Det er ikke mulig å endre utdanningsplan for å legge rette til frivillig gjentak av tidligere beståtte eksamener.

Veiledende frist for søknad om endring i utdanningsplanen er 1. juni for endringer gjeldende f.o.m. høstsemesteret og 1. desember for endringer gjeldende f.o.m. vårsemesteret. Ved uforutsett behov for endring, for eksempel grunnet sykdom, gjelder ingen bestemt frist. Du bør alltid søke snarest mulig.

Skjema finner du nederst på siden, eller det kan hentes i Infosenteret. Søknad kan leveres i infosenteret eller sendes i posten. Vedtaksbrev med svar på søknad om endring av utdanningsplan mottas i posten.

Revisjon av utdanningsplan. Tap av studierett.

Endring av utdanningsplan etter initiativ fra fakultetet er regulert i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet i § 2-5:

  1. Hvis en student ikke har fått godkjent et kurs, skal fakultetet fastsette en revidert utdanningsplan for vedkommende. Ved etterslep på mer enn 20 studiepoeng kan studenten flyttes ned ett årskull, jf. studieplanens regler om rekkefølge og progresjon. Examen Philosophicum og Ecamen Facultatum må være bestått før man kan begynne på andre studieår.

  2. Endring i utdanningsplan medfører ikke noen tilsvarende endring med hensyn til hvilket studieår de enkelte emner tilhører etter studieplanen, jf. § 1-3(4).

  3. Studenter som har et etterslep på mer enn 60 studiepoeng, mister studieplassen. Hvor særlige grunner foreligger, kan fakultetet etter søknad gjøre unntak fra dette.

  4. Oppfølgingen av utdanningsplanene skjer i høstsemesteret, etter avsluttet studieår.

Fakultetet går gjennom alle utdanningsplanene etter at kontinuasjonseksamensuken er gjennomført om høsten, og varsler alle som står i fare for å bli flyttet ned ett årskull eller miste studieplassen. Etterslep på mer enn 20 studiepoeng innebærer forsinkelse med to kurs eller mer. Vi tilbyr samtale med studieveileder, og fatter vedtak om nedflytting for saker der dette er nødvendig. I praksis vil dette gjelde for de fleste studenter som har et etterslep på mer enn 20 studiepoeng.

Ser du i løpet av studieåret at du vil bli forsinket med 20 studiepoeng eller mer, anbefaler vi deg å ta kontakt med studieveileder og søke om endret utdanningsplan på eget initiativ.