Hjem
Det juridiske fakultet

Reglement for Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Innledning

Reglementet har hjemmel i følgende lov-, avtale og regelverk: universitets- og høyskoleloven, hovedavtalen i staten, statsansatteloven med forskrifter og universitetsstyrets vedtatte reglementer, herunder Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene og Valgreglementet for Universitetet i Bergen. Vedtatt av fakultetsstyret 15.12.2020.

§ 1 – Fakultetsstyrets myndighet og oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer, strategier og resultatkrav for virksomheten og har ansvar for at fakultetets økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av universitetsstyret.

Fakultetsstyret skal behandle og avgjøre slike saker som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning.

Fakultetsstyret vedtar selv sin størrelse og sammensetning innenfor de rammer som følger av Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 2.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet blant annet gjennom selv å:

 • vedta overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • vedta langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • vedta årsplan og budsjett
 • vedta fakultetets interne organisering
 • fastsette instruks for dekan
 • fastsette reglement for fakultetets studieprogrammer, foreta vesentlige endringer av disse og opprette/nedlegge emner etter forslag fra studieutvalget
 • foreta tilsetting i faste undervisnings- og forskningsstillinger
 • avgjøre om det skal utpekes visedekaner
 • avgjøre om fakultetet skal ha ansettelsesutvalg
 • avgjøre om fakultetet skal ha innstillingsutvalg
 • oppnevne fakultetsstyrets faste underutvalg
 • oppnevne nominasjonskomitéer
 • foreslå ett eksternt medlem og to eksterne varamedlemmer til fakultetsstyret
 • godkjenne årsrapport og regnskap
 • godkjenne opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Fakultetsstyrets møter er som hovedregel åpne. Styret kan fastsette at bestemte saker skal holdes for lukkede dører. Saker som er unntatt offentlighet i medhold av lov behandles i lukket møte.

Fakultetsstyret kan delegere myndighet til dekanen og andre organer ved fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift, vedtak fra universitetsstyret eller reglementet her.

Fakultetsstyret skal gi melding til universitetsstyret om fakultetets virksomhet på den måten universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om fakultetets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for kommende år.

§ 2 – Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer:

 • dekan
 • prodekan
 • 3 representanter fra gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger)
 • 1 representant fra gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger)
 • 1 representant fra gruppe C (tilsatte i tekniske og administrative stillinger)
 • 3 representanter fra gruppe D (studenter)
 • 1 eksternt medlem

Det skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges representanter for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige vararepresentanter. Det eksterne medlemmet og to varamedlemmer oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret i henhold til Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 2. For øvrig gjelder Valgreglement for Universitetet i Bergen § 14 om kjønnsmessig balanse.

Én av vararepresentantene fra gruppe B gis rett til å møte i fakultetsstyrets møter i tillegg til den fast møtende, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Dekanen er fakultetsstyrets leder.

§ 3 – Valg og funksjonstid for fakultetsstyret

Valg av dekan, prodekan og av representanter til fakultetsstyret skjer i henhold til Valgreglement for Universitetet i Bergen.

Dekan og prodekan velges under ett blant samtlige tilsatte ved fakultetet i faste undervisnings- og forskningsstillinger, basert på forslag til både en dekan- og en prodekankandidat. Dersom det bare er innkommet ett forslag, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.

Valg av dekan og prodekan gjennomføres før utløpet av fristen for å foreslå representanter til fakultetsstyret.

Valgperioden for representanter fra gruppe A og C er fire år. For representanter fra gruppe B og D er valgperioden ett år.

§ 4 – Dekan

1. Overordnet ansvar og myndighet

Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet av fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Dekanen avgjør saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte og saker som er delegert fra fakultetsstyret. Vedtak som nevnt i foregående punktum refereres for fakultetsstyret.

Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde i henhold til universitets- og høyskoleloven § 10-3.

2. Andre oppgaver

Dekanen har personalansvar overfor tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger og ansvar for behandlingen av personalsaker. Dekanen har også ansvar for fakultetets internasjonaliseringsvirksomhet og rekruttering til undervisnings- og forskningsstillinger.

Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i fakultetsstyret, og skal på fakultetsstyrets vegne påse at den samlede økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

Dekanen har rett til å delta i møter i alle styrer, råd og utvalg ved fakultetet.

Dekanen har det overordnete ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen ivaretar, i samarbeid med fakultetsdirektør, forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan og visedekan(er) og fordeler arbeidsområdene mellom dem før utløpet av fristen for å foreslå medlemmer til fakultetsstyret.

Dekanen kan delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekan, visedekan(er) og fakultetsdirektør.

3. Representasjon

Dekanen representerer fakultetet utad.

