Hjem
Flyfoto Marineholmen

Dette er den marine klyngen på Marineholmen

Marineholmen samlar banebrytande miljø innan marin forsking og utdanning. Den marine samlokaliseringa vert eit kraftsentrum på Vestlandet.

Meir enn 150 verksemder og tusenvis av menneske har sitt daglige virke på Marineholmen. Saman utviklar dei kunnskap om havområda våre, marine ressursar og akvakultur.

lik kan vi gjere berekraftig verdiskaping i dei marine næringane mogeleg.

Studentar i laboratorium
Foto:
Thomas Morel

På Marineholmen har ein skapt eit unikt sampel mellom studentar, forskarar, gründerar og næringsliv.

Forsking og utdanning

Gründer/nyskaping/innovasjon

Næringsliv

Dette er visjonane for kva Marineholmen kan bