Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Emne- og programevaluering

Evaluering er fagmiljøenes og studentenes blikk på og gjennomgang av hvordan studietilbudet fungerer. 

Hovedinnhold

Årshjul for emneevaluering

TidspunktOppgaveAnsvarlig
SemesterstartStudentene informeres på orienteringsmøter om hvilke emner som blir evaluert.Fagkoordinator/emneansvarlig
Gjennom semesteret

Gjennomføring av evaluering. Ulike metoder kan benyttes: referansegrupper som fungerer gjennom hele semesteret, papirevaluering, undersøkelse i MittUiB, plenumsdiskusjon i møte foreleser-studenter, midtveis- og/eller sluttevaluering, m.m.

Emneansvarlig
15. juni/15. desember

Rapportering og tilbakemelding til studentene. Emneevalueringene skal resultere i en emnerapport  som publiseres i Kvalitetsbasen.

Emneansvarlig
Semestervis/etter behov

Oppfølging: Programstyret gjennomgår evalueringsrapporter og følger opp etter behov.

Programstyreleder
Hvert 3. årOppdatering av evalueringssyklus for undervisningsemnerFagkoordinator

 

Hva menes med «evaluering»?

Med evaluering menes at fagmiljøet gjennomgår og vurderer emnet. Dette omfatter normalt en studentevaluering og en emnerapport fra emneansvarlig, som i, tillegg til å oppsummere studentevalueringen, gir en vurdering av hvordan emnet fungerer. Det viktigste er at emneansvarlig oppsummerer erfaringene med emnet på en slik måte at eventuelle behov for tiltak eller justeringer kommer tydelig frem. Emnerapporten skal deretter legges i kvalitetsbasen (innen 15. august/ 15. januar), og den skal legges frem for programstyret.

Ifølge universitetets sentrale retningslinjer for evaluering skal evaluering omfatte:

  • Studentevaluering av emnet, gjerne som undervegsevaluering. Hovudresultata frå studentevalueringa og eventuelle konsekvensar av desse skal gjerast kjende for studentane så snart resultata ligg føre.
  • Ei vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med dei fastsette måla, kommentarar til studentevalueringa og eventuelle andre former for evaluering, og forslag til tiltak.
  • Omtale av arbeidet med oppfølging av tidlegare evalueringar.

 

Hvordan utformes en «emnerapport»

Det er ikke faste krav til hvordan emnerapporten skal se ut, men den bør inneholde et minimum av vurderinger når det gjelder hvordan undervisningstilbudet har fungert, eventuelt om det bør gjøres endringer og justeringer. Ved LLE har vi en mal som kan benyttes som utgangspunkt. Ifølge de sentrale retningslinjene skal rapportene «fokusere på tiltak og handlingar som kan føre til forbetring og vidareutvikling av studiekvaliteten og syne kva konsekvensar arbeidet med utdanningskvalitet har for prioriteringar og ressursstyring.» (Kvalitetshandboka).

 

Evalueringssyklus

Minst 1/3 av emnene som blir undervist skal evalueres, og alle emner skal evalueres minst en gang hvert tredje år. Nye emner bør evalueres så raskt som råd. Fagmiljøene har ansvar for å gjennomføre evalueringen av undervisningstilbudet, og det skal finnes en evalueringssyklus for alle fag/program som fagkoordinator har oversikt over og oppdaterer etter behov. Det skal informeres på orienteringsmøtene om hvilke emner som skal evalueres i det kommende semesteret.

 

Programstyrenes og administrasjonens roller

Evaluering er et sentralt punkt i programstyrenes mandat. Emnerapportene skal legges frem for programstyret, som må ta stilling til eventuell oppfølging av undervisningstilbudet. Programstyret har også ansvar for et helhetlig blikk på programmet og ifølge Kvalitetshandboka heter det at «Emneansvarleg/programstyreleiar skal syte for ein årleg gjennomgang av studietilboda med sikte på forbetring og korrigering av opplegg og omtale, dette skjer mellom anna i samband med den årlege revisjonen av studieplanar og emneskildringar.» Det anbefales at dette arbeidet skjer om høsten slik at nødvendige justeringer i studietilbudet kan vedtas for kommende studieår.

Studieleder og studiekonsulenter yter praktisk hjelp og støtte til emneansvarlig og fagkoordinator i arbeidet med planlegging, gjennomføring og behandling av evalueringsrapportene. Det fins maler for evalueringer på MittUiB og papirevalueringer, samt mal for emnerapport som emneansvarlig kan bruke som utgangspunkt i arbeidet.

 

Kvalitetsbasen

Emneevalueringsrapporter skal legges inn i Kvalitetsbasen (kvalitetsbasen.uib.no), som er åpent tilgjengelig for alle og et synlig uttrykk for kvalitetssikringsarbeidet ved instituttet. Da emnerapportene publiseres på nettet, bør de ikke inneholde personopplysninger, navn, el.l.