Hjem
Lektorsenteret

Kven er vi?

Lektorutdanninga ved UiB inkluderer fem fakultet, og har ein eigen organisering.

Illstruasjon av nytt organisasjonskart for Lektorsenteret jan 2022
Nytt organisasjonskart: Lektorutdanninga er blitt styrkt med opprettinga av Lektorsenteret.
Foto/ill.:
Aud Irene Medhammer

Hovedinnhold

Tilsette ved Lektorsenteret

Leiing
Konstituert leiar: Endre Brunstad
Seksjonssjef: Ranveig Lote

Tilsette
Konstituert fagleg praksiskoordinator: Marte Hatlen Grønsveen
Koordinator for Dekomp: Vigdis Berg
Praksiskoordinator for 5-årig lektorutdanning (5LU): Hege Ekeland
Praksiskoordinator for eittårig PPU og KOPRA 103 på 5LU: Anne Sophie Aa. Krayou
Programkoordinator for lektorutdanninga: Aud Irene Mehammer

Styre og utval

Styringsgruppen for lektorutdanninga har ansvar for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanninga og for etter- og videreutdannings-tiltak retta mot skuleverket.

Programrådet for lektorutdanningen koordinerer arbeidet med studieplanar og undervisning innanfor femårig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Rådet har også ansvar for at nasjonale retningsliner, rammeplanar og kvalitetssikringsrutinar følgjast opp. Programrådet er eit rådgivande organ for styringsgruppen.

Fakulteta har i tillegg til dette sine eigne lærarutdanningsutval eller programutval.

Fagdidaktikarar og pedagogar 

Didaktikare og pedagogar er spreidde mellom dei ulike fakulteta. 

Fagdidaktisk personale ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fagdidaktisk personale og administrasjon ved Det humanistiske fakultet 

Fagdidaktisk personale ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Pedagoger ved Institutt for Pedagogikk

Fagfeller 

Som ein del av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Bergen har lektorutdanninga tre fagfeller.