Hjem
Det juridiske fakultet
Godskriving, godkjenning, innpass

Godskriving av ekstern utdanning ved Det juridiske fakultet

Har du tatt juridiske eksamener ved andre institusjoner enn UiB, kan du søke om å få godskrevet emnene du har tatt og få emnene innpasset i mastergraden i rettsvitenskap.

Hovedinnhold

Det kan gjelde eksamener fra De juridiske fakultetene i Oslo eller Tromsø, bachelor fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder eller annet. Reglene finner du i Universitets- og høyskoleloven, og i de utfyllende reglene for studier ved Det juridiske fakultet, kapittel 5.

Søke opptak

Før du kan søke om å få godskrevet ekstrern utdanning som en del av den femårige mastergraden i rettsvitenskap ved UiB, må du ha fått opptak til studiet. Alt opptak til det femårige masterprogrammet går via Samorda opptak. Det betyr at studenter som studerer rettsvitenskap ved andre institusjoner, eller er ferdig med en bachelorgrad i rettsvitenskap, konkurrerer på lik linje med studenter som skal begynne på 1. studieår. Det er karakterer fra videregående skole og eventuelle tilleggspoeng som er avgjørende i opptaket. For direkte opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap, gjelder egne regler.

Etter du har fått opptak kan du søke om å få godskrevet din tidligere utdanning. Noen utdannelser og emner er forhåndsgodkjent. Hvilke utdannelser og emner dette gjelder, kan du lese i kapittel 5 i fakultetets utfyllende regler. Se også denne oversikten over forhåndsgodkjente emner. Andre emner kan også bli godskrevet, men først må vi foreta en faglig vurdering av emnene du har tatt. Dette kan vi ikke gjøre før du eventuelt har fått opptak til studiet.

Ny studieordning fra 2021

Fra høsten 2021 starter nye førstestudenter ved Det juridiske fakultet på ny studieordning. Se Studieplan for studieordningen av 2021. Studieordningen blir innfaset ett år av gangen; første studieår 2021/2022, 2. studieår 2022/2023 osv. Vi er derfor i gang med å lage nye regler for godskriving av eksterne emner. Her finner du en oversikt over hvilke emner som godskrives i 1. studieår på studieordningen av 2021.
 

Ny student ved Det juridiske fakultet?

I tilbudsbrevet sendt deg per e-post fra UiB er det lenke til elektronisk skjema som blant annet innehold en del om godskriving av ekstern utdanning. Dette fyller du ut dersom du har tatt juridisk utdanning fra før som du ønsker å søke om innpass for.
 

Fikk du ikke fylt ut skjemaet innen fristen må du snarest fylle ut søknadsskjemaet som du finner her

Når får du svar på søknaden?

Det juridiske fakultet søker å sørge for at så mye som mulig skal være klart i god tid før semesterstart (mandag i uke 33), slik at nye studenter med ekstern utdanning får riktige utdanningsplaner til semesterregistreringen. Dette betyr i hovedsak at det som er registrert i Studentweb skal være riktig, selv om studentene ikke nødvendigvis har mottatt et vedtak om dette i brevs form ennå.

Spesielt om ex.phil og ex.fac.

Har du tatt ex.phil. ved Universitetet i Bergen, får du automatisk fritak. Du må likevel gi beskjed ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her, slik at vi kan legge det inn i utdanningsplanen din. 

Hvis du har ex.phil. fra en annen institusjon, må du søke om godskriving hos oss. (Helt nye studenter fyller det inn i søknadsskjemaet de får på e-post i juli. Studenter som allerede har startet på jusstudiet kan bruke søknadsskjema som du finner her).

Har du tatt ex.fac. ved et annet fakultet, anbefaler vi at du tar den juridiske i tillegg. Ønsker du likevel å søke fritak, gir du beskjed ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her, og vi legger din beståtte ex.fac. inn i utdanningsplanen din. 

Har du tatt en ex.fac. ved en annen institusjon, følger du vanlig prosedyre for søknad om godskriving (Helt nye studenter fyller det inn i søknadsskjemaet de får på e-post i juli. Studenter som allerede har startet på jusstudiet kan bruke søknadsskjema som du finner her).

Spesialemner, masteroppgave og utveksling

For allerede etablerte jusstudenter, gjelder egne regler:

Du kan søke fritak for spesialemner og masteroppgave hos oss på grunnlag av tilsvarende eksamener fra Oslo eller Tromsø, ved å fylle ut UiB-søknadsskjema som du finner her. Dine resultater fra andre læresteder innhentes automatisk, så du trenger ikke sende/levere dokumentasjon med mindre du blir bedt om det.

For studier i utlandet (utveksling) gjelder egne prosedyrer, se nettsidene om utveksling.