Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
info

Tilknyttede forskere

Hovedinnhold

Professor dr. med. Eva Gerdts

Eva Gerdts er professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen (UiB) og overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdom hos kvinner, hypertensjon, fedmehjerte, ekkokardiografi, kliniske studier og aortastenose.

Aktuelle prosjekter 

1. Helseundersøkelsen i Hordaland – runde 3 (HUSK3) startet opp i 2018 og vil pågå i 4 år. Prosjektet fokuserer på hva blodtrykk og andre helsefaktorer når man er i 40-årene betyr for hjerte-kar helsen 20 år senere. 2250 kvinner og menn deltar i prosjektet.

2. Individualisert blodtrykksbehandling (IDA) studien er en nasjonal studie av 1000 pasienter som har høyt blodtrykk til tross for behandling med minst 2 medisiner. Vårt fokus er hvordan dette påvirker utvikling av organskade i hjertet, og om dette er ulikt blant kvinner og menn.

 

Arleen Aune

Arleen Aune jobber som PhD stipendiat ved UiB og som lege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Kompetanse/interesseområder:  Kvinnehjertet ved ukontrollert hypertensjon.

Aktuelle prosjekter

IDA-studien – en nasjonal studie om ukontrollert hypertensjon. Pasientene blir blant annet undersøkt med 24 timers blodtrykksmåling og ekkokardiografi. I avdeling Bergen skal vi undersøke for ulikheter i utvikling av hjertesykdom hos kvinner og menn.

PHA-studien – primær hyperaldosteronisme og hjertesykdom. Primær hyperaldosteronisme er den vanligste årsaken til sekundær hypertensjon. I denne studien har vi gjort ekkokardiografi på 113 pasienter med hyperaldosteronisme ved diagnosetidspunkt og 1 år etter kausal behandling. Vi undersøker utvikling av hjertesykdom, og sammenligner funn hos kvinner og menn. Prosjekter er et samarbeid med endokrinologisk seksjon, medisinks avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Dana Cramariuc

Dana Cramariuc er overlege ved Hjerteavdeling, Haukeland Universitetssykehus og førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.

Kompetanse/interesseområder: Klaffesykdommer, Hjerteremodellering ved hypertensjon og fedme, Hjertemekanikk, 3D-ekkokardiografi.

Aktuelle prosjekter

1. 3D echocardiography and cardiovascular PRognosis In Mitral rEgurgitation (3D-PRIME) prosjektet fokuserer på å identifisere tidlige tegn til hjertesvikt hos kvinner og menn med mitralklaffelekkasje og på å forbedre lekkasjegraderingen med bruk av nye 3D-ekkokardiografiske metoder. Studien startet opp i april 2020 og vil pågå i 4 år. 150 pasienter med organisk eller funksjonell mitralklaffelekkasje er planlagt inkludert i denne studien.

2. Bariatric Surgery on the West Coast of Norway (FatWest) studien analyserer effekten av fedme og rask vektnedgang på hjertets størrelse og funksjon. I FatWest er 125 pasienter fulgt opp klinisk og med ekkokardiografi årlig opptil 5 år etter fedmekirurgi. Hjerteremodelleringen som følge av vektnedgang er analysert i forhold til kjønn, blodtrykk og glukosemetabolisme

 

Professor Grace M. Egeland

Grace M. Egeland er professor II ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB og Seniorforsker ved Helseregistreforskning og utvikling.

Kompetanse/interesseområder: Epidemiologi, statistiske metoder, hjerte- og kar og metabolsk sykdommer i tverrfaglig arbeid: ernæring, sosiale ulikheter, legemiddel bruk og livsløpsperspektiver.

Aktuelle prosjekter

Kjønnsforskjeller i risikofaktorer for atrieflimmer (Norwegian Atrial Fibrillation Network); Risikofaktorer for hypertensjon og diabetes mellitus etter svangerskap (MoBa Studie); Alkohol, aktivitet, og hjerte- og karrisikofaktorer for svangerskaps-hypertensjon; Samarbeid om 2 prosjekter om non-vitamin-K orale antikoagulantia (Oslo universitetets sykehuset og Bærum sykehuset); Utvikling av forsknings temaer tilknyttet til legemiddel bruk for hypertensjon.

 

Rune Krogh Eilertsen

Rune Krogh Eilertsen er lege ( Stavanger Universitetssykehus) og stipendiat ved UiB. 

Kompetanse/interesseområder: Hypertensiv hjertesykdom, ekkokardiografi, klaffesykdommer, aterosklerotisk hjertesykdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt, hjerneslag.

