Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Nyhetsarkiv for Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Ressursgruppens rapport til prosjektet Nygårdsgaten 5 er nå tilgjengelig. Dermed markerer det den endelige slutten på ressursgruppens grundige arbeid med anbefalinger for bedre tjenesteleveranser og arealer som er godt tilpasset arbeidsoppgavene.
Prosjektet har gjennom vinteren arbeidet med å utrede mulighetene for å skape inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser og arbeidsprosesser i Nygårdsgaten 5. Fredag 15. juni skal innstilling leveres til universitetsdirektøren.
-Det har vært en eksotisk reise, forteller Kari Bjørgo Johnsen, og viste til hva som må til for at den nye sentraladministrasjonen skal bli bedre. Ledelsen slipper heller ikke unna.
Ressursgruppen har nå lagt frem sitt arbeid med prosjektets målsettinger, i tillegg til at de har kommet med forslag til hvordan innkomne innspill og ideer fra ansatte kan tas videre i prosjektet. Den 14. mai skal Ressursgruppen ha en heldagssamling for å samenfatte arbeidet. I etterkant av denne samlingen ønsker ressursgruppen og legge frem sitt foreløbige arbeid for de ansatte i... Les mer
Hvordan dele og standardisere kompetanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene? Institutt fra biovitenskap kom med sine ideer i Spørretimen. Samme uke ble løsning for sykkelparkering, garderober og konferanserom diskutert i ressursgruppemøtet.
Det er stor aktivitet i Ng5-prosjektet frem til ferdigstillling av rapporten som skal leveres i begynnelsen av juni.
Ønsker om økt tverrfaglighet, flere nettverk og standardisering av prosedyrer . Dette var hovedfunnene fra NG5-ressursgruppens intervjuer, som ble presentert i Egget .
Mandag 19. mars skal representanter fra ressursgruppen ha møte med alle fakultetene for å få innblikk og innspill til hvordan vi kan utvikle bedre kvalitet på tjenestene i sentraladministrasjon.
Mer enn 80 ansatte fra sentraladministrasjonen møtte opp på informasjonsmøtet i Egget i går. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fortalte at arbeidet som omhandler administrasjonens oppgaver vil kunne fortsette også til høsten, etter at rapport med anbefalinger er levert i juni.
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm innleiar på i informasjonsmøte i aulaen torsdag 8. mars.
Universitetsdirektøren har fått oversendt styringsgruppen anbefaling om at hele bygget bør rehabiliteres under ett, og at det skaffes til veie erstatningslokaler til ansatte som må flytte ut av Nygårdsgaten 5 i ombyggingsperioden.
Erfaringer med etablering av aktivitetsbaserte arbeidsplasser var ett av temaene da ressursgruppen og prosjektgruppen var samlet på Solstrand 19.-21. februar.
Brukerne har tatt tempen på sentraladministrasjonen
I går ble prosjektgruppens innstilling knyttet til ombyggingen av Nygårdsgaten 5 klar til å sendes over til videre behandling i styringsgruppen. Styringsgruppen har møte i neste uke, og det er forventning til at også styringsgruppen behandler denne saken i sitt møte 14.02.18. Videre saksgang blir orientering til forhandlingsutvalget og IDU, før saken oversendes universitetsdirektøren for endelig... Les mer
Mange er nysgjerrige på hvordan de forskjellige gruppene i prosjektorganisasjonen arbeider, og her gir vi et lite innblikk i hvordan ressursgruppen jobber.
Prosjektet; NG5 er nå inne i en fase der ressursgruppen innhenter informasjon.
Det andre informasjonsmøtet om prosjektet ble avholdt i Egget 11.01.2018