Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyremøte 7. juni 2018

Møllendalsveien 61, Styrerommet. Klokken 11.00 - 13.00

AGENDA

S 43/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste
S 44/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 9. mai 2018

S 45/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:
a) Presentasjon, prodekan ved MN-fakultetet Harald Walderhaug - Meritteringsordning for utdanning
b) Budsjettprosess 2019
c) Økonomistatus pr. april
d) Endelig strategi
e) Fremdrift PPU
f) Høring – valgreglement
g) Møteplan for Universitetsstyret

S 46/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker
Ingen saker

S 47/18 Beredskapsplan for Fakultetet for kunst, musikk og design
S 48/18 Rapport fra brukerutvalget
S 49/18 Overtakelse av Senter for Grieg forskning fra HF
S 50/18 Forslag til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB
S 51/18 Forslag til programbeskrivelse for ph.d –program i kunstnerisk utviklingsarbeid
S 52/18 Sommerfullmakt
S 53/18 Ansettelse i stilling som professor i tidsbasert kunst inkludert performance og video – Untatt offentlighet
S 54/18 Ansettelse i stilling som førsteamanuensis 100% i interiørarkitektur – Institutt for design - Untatt offentlighet