§ 5 – Prodekan

Prodekanen er dekanens stedfortreder i og utenfor fakultetsstyrets møter og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen har ut over dette de oppgaver som er delegert fra dekanen.

Har dekanen forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar prodekanen. Fratrer dekanen før dette tidspunkt, velges ny dekan.

§ 6 – Visedekan(er)

Fakultetsstyret avgjør om det skal utpekes visedekan(er). Dekanen utpeker eventuelle visedekan(er) og fastsetter de oppgaver visedekanen(e) skal ha, innenfor de rammer som er fastsatt av fakultetsstyret.

Visedekanen(e) møter i fakultetsstyret med tale- og forslagsrett , men uten stemmerett.

§ 7 – Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon. Fakultetsdirektøren sørger for at fakultetsstyrets og dekanens vedtak blir satt i verk og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av fakultetets styringsorganer.

Fakultetsdirektøren er ansvarlig overfor universitetsdirektør i alle saker som er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde i henhold til universitets- og høyskoleloven § 10-3.

Fakultetsdirektøren har, i samråd med dekanen, ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde.

Fakultetsdirektørens kompetanse fastsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret.

Fakultetsdirektøren deltar i fakultetsstyrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret og ansvarlig for sekretariatsfunksjonen i andre styringsorganer ved fakultetet.

§ 8 – Forskningsutvalgets myndighet og oppgaver

Forskningsutvalget er delegert ansvaret for organiseringen av den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet og er programutvalg for ph.d.-programmet. Utvalget har også ansvaret for å konkretisere og gjennomføre fakultetets overordnede forskningsstrategi og forskningspolitikk i tråd med vedtak fattet av Universitetsstyret.

Forskningsutvalget skal:

 • behandle saker av betydning for fakultetets forskningsvirksomhet og ha ansvaret for utvikling av forskningsvirksomheten ved fakultetet
 • følge opp fakultetets behov for rekruttering av forskere
 • budsjettere og vurdere ressursbehov for forskningsaktiviteten til fakultetet
 • trekke opp rammene for og ha ansvaret for driften av ph.d.-programmet og en eventuell forskerskole
 • avgjøre søknader om opptak til ph.d.-programmet, oppnevne veiledere og ha ansvaret for oppsigelse av avtaler om ph.d.-utdanningen
 • påse at fakultetet har et tilfredsstillende system for oppfølgning av ph.d.-kandidater
 • gi anbefaling til ansettelsesutvalget ved tilsetting i stipendiatstillinger og postdoktorstillinger
 • forberede forskningssaker som skal behandles i fakultetsstyret
 • forberede fakultetsuttalelser i forskningspolitiske spørsmål
 • arbeide med etiske spørsmål i tilknytning til forskningsvirksomheten ved fakultetet
 • foreslå kandidater til priser og utmerkelser med tilknytning til forskning
 • tilrettelegge for og eventuelt initiere en intern dialog om forskningsspørsmål ved fakultetet
 • fordele reisemidler, forskningsstøtte i form av vit. ass.-hjelp og lignende innenfor rammen av fakultetsstyrets bevilgning til slike formål

Forskningsutvalget fatter avgjørelser og gir tilrådinger i møter. Utvalgets leder, eller nestlederen i dennes sted, kan fatte vedtak og gi tilrådinger på utvalgets vegne i saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet.

§ 9 – Sammensetning av forskningsutvalget

Utvalget oppnevnes av fakultetsstyret og skal ha 7 medlemmer med følgende sammensetning:

 • prodekan eller visedekan for forskning
 • 2 representanter fra gruppe A
 • 1 representant fra gruppe B knyttet til ph.d.-programmet
 • 1 representant fra gruppe C
 • 2 representanter fra gruppe D

Prodekan eller visedekan skal være leder for utvalget. Fakultetsstyret oppnevner nestleder for utvalget.

§ 10 – Studieutvalgets myndighet og oppgaver

Studieutvalget har ansvaret for de prinsipielle sider ved undervisning og eksamen og er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for fakultetets studietilbud. Utvalget skal selv behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av masterprogrammet og eventuelle andre studietilbud fakultetet er ansvarlig for. Utover dette kan utvalget delegere sine oppgaver til utvalgets leder.

Studieutvalget fatter avgjørelser og gir tilrådinger i møter. Utvalgets leder, eller nestlederen i dennes sted, kan fatte vedtak og gi tilrådinger på utvalgets vegne i saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis.

Studieutvalget skal melde ressursbehov til fakultetet vedrørende eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det. Studieutvalget skal gi uttalelse til fakultetet i spørsmål som naturlig hører inn under studieutvalget.

