Hjem
Det juridiske fakultet

Reglement for Det juridiske fakultet

Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene vedtatt av Universitetsstyret 18.6.09. Vedtatt av fakultetsstyret 8.11.05. Revidert av fakultetsstyret 14.8.09. Mindre endring i fakultetsstyret 4.2.20 Reglementet har hjemmel i følgende lov-, avtale og regelverk: Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, Tjenestemannsloven med forskrifter og UiBs personalreglement, valgregler og prosedyreregler.

§ 1 Fakultetsstyrets kompetanse

Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer, strategier og resultatkrav for virksomheten og har ansvar for at fakultetets økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av Universitetsstyret.
Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å:

 • vedta overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • vedta langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • vedta årsplan og budsjett
 • vedta fakultetets interne organisering
 • fastsette instruks for dekanus
 • fastsette reglement for fakultetets studieprogrammer, foreta vesentlige endringer av disse og opprette/nedlegge fag og kurs etter forslag fra Studieutvalget.
 • foreta tilsetting i faste vitenskapelige stillinger
 • avgjøre om det skal utpekes visedekaner
 • avgjøre om fakultetet skal ha tilsettingsutvalg
 • oppnevne fakultetsstyrets faste underutvalg
 • godkjenne årsrapport og regnskap
 • godkjenne opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling.

Fakultetsstyret skal behandle alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning, og kan kreve å få seg forelagt enhver sak.

Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet på den måten Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om fakultetets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for kommende år.

§ 2 Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer:

 • Dekan (fakultetsstyrets leder, jfr. § 4)
 • Prodekan
 • 3 representanter fra gruppe a (vitenskapelig tilsatte i fast stilling)
 • 2 representanter fra gruppe b (vitenskapelig tilsatte i midlertidige stillinger)
 • 1 representant fra gruppe c (teknisk-administrativt tilsatte)
 • 3 representanter fra gruppe d (studentene).

Det skal velges like mange vararepresentanter som det skal velges representanter for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige vararepresentanter. For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.

§ 3 Valg og funksjonstid for fakultetsstyret

Valg av dekan og prodekan og av representanter til fakultetsstyret skjer i henhold til valgreglement for Universitetet i Bergen og tilleggsbestemmelser gitt av styret for Det juridiske fakultet i møte 26.04.05.
Dekan og prodekan velges under ett blant samtlige tilsatte ved fakultetet i faste vitenskapelige stillinger, basert på forslag til både en dekan- og en prodekankandidat. Dersom det bare er innkommet ett forslag, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.
Valg av dekan og prodekan gjennomføres før utløpet av fristen for å foreslå representanter til fakultetsstyret.
Valgperioden for representanter fra gruppe a og c er fire år og ett år for representantene fra gruppe b og d.

§ 4 Dekan

Dekanen er fakultetsstyrets leder. Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet av fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Dekanen avgjør saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte og saker som er delegert fra fakultetsstyret.
Dekanen har personalansvar overfor de vitenskapelig tilsatte og ansvar for behandlingen av personalsaker. Dekanen har også ansvar for fakultetets internasjonaliseringsvirksomhet og rekruttering til vitenskapelige stillinger.
Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 10-3. I disse sakene er dekanen, sammen med fakultetsdirektør, ansvarlig overfor universitetsdirektøren.
Dekanen har, i samarbeid med fakultetsdirektør, ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jf. § 2.1), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret.
Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i fakultetsstyret, og skal på fakultetsstyrets vegne påse at den samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.
Dekanen, og i dennes sted prodekanen, har rett til å delta i møter i alle styrer, råd og utvalg ved fakultetet.
Vedtak gjort av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret, jfr § 4, første ledd, siste punktum, refereres for fakultetsstyret.
Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnete ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.
Dekanen ivaretar, i samarbeid med fakultetsdirektør, forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.
Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan og visedekan og fordeler arbeidsområdene mellom dem før utløpet av fristen for å foreslå medlemmer til fakultetsstyret.
Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekan, visedekan og fakultetsdirektør.

