Hjem
Lektorsenteret
Lektorsenteret

Etablering og mandat for lektorsenteret

Styret ved Universitetet i Bergen vedtok 17.06.2021 ny organisering av lektorutdanninga, og at det som ei prøveordning skal opprettast eit lektorsenter. Bakgrunnen for etableringa var blant anna behovet for sterkare koordinering av lektorutdanninga ved UiB.

Hovedinnhold

Lektorsenteret skal i følgje mandatet «gi lektorutdanningen en enhetlig representasjon innad og utad, bidra til et sammenhengende faglig og organisatorisk innhold og en bedret studieopplevelse».

Ordninga med lektorsenter skal evaluerast i løpet av ein toårsperiode etter vedtaket i universitetsstyret.

Perioden mellom hausten 2021 og hausten 2023 er definert som ein etableringsperiode for lektorsenteret. I løpet av denne perioden skal det òg tildelast nye roller i organiseringa av lektorutdanninga. Det inkluderer nye rollebeskrivingar og nye mandat for programleiing av kvart lektorprogram, for det felles programstyret og for styringsgruppa for lektorutdaninga.

MANDAT FOR LEKTORSENTERET
Styret ved Universitetet i Bergen vedtok 17.06.2021 følgjande mandat for lektorsenteret:

Mandat
Den overordnete målsettingen er å styrke lektorutdanningen ved UiB. Lektorsenteret skal gi lektorutdanningen en enhetlig representasjon innad og utad, bidra til et sammenhengende faglig og organisatorisk innhold og en bedret studieopplevelse.

Gjennom tettere samarbeid med skolene skal senteret styrke praksisopplæringen og legge til rette for studentenes opplevelse av faglig sammenheng i profesjonsutdanningen. Med utgangspunkt i den fakultetsvise, disiplinfaglige forankringen som i dag kjennetegner lektorprogrammene ved UiB, skal lektorsenteret være en samarbeidsarena for de som underviser i disiplinfag, didaktikk og pedagogikk. Senteret skal imøtekomme forventninger om profesjonsfaglig kompetanseutvikling, FOU-samarbeid, samordning og utvikling av praksis, bedre koordinering av undervisningstilbud og videreutvikling av grenseflaten mot skolesektoren.

Lektorsenteret
Lektorsenteret er ledet av en senterleder i faglig stilling. Lektorsenteret har faglig administrativt ansvar for lektorutdanningen (5LU og PPU) ved UiB. Dette innebærer et ansvar for å løfte opp faglige og administrative problemstillinger til diskusjon når det er behov for å samhandle på tvers av fakultetsgrensene. Senteret har saksforberedende og utøvende myndighet i overenstemmelse med vedtak i styringsgruppen og felles programstyre, og det har sekretariatsansvaret for begge disse organene.

Lektorsenteret skal:

 •  Skape møteplasser som støtter opp om integrasjon mellom disiplinfag og profesjonsfag (inkl. praksis) i lektorprogrammene.
 •  Være pådriver for å skape et felles lærerutdanningsmiljø for studenter og ansatte, bl.a. gjennom faglig-sosiale arrangement.
 •  Støtte opp under praksisnær og tverrfakultær forskning og utvikling på skolerelevant forskning lokalt ved UiB.
 •  Støtte opp om at det disiplinfaglige og profesjonsfaglige tilbudet er i tråd med gjeldende rammeplaner og nasjonale retningslinjer for lektorutdanning.
 •  Initiere og følge opp institusjonelt samarbeid innenfor lektorutdanning utenfor UiB.
 •  Drifte, koordinere og ha budsjett- og tilsynsansvar for ordningen Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp).
 •  Ha emneansvar for praksisemnet.
 •  Organisere og drifte praksis og samarbeide med universitets- praksis-, og partnerskoler.
 •  Fastsette semestermatrisen for praksis i lektorutdanningene etter innspill fra fakultetene, med det formål å sikre kollisjonsfrie timeplaner.
 •  Rådgi fakultetene om opptaksrammer og dimensjonering på lektorprogrammene.
 •  Ha ansvar for studentrekruttering i samarbeid med fakultetene.
 •  Følge ressursbruken i lektorutdanningen og rapportere til styringsgruppen.
 •  Være kontaktpunkt for lektorstudentenes fagutvalg (FIL).