Aktuelle prosjekter

I mitt PhD-prosjekt undersøker hvordan ulike kardiovaskulære forhold kan gi økt risiko for iskemisk hjerneslag hos unge kvinner og menn – og hvorvidt kjønnsspesifikke forskjeller i blodtrykk kan påvirke risiko for slike hjerneslag.

 

Lisa M.D. Grymyr

Lisa Grymyr jobber som PhD stipendiat og som lege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. 

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdom hos kvinner, ekkokardiografi, overvekt og fedme.

Aktuelle prosjekter 

FatWest er en prospektiv studie på pasienter som gjennomgår vektreduserende operasjon (bariatrisk kirurgi) der man undersøker bl a hjerte- og lungefunksjon, vekttap og hormonelle endringer. Pasientene følges opp i 5 år etter kirurgi. Mba ekkokardiografi er endringene i hjertefunksjon og struktur pga sykelig fedme og rask vektnedgang nøye kartlagt. Vi undersøker hvordan kjønn, høyt blodtrykk og diabetes bidrar til endringer i hjertet ved fedme og om slankeoperasjonen kan reversere disse endringene.  

Fedme og hjertesykdom

 

Hilde Halland

Hilde Halland er postdoktor ved Klinisk Institutt 2, UiB og som lege ved Haukeland Universitetssykehus.

Kompetanse/interesseområder: Hypertensjon, fedme, hjertesykdom hos kvinner.

Aktuelle prosjekter

Jobber med FATCOR oppfølgingsstudien, der FATCOR-kohorten undersøkes på ny med blant annet ekkokardiografi, karstivhetsmåling og ergospirometri. Vi har tidligere undersøkt forekomst av subklinisk kardiovaskulær sykdom hos denne kohorten med overvekt og fedme, og også sett på dette i lys av kjønn og det å være sprek. Vi jobber nå med en ny runde undersøkelser. 

 

Ester Kringeland

Ester Kringeland er spesialist i kardiologi og indremedisin. Hun jobber som lege PhD ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og som gjesteforsker ved K2, UiB.

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdom hos kvinner, hypertensjon og ekkokardiografi.

Aktuelle prosjekter

I mitt PhD prosjekt undersøker jeg hvordan blodtrykk i 40 årene påvirker risiko for hjertekarsykdom hos kvinner og menn 20 år senere. Vi bruker undersøkelsesmetoder som konvensjonell og avansert ekkokardiografi og arteriestivhetsmåling. PhD prosjektet er basert på data fra Helseundersøkelsen i Hordaland

 

Elisabeth Leirgul

Elisabeth Leirgul jobber som overlege ved Seksjon for kongenitt kardiologi, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus

Kompetanse/interesseområder: Medfødte hjertefeil og svangerskap hos kvinner med hjertesykdom.

 

Anja Linde

Anja Linde Jobber som PhD stipendiat ved UiB/OUS og som lege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. 

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdom ved revmatiske sykdommer, hjertesykdom hos kvinner, hypertensjon, ekkokardiografi og karstivhet.

Aktuelle prosjekter

Kvinner rammes mye oftere av revmatiske sykdommer enn menn. Dette fører til kronisk betennelse som igjen gir forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom hos disse pasientene.

I mitt PhD prosjekt undersøker jeg sammenhengen mellom kronisk betennelse, immundempende behandling og hjerte- karsykdom hos pasienter med leddgikt. Deltakerne blir grundig undersøkt med blant annet ekkokardiografi, blodtrykksmåling og arteriestivhetsmåling.

Kronisk inflammasjon og hjerte- og karsykdom

 

Maria C. Magnus

Maria C. Magnus er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Kompetanse/interesseområder: Reproduktiv og kardiovaskulær epidemiologi.

Aktuelle prosjekter

Prosjektleder for et fem årig ERC starting grant som skal vurdere om det er en kausal sammenheng mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom. 
Infertilitet, definert som at et par har forsøkt å bli gravid i minst ett år, er økende i Europa. Noen studier har vist at infertile par kan ha økt risiko for hjerte- og karsykdom, men flere spørsmål trenger avklaring for å etablere en årsak-virkning sammenheng. Det skal dette ERC Starting Grant prosjektet belyse
 

Helga Midtbø

Helga Midtbø er seniorforsker ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, UiB, og lege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. 

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdom ved revmatiske sykdommer, hjertesykdom hos kvinner, hypertensjon og fedme, biomarkører, ekkokardiografi og magnettomografi.

Aktuelle prosjekter

Kvinner rammes mye oftere av revmatiske sykdommer enn menn. Dette fører til kronisk betennelse som igjen gir forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom.

I mitt postdoktor prosjekt undersøkes sammenhengen mellom kronisk betennelse, immundempende behandling og hjertesykdom. Deltagerne som inngår i prosjektet har et bredt spekter av revmatiske sykdommer og blir undersøkt med biomarkøranalyser og omfattende hjerte-karundersøkelser, inkludert ekkokardiografi og magnettomografi.

