Hjem
Lektorsenteret

Kven er vi?

Lektorutdanninga ved UiB inkluderer fem fakultet, og har ei eiga organisering.

Lektorutdanninga ved UiB si organisering.
Lektorutdanninga ved UiB si organisering.
Foto/ill.:
Lektorsenteret, UiB

Hovedinnhold

Kontakt Lektorsenteret

E-post: lektorsenteret@uib.no
For studenter: lektorpraksis@uib.no 

Tilsette

Leiing
Konstituert leiar: Endre Brunstad
Seksjonssjef: Ranveig Lote

Tilsette
Førsteamanuensis/Fagleg praksiskoordinator: Hilde Selbervik
Koordinator for Dekomp: Vigdis Berg
Praksiskoordinator for 5-årig lektorutdanning (5LU): Hege Ekeland
Praksiskoordinator for eittårig PPU og KOPRA 103 på 5LU: Anne Sophie Aa. Krayou
Programkoordinator for lektorutdanninga: Aud Irene Mehammer

Styre og utval

Styringsgruppa for lektorutdanninga har ansvar for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanninga og for etter- og videreutdannings-tiltak retta mot skuleverket.

Felles programstyre for lektorutdanninga samordnar arbeidet med studieplanar og undervisning innanfor femårig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Programstyre har også ansvar for at nasjonale retningsliner, rammeplanar og rutinar for kvalitetssikring vert følgt opp. Programstyre er eit rådgivande organ for styringsgruppa.

Fakulteta har i tillegg til dette sine eigne lærarutdanningsutval eller programutval.

Fagdidaktikarar og pedagogar 

Didaktikare og pedagogar er spreidde mellom dei ulike fakulteta. 

Fagdidaktisk personale ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fagdidaktisk personale og administrasjon ved Det humanistiske fakultet 

Fagdidaktisk personale ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Pedagoger ved Institutt for Pedagogikk

Fagfeller 

Som ein del av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Bergen har lektorutdanninga fire fagfeller.