Hjem
Lektorutdanning
PPU i realfag

Hva kreves for opptak til PPU innen de ulike realfagene?

For opptak til PPU kreves det bl.a. relevant utdanning med tanke på undervisning i to skolefag. Hva som er relevant fagutdanning er opp til det enkelte fagmiljø. Fagmiljene på MN-fakultetet har konkretisert hva som kreves innen de forskjellige realfagene.

Hovedinnhold

Faglig minstekrav for opptak til PPU

Vedtatt i Styringsgruppen for lektorutdanning 22.01.2020. Gjelder fra og med opptak til høst 2020.

MATEMATIKK

OBS! Tilbudet om PPU med bare matematikk har opptak siste gang i 2022. Fra og med 2023 vil det kun være mulig å søke opptak til matematikk på tofagsmodell (se Korleis søke opptak til PPU? | Lektorutdanning | UiB)

Mastergrad i matematiske fag som tilsvarer nivå og profil til masterprogram ved Matematisk institutt, UiB, eller minimum 60 studiepoeng matematiske fag på nivå som tilsvarer grunnemner ved Matematisk institutt, UiB eller høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig og vil bli prioritert ved opptak.

BIOLOGI

Mastergrad i biologi som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: Minimum 60 studiepoeng i biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde og praktisk erfaring i felt og på lab som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.

FYSIKK

Minst 60 studiepoeng i fysikk på universitetsnivå. Du som søker står ansvarlig for å dokumentere at du har oppnådd studiepoeng i emner som minst dekker fagområdene fra listen nedenfor.

Fagområdene på listen må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde. Dersom ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte søkers fagbakgrunn. Studenter med ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert fysikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Liste over fagområder som må dekkes:
Moderne fysikk
Mekanikk
Termodynamikk
Elektromagnetisme
Laboratoriekurs i fysikk

KJEMI

Minimum 60 studiepoeng i kjemi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng kjemiemner der det inngår praktisk laboratoriearbeid. Faglig bredde og laboratorieerfaring som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.

GEOFAG

OBS! Tilbudet om geofag i PPU har opptak siste gang i 2022.

Søker må ha minimum 60 stp i geofaglige emner, som skal dekke innføring i geologi og geofysikk, eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi og oseanografi. Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større fordypning og bredde innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde erfaring fra praktisk geofaglig arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og lignende).

NATURFAG

Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emner med minimum 15 studiepoeng relevant utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.