Hjem
Det juridiske fakultet

Endring av utdanningsplan ved Det juridiske fakultet

Ved permisjoner, sykdom eller forsinkelser i jusstudiet kan det bli nødvendig å gjøre endringer i planen, enten etter søknad fra studenten eller på initiativ fra fakultetet.

Hovedinnhold

Endring av utdanningsplan er regulert i fakultetets utfyllende regler § 2-2 (2), og innvilges vanligvis for å skape rom til å gjennomføre emner du ikke har bestått, for eksempel i forbindelse med permisjon eller etterslep på mer enn 20 studiepoeng. Utdanningsplaner endres ikke for å tilrettelegge for frivillig gjentak av allerede beståtte eksamener.

Spørsmål?

Kontakt informasjonssenteret eller send spørsmål til studierettleiar.jurfa@uib.no.

Hvordan søke endring av utdanningsplan

Har du behov for å få endret utdanningsplanen din skal du bruke søknadsskjemaet du finner i boksen til høyre på siden Tilrettelegging av ditt studieløp. Du må krysse av for "Jeg søker tilrettelegging av undervisning, lærested og/eller læremidler." og at du er student ved Det juridiske fakultet. Dette gjelder også studenter som skal på utveksling, og av den grunn har behov for endring av utdanningsplanen.

I søknaden oppgir du hvilke emner du ser for deg å ta i perioden du søker endring for, og hvordan du ønsker at den videre utdanningsplanen din skal se ut. 

Søknadsfrister

  • 1. juni for endringer i høstsemesteret

  • 1. desember for endringer i vårsemesteret.

Ved plutselige behov for endring gjelder ingen bestemt frist, men du bør alltid søke snarest mulig slik at en revidert utdanningsplan kan komme på plass på tidligst mulige tidspunkt.

Revisjon av utdanningsplan

Endring (revisjon) av utdanningsplan på initiativ fra fakultetet er regulert i fakultetets utfyllende regler § 2-5 Revisjon av utdanningsplan. Tap av studieplass.

Etter kontinuasjonseksamenene i uke 31 og 32 gjennomgår fakultetet alle utdanningsplaner, og tar kontakt med studenter som grunnet etterslep på mer enn 20 studiepoeng e.l. står i fare for å bli flyttet ned ett årskull eller miste studieplassen. Vi tilbyr samtale med studieveileder, og fatter vedtak om endring av utdanningsplan der dette er nødvendig.

Ser du i løpet av studieåret at du vil bli forsinket med 20 studiepoeng eller mer, anbefaler vi deg å søke om endret utdanningsplan på eget initiativ.