Målet med prosjektet er å bedre forebygging av hjerte-karsykdom ved revmatisk sykdom.

Kronisk inflammasjon og hjerte- og karsykdom

 

Tone Merete Norekvål

Tone Merete Norekvål er professor PhD ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og leder for forskningsgruppen PROCARD ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. 

https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/procard

Kompetanse/interesseområde: Pasientrapporterte data innen hjerte, og doktoravhandling med pasientrapporterte data fra kvinner med gjennomgått hjerteinfarkt (2009).

Aktuelle prosjekter

CONCARDpci-studien omhandlar pasientforløp, samhandling og integrering av akuttbehandling og rehabilitering. Korleis pasientar med gjennomført utblokking av hjartets kransårer (PCI) erfarer kontinuitet mellom profesjonar, nivå og sektorar etter utskriving frå sjukehus blir undersøkt og om desse pasientrapporterte data kan predikera helseutkomme, reinnlegging og død. Medikamentetterleving og helsekompetanse er sentralt i studien. Prosjektet undersøker òg bruk av helsetenester, kostnader og prediktorer for kostnader på tvers av sektorar etter PCI. Studien inkluderer over 3400 pasientar som har gjennomført PCI, samt kunnskapsoppsummering av metodar for å utvikle e-helse program for pasientar med hjarte- og karsjukdommar og fleire kvalitative intervjustudiar. Data blir analysert både i eit alder- og kjønnsperspektiv.

CONCARD - Helse Bergen (helse-bergen.no)

eHjerteRehab-prosjektet bygger vidare på CONCARDpci. Hjerterehabilitering er klasse 1a-anbefaling i europeiske retningslinjer. Dei fleste av desse pasientane (70-80%) deltek imidlertid ikkje i hjerterehabilitering som følgje av stort pasientvolum, lang reiseveg og få tilgjengelege program. Internasjonal forskning viser at det er særskilte utfordringar knytt til hjerterehabilitering for kvinner. 

eHjerteRehab - Helse Bergen (helse-bergen.no)

 

Camilla Normand

Dr. Camilla Normand jobber som seksjonsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus.

Kompetanse/interesseområde: Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) – pacemakerbehandling av pasienter med hjertesvikt 

Akuelle prosjekter

Postdoktor prosjekt: Underutilization of cardiac device therapy – understanding and combating the gender gap.  Using the National Norwegian Heart Failure Registry to identify potential obstacles to CRT and ICD implantation in women so that these can be targeted to ensure improved coronary care for women

 

Annabel Eide Ohldieck

Annabel Eide Ohldieck er overlege og spesialist i indremedisin ved Haukeland Universitetssykehus og stipendiat ved K2, UiB.

Kompetanse/interesseområder: Hjertesvikt, rytmeforstyrrelser og pacemakerterapi, hjertesykdom hos kvinner, hypertensjon.

Aktuelle prosjekter

Forstørret venstre forkammer hos eldre kvinner – betydning av vektøkning og inflammasjon i voksen alder 

Bakgrunn for prosjektet 

Fedme fører til kronisk inflammasjon i hjerte-karsystemet med utvikling av forstørret venstre forkammer og høy risiko for hjertesykdom som atrieflimmer og hjertesvikt. Blant middelaldrende personer med fedme er forstørret venstre forkammer vanligere blant kvinner enn blant menn. Mange med fedme har også høyt blodtrykk. Vi har tidligere vist at god blodtrykksbehandling ikke normaliserer forkammerets størrelse. Det er derfor av spesiell interesse å identifisere andre faktorer som har betydning for av utvikling av forstørret venstre forkammer og som potensielt kan brukes i forebygging av dette. 

Prosjektets målsetting 

Prosjektet bruker data innsamlet hos eldre kvinner og menn som deltok i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK), og fokuserer på identifisering av helsefaktorer som har bidratt til utvikling av et forstørret venstre forkammer, og om disse faktorene har ulik betydning for utvikling av forstørret venstre forkammer blant kvinner og menn. 

 

Eva Ringdal Pedersen

Eva Ringdal Pedersen er professor ved Haukeland Universitetssykehus, og professor ved Universitetet i Bergen.

Kompetanse/interesseområder: Metabolsk profilering, epidemiologi, CT koronar angiografi.

https://helse-bergen.no/en/bergen-translational-cardiac-research-group

Aktuelle prosjekter

  1. Avansert CT koronar angiografi ved mistanke om koronar hjertesykdom (VECTOR). I denne pågående studien inkluderer vi 450 pasienter som er hospitalisert på grunn av akutte brystsmerter og som får utført CT koronar angiografi. Majoriteten av pasientene har non-obstruktiv koronarsykdom, en tilstand som er særlig vanlig hos kvinner. Ved hjelp av nukleær magnetisk resonans analyser og avansert post-prosessering av CT bilder, ønsker vi å kartlegge sammenhenger mellom ulike metabolske forstyrrelser og ustabil plakkmorfologi, samt med volum og tetthet av det epikardiale fettvevet.

