Hjem
Det juridiske fakultet
Godskriving

Godskriving av ekstern utdanning ved Det juridiske fakultet

Har du tatt juridiske eksamener ved andre institusjoner enn UiB, kan du søke om å få godskrevet emnene du har tatt og få emnene innpasset i mastergraden i rettsvitenskap.

Hovedinnhold

Det kan gjelde avdelingseksamener fra De juridiske fakultetene i Oslo eller Tromsø, bachelor fra Høgskolen i Innlandet eller annet. Reglene finner du i Universitets- og høyskoleloven, og i de utfyllende reglene for studier ved Det juridiske fakultet, kapittel 5.

Før du kan søke om å få godskrevet ekstrern utdanning som en del av den femårige mastergraden i rettsvitenskap ved UiB, må du ha fått opptak til studiet. Alt opptak til det femårige masterprogrammet går via Samorda opptak. Det betyr at studenter som studerer rettsvitenskap ved andre institusjoner, eller er ferdig med en bachelorgrad i rettsvitenskap, konkurrerer på lik linje med studenter som skal begynne på 1. studieår. Det er karakterer fra videregående skole og eventuelle tilleggspoeng som er avgjørende i opptaket. For direkte opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap, gjelder egne regler.

Etter du har fått opptak kan du søke om å få godskrevet din tidligere utdanning. Noen utdannelser og emner er forhåndsgodkjent. Hvilke utdannelser og emner dette gjelder, kan du lese i kapittel 5 i fakultetets utfyllende regler. Se også denne oversikten over forhåndsgodkjente emner. Andre emner kan også bli godskrevet, men først må vi foreta en faglig vurdering av emnene du har tatt. Dette kan vi ikke gjøre før du eventuelt har fått opptak til studiet.

Ny student ved Det juridiske fakultet?

I tilbudsbrevet sendt deg per e-post fra UiB er det et eget avsnitt om tidligere juridisk utdanning, med lenke til elektronisk søknadsskjema om godskriving av ekstern utdanning. Dette fyller du ut dersom du har tatt juridisk utdanning fra før som du ønsker å søke om innpass for.

Ved semesterstart må du ta med deg original karakterutskrift for registrering på fakultetets informasjonssenter, dersom du ikke har samtykket til at fakultetet kan hente ut karakterene dine elektronisk.  Dette må du gjøre selv om du har sendt samme papirer til Samordna opptak tidligere. Original karakterutskrift kan ikke sendes på e-post.

Når får du svar på søknaden?

Søknadene fra årets nye UiB-studenter vil ikke ferdigbehandles før dokumentasjon er levert og kontrollert. Det juridiske fakultet søker å sørge for at så mye som mulig skal være klart til semesterstart (mandag i uke 33), slik at nye studenter med ekstern utdanning får riktige utdanningsplaner til semesterregistreringen. Dette betyr i hovedsak at det som er registrert i Studentweb skal være riktig, selv om studentene ikke nødvendigvis har mottatt et vedtak om dette i brevs form ennå.

Spesielt om ex.phil og ex.fac.

Har du tatt ex.phil. ved Universitetet i Bergen, får du automatisk fritak. Gi beskjed snarest på post.jurfa@uib.no slik at vi kan legge det inn i utdanningsplanen. 

Hvis du har ex.phil. fra en annen institusjon, må du søke om godskriving hos oss. (Helt nye studenter fyller det inn i søknadsskjemaet de får på e-post i juli. Studenter som allerede har startet på jusstudiet kan sende en søknad til post.jurfa@uib.no)

Har du tatt ex.fac. ved et annet fakultet, anbefaler vi at du tar den juridiske i tillegg. Ønsker du likevel å søke fritak, er behandlingen forenklet dersom du har en eksamen fra Universitetet i Bergen - da sender du bare en e-post til post.jurfa@uib.no, og vi legger din beståtte ex.fac. inn i utdanningsplanen din. 

Har du tatt en ex.fac. ved en annen institusjon, følger du vanlig prosedyre for søknad om godskriving (Helt nye studenter fyller det inn i søknadsskjemaet de får på e-post i juli. Studenter som allerede har startet på jusstudiet kan sende en søknad til post.jurfa@uib.no)

Spesialemner, masteroppgave og utveksling

For allerede etablerte jusstudenter, gjelder egne regler:

Du kan søke fritak for spesialemner og masteroppgave hos oss på grunnlag av tilsvarende eksamener fra Oslo eller Tromsø, ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Dine resultater fra andre læresteder innhentes automatisk, så du trenger ikke sende/levere dokumentasjon med mindre du blir bedt om det.

For studier i utlandet (utveksling) gjelder egne prosedyrer, se nettsidene om utveksling.