Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetstyre

Saksliste til fakultetstyre 16. juni 2017

Hovedinnhold

 

Styresak

Sakstittel

S 30/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

S 31/17

Godkjenning av protokoll fra møtet 29. og 30. mars

S 32/17

Orienterings- og referatsaker

- referat fra møte i fakultetets forskningsutvalg og utdanningsutvalg, gis i møtet

- orientering om studentdemokratiet

- orientering om åpningsarrangement i nybygget, uke 41

 

S 15/17

Innledende strategiprosess

S 33/17

Valgreglement for KMD- bestemmelse om kjønnsbalanse

S 34/17

Valg av dekan og prodekan i valgforsamling

S 35/17

Kort notat om bruk av åremål i undervisnings- og forskerstillinger

S 36/17

Økonomirapport per mai 2017

S 23/17

Budsjettprosess for 2018

S 37/17

Status for forskning og forskerutdanning

S 38/17

Interimsutvalg for forskning og forskerutdanning – forlengelse av funksjonstid

S 39/17

Retningslinjer for fakultetets deltakelse i stipendiatprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

S 40/17

Utfyllende regler til UiBs forskrift om opptak, studier, vurdering og grader

S 8/17

Status for revisjon av studieprogram

S 41/17

Status for tekniske og administrative funksjoner

S 42/17

Eventuelt