Studieutvalget skal:

 • sørge for kvalitetssikring i samsvar med UiBs kvalitetssystem for utdanning
 • løpende vurdere fakultetets undervisning og undervisningsformer og foreslå endringer når det er påkrevd
 • fastsette endringer av emnebeskrivelse i de enkelte emnene, herunder læringsutbytte, prøvingsformer og litteraturlister. Der vedtatte endringer har budsjettmessige konsekvenser ut over Studieutvalgets budsjettfullmakt, må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene iverksettes
 • utarbeide forslag til reglement og vesentlige reglementsendringer for fakultetets studietilbud samt forberede behandling av andre generelle studie- og eksamensspørsmål
 • behandle forslag om opprettelse/nedleggelse av emner og program, og eventuelt fremme forslag for fakultetsstyret
 • oppnevne kursansvarlige
 • oppnevne sensorer for fakultetets eksamener på alle nivåer under ph.d.
 • påse at undervisningstilbud ved utenlandske universitet som fakultetet har utvekslingsavtale med, er tilfredsstillende tilrettelagt og fulgt opp

§ 11 – Sammensetning av studieutvalget

Utvalget oppnevnes av fakultetsstyret og skal ha 7 medlemmer med følgende sammensetning:

 • prodekan eller visedekan for undervisning
 • 2 representanter fra gruppe A
 • 1 representant fra gruppe B
 • 1 representant fra gruppe C
 • 2 representanter fra gruppe D

Prodekan eller visedekan skal være leder for utvalget. Fakultetsstyret oppnevner nestleder for utvalget.

§ 12 – Ansettelsesutvalgets myndighet og oppgaver

Fakultetet skal ha et ansettelsesutvalg som skal foreta tilsetting i alle undervisnings- og forskningsstillinger som ikke er faste.

For behandlingen i utvalget gjelder universitets- og høyskoleloven kapittel 6, statsansatteloven med tilhørende forskrifter samt de reglementer som er fastsatt av universitetsstyret.

§ 13 – Sammensetning av ansettelsesutvalget

Utvalget oppnevnes av fakultetsstyret og skal ha 5 medlemmer med følgende sammensetning:

 • dekan
 • 1 representant fra gruppe A
 • 1 representant fra gruppe B
 • 1 representant fra gruppe C
 • 1 representant fra gruppe D

Utvalget oppnevnes blant fakultetsstyrets medlemmer etter forslag fra medlemmene i den enkelte gruppe.

Gruppe D har rett til å stille med en ekstra student med tale- og forslagsrett såfremt fakultetsstyret ikke enstemmig bestemmer noe annet.

Dekanen er ansettelsesutvalgets leder.

§ 14 – Innstillingsutvalg

Fakultetet skal ha et innstillingsutvalg som avgir innstilling til fakultetsstyret i saker om tilsetting i faste undervisnings- og forskningsstillinger. Fakultetsstyret vedtar nærmere regler om innstillingsutvalgets sammensetning og saksbehandling.

§ 15 – Informasjons- og drøftingsutvalget

I henhold til hovedavtalen i staten og tilpassingsavtale for Universitetet i Bergen skal fakultetet ha et informasjons- og drøftingsutvalg som er sammensatt av representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Fra arbeidsgiversiden møter representanter for fakultetsledelsen. Fakultetets verneombud har møterett.

Ledelsesfunksjonen for utvalget skal veksle mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for reelle drøftinger i viktige saker før det blir truffet endelig vedtak.

§ 16 – Valgstyrets myndighet og oppgaver

Fakultetsstyret skal i henhold til Valgreglementet for Universitetet i Bergen oppnevne ett valgstyre for alle valg ved fakultetet.

Valgstyret skal sørge for at valg gjennomføres i tråd med valgreglementet og treffer avgjørelser i forbindelse med valget, som ikke er tillagt annet organ.

§ 17 – Sammensetning av valgstyret

Valgstyret oppnevnes av fakultetsstyre og skal ha 5 medlemmer med følgende sammensetning:

 • 1 representant fra gruppe A
 • 1 representant fra gruppe B
 • 1 representant fra gruppe C
 • 2 representanter fra gruppe D

Valgstyret velger selv leder og nestleder.

§ 18 - Nominasjonskomitéer

Fakultetsstyret skal oppnevne én egen nominasjonskomite for hvert av valgene til dekan og fakultetsstyre.

Nominasjonskomitéene skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn.

Hver nominasjonskomité skal ha 4 medlemmer og følgende sammensetning:

 • 1 representant fra gruppe A
 • 1 representant fra gruppe B
 • 1 representant fra gruppe C
 • 1 representant fra gruppe D

Komitéene velger selv sine ledere og organiserer seg selv.

Dekanen foreslår medlemmer fra gruppe A og gruppe B, arbeidstakerorganisasjonene foreslår medlem fra gruppe C og studentutvalget foreslår medlem fra gruppe D.

§ 19 – Ikrafttreden

 1.8.2021.