§ 5 Prodekan

Prodekanen er dekanens stedfortreder i og utenfor fakultetsstyrets møter og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen har ut over dette de oppgaver han/hun er tillagt av dekanen.
Har dekanen forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar prodekanen. Fratrer dekanen før dette tidspunkt, velges ny dekan.

§ 6 Visedekan

Fakultetsstyret avgjør om det skal utpekes visedekan(er). Dekanen utpeker evt. visedkan(er) og fastsetter de oppgaver visedekanen(e) skal ha, innenfor de rammer som er fastsatt av fakultetsstyret.
Visedekanen(e) møter i fakultetsstyret med tale- og forslagsrett.

§ 7 Myndighetsområde og oppgaver for forskningsutvalget

 1. Forskningsutvalget er delegert ansvaret for organiseringen av den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet og er programutvalg for ph.d.-programmet, og har ansvaret for å konkretisere og gjennomføre fakultetets overordnede forskningsstrategi og forskningspolitikk i tråd med vedtak fattet av Universitetsstyret.
   
 2. Forskningsutvalget skal:
  a) behandle saker av betydning for fakultetets forskningsvirksomhet og ha ansvaret for utvikling av forskningsvirksomheten ved fakultetet
  b) følge opp fakultetets behov for rekruttering av forskere
  c) budsjettere og vurdere ressursbehov for forskningsaktiviteten til fakultetet
  d) trekke opp rammene for og ha ansvaret for driften av ph.d.-programmet og en eventuell forskerskole.
  e) avgjøre søknader om opptak til ph.d.-programmet, oppnevne veileder og ha ansvaret for oppsigelse av avtale om forskerutdanningen
  f) påse at fakultetet har et tilfredsstillende system for oppfølgning av stipendiater
  g) gi anbefaling til tilsettingsutvalget ved tilsetting i stipendiatstillinger og postdoktorstillinger
  h) forberede forskningssaker som skal behandles i fakultetsstyret
  i) forberede fakultetsuttalelser i forskningspolitiske spørsmål
  j) arbeide med etiske spørsmål i tilknytning til forskningsvirksomheten ved fakultetet
  k) foreslå kandidater til priser og utmerkelser med tilknytning til forskning
  l) tilrettelegge for og evt. initiere en intern dialog om forskningsspørsmål ved fakultetet.
  m) fordele reisemidler, forskningsstøtte i form av vit. ass.- hjelp og lignende innenfor rammen av fakultetsstyrets bevilgning til slike formål.
 3. Forskningsutvalget fatter avgjørelser og gir tilrådinger i møter. Utvalgets leder, eller nestlederen i dennes sted, kan fatte vedtak og gi tilrådinger på utvalgets vegne i saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet.

§ 8 Sammensetning av forskningsutvalget

Utvalget som oppnevnes av fakultetsstyret skal ha 6 medlemmer og får følgende sammensetning

 • prodekan eller visedekan for forskning (leder)
 • 2 representanter fra gruppe a
 • 1 representant fra gruppe b knyttet til ph.d.-programmet
 • 1 representant fra gruppe c
 • 1 representant fra gruppe d.

Fakultetsstyret oppnevner nestleder for utvalget.

§ 9 Myndighetsområde og oppgaver for studieutvalget

 1. Studieutvalget er delegert det koordinerende og overordnede ansvaret for fakultetets studietilbud. Utvalget skal selv behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av masterprogrammet og ev andre studietilbud fakultetet er ansvarlig for. Utover dette kan utvalget delegere sine oppgaver til utvalgets leder.

  Studieutvalget har ansvaret for de prinsipielle sider ved undervisning og eksamen samt fakultetets fremmedspråklige undervisningstilbud, herunder kvalitetssikring av disse. Studieutvalget skal også påse at undervisningstilbud ved utenlandske universitet som fakultetet har utvekslingsavtale med, er tilfredsstillende tilrettelagt og fulgt opp.

  Studieutvalget skal melde ressursbehov til fakultetet vedr. eksamens- og undervisningsaktiviteter og videre foreslå endringer i disponeringen av ressurser når forholdene tilsier det. Studieutvalget skal gi uttalelse til fakultetet i spørsmål som naturlig hører inn under studieutvalget.
   
 2. Studieutvalget skal:
  a) sørge for kvalitetssikring i samsvar med retningslinjene i handbok for kvalitetssikring av universitetsstudiene
  b) løpende vurdere fakultetets undervisning og undervisningsformer og foreslå endringer når det er påkrevd
  c) godkjenne kursoppleggene og endringer i disse
  d) fastsette endringer av emnebeskrivelse i de enkelte kursene, herunder læringsutbytte, prøvingsformer og litteraturlister. Der vedtatte endringer har budsjettmessige konsekvenser ut over Studieutvalgets budsjettfullmakt, må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene iverksettes.
  e) utarbeide forslag til reglement og vesentlige reglementsendringer for fakultetets studietilbud samt forberede behandling av andre generelle studie- og eksamensspørsmål
  f) behandle forslag om opprettelse/nedleggelse av emner og program, og eventuelt fremme forslag for fakultetsstyret
  g) oppnevne kursansvarlige
  h) behandle saker om videre- og etterutdanning
  i) behandle aktuelle saker om tverrfakultære program og andre studierelevante saker
  j) oppnevne sensorer for fakultetets eksamener på alle nivåer under ph.d.
   
 3. Studieutvalget fatter avgjørelser og gir tilrådinger i møter. Utvalgets leder, eller nestlederen i dennes sted, kan fatte vedtak og gi tilrådinger på utvalgets vegne i mindre viktige saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis.

§ 10 Sammensetning av studieutvalget

Utvalget som oppnevnes av fakultetsstyret skal ha 7 medlemmer og følgende sammensetning

 • prodekan eller visedekan for undervisning (leder)
 • 2 representanter fra gruppe a
 • 1 representant fra gruppe b
 • 1 representant fra gruppe c
 • 2 representanter fra gruppe d

Fakultetsstyret oppnevner nestleder for utvalget.

§ 11 Myndighetsområde og oppgaver for tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget skal foreta tilsetting i alle vitenskapelige stillinger som ikke er faste.
For behandlingen i utvalget gjelder Universitets- og høyskoleloven kapittel 6, tjenestemannsloven med tilhørende forskrifter samt de reglementer som er fastsatt av Universitetsstyret.

§ 12 Sammensetning av tilsettingsutvalget

Utvalget skal ha 5 medlemmer og følgende sammensetning

 • dekan (leder)
 • 1 representant fra gruppe a
 • 1 representant fra gruppe b
 • 1 representant fra gruppe c
 • 1 representant fra gruppe d

Utvalget oppnevnes av og blant fakultetsstyrets medlemmer etter forslag fra medlemmene i den enkelte gruppe.

§ 13 Informasjons- og drøftingsutvalg

I henhold til hovedavtale i staten og tilpassingsavtale for Universitetet i Bergen skal fakultetet ha et Informasjons- og drøftingsutvalg som er partsammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Fra arbeidgiversiden møter representanter for fakultetsledelsen. Fakultetets verneombud har møterett.
Ledelsesfunksjonen for utvalget skal veksle mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.
Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for reelle drøftinger i viktige saker før det blir truffet endelig vedtak.

§ 14 Myndighetsområde og oppgaver for valgstyret

I henhold til valgreglement for Universitetet i Bergen skal fakultetet ha et valgstyre som har ansvar for alle valg ved fakultetet, jf valgreglementets § 3, pkt 2.

§ 15 Sammensetning av valgstyret

Valgstyret skal ha 5 medlemmer og følgende sammensetning

 • 1 representant fra gruppe a
 • 1 representant fra gruppe b
 • 1 representant fra gruppe c
 • 2 representanter fra gruppe d

Valgstyret velger selv leder og nestleder.

§ 16 Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelse av fakultetets administrasjon.
Fakultetsdirektøren sørger for at fakultetsstyrets og dekanens vedtak blir satt i verk og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av fakultetets styringsorganer.
Fakultetdirektørens kompetanse astsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret.
Fakultetsdirektøren deltar i fakultetsstyrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret og ansvarlig for sekretariatsfunksjonen i andre styringsorganer ved fakultetet.

§ 17 Ikrafttreden

Endringer vedtatt ved revisjon 14.08.09 trer i kraft straks.