 

  1. Koronar kalsifisering hos pasienter med angina pectoris. Undersøkt med kardial CT. Analyser fra Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) En registerbasert studie som inkluderer totalt 13 000 pasienter som fikk utført CT koronar angiografi ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 2013-2020. Informasjon om funn ved eventuell påfølgende invasiv koronar angiografi og kliniske endepunkter fra inklusjonstidspunkt tom 2021 blir innhentet via kobling mot nasjonale helseregistre.

 

Marit Sandberg

Marit Sandberg, marit.sandberg@uib.no, er legespesialist ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB.

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdommer i svangerskap og fødsel, likeverdig behandling i helsevesenet, reproduktiv helse blant migranter.

Aktuelle prosjekter 

Svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødt hjertesykdom i Norge - En landsdekkende kohortstudie i perioden 1994-2014:
Målet for prosjektet er å undersøke i hvilken grad kvinner med medfødt hjertesykdom får barn, og hvordan det går med svangerskap og fødsel i denne populasjonen sammenlignet med svangerskap og fødsel i den generelle kvinnepopulasjon i Norge. Hjertefeil er den vanligste misdannelsen ved fødsel. Det har vært en betydelig utvikling i diagnostikk og behandling av hjertemisdannelser de siste tiårene. Forbedret diagnostikk øker forekomsten av oppdaget mild hjertesykdom, mens forbedret behandling sørger for økt overlevelse slik at også barn med alvorlig hjertefeil kan forventes å nå voksen alder. Antallet kvinner med medfødt hjertesykdom som ønsker å få barn øker dermed, men kunnskapen om muligheter for graviditet og hvilken risiko en graviditet medfører for mor og foster er begrenset. Vi undersøker alle fødsler i Medisinsk Fødselsregister 1994-2014, og innhenter informasjon om mors hjertesykdom, mors øvrige helse og svangerskapets forløp fra flere andre helse- og administrative register.
 

 

Ekaterina Sharashova

Ekaterina Sharashova, MD, MPH, PhD, er MPH studieleder og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT, Norge artiske universitet. 

Kompetanse/Interesseområde: Cardiovascular Epidemiology, Atrial Fibrillation, Biostatistics, Epidemiology, Public Health, International research cooperation and cooperation in higher education, Norwegian-Russian cooperation. 

Aktuelle prosjekter

Atrieflimmer i Tromsøundersøkelsen. Hypotetiske sammensatte intervensjoner, sosial ulikhet og sammenheng med hjerteinfarkt.

UiT/Ekaterina Sharashova

https://esc365.escardio.org/person/459452

 

Elisabeth Skaar

Elisabeth Skaar er overlege og forsker ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Kompetanse/Interesseområde: Geriatri, kardiologi, TAVI, skrøpelighet (frailty) og samvalg.

Aktuelle prosjekter

Gjør kvalitative studier av samvalg før TAVI hos pasienter med samtidig demenssykdom. Intervjuer eldre pasienter med alvorlig aortastenose, pårørende og helsepersonell involvert i TAVI.

 

Gerhard Sulo

Gerhard Sulo er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, EPISTAT, Universitetet i Bergen.

Kompetanse/Interesseområde: Hjerte og- kar epidemiologi, register epidemiologi, ikke-smittsomme sykdommer, dødelighet, sosial ulikhet i helse. 

Jannike Øyen

Jannike Øyen er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Kompetanse/Interesseområde: Ernæring, overvekt/fedme, diabetes, hjerte-karsykdom

Aktuelle prosjekter

Data fra den Norske Mor, Far og barn-undersøkelsen (MoBa) benyttes til å undersøke assosiasjonene mellom inntak av ulike proteinkilder (sjømat og kjøtt), og senere risiko for utvikling av type 2 diabetes og hypertensjon hos mødrene. Vi utfører også dyreforsøk der musene fores med tilsvarende proteinkilder. Dette gjøres for å validere MoBa resultatene og for å få innsikt i aktuelle mekanismer.

Kristin Moberg Aakre

Kristin Moberg Aakre er overlege ved Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved klinisk institutt 2 ved UiB. 

Kompetanse/interesseområder: Kardielle biomarkører, akutt koronarsyndrom, kronisk myokard skade, hjertesvikt og metabolske risikofaktorer.

Aktuelle prosjekter

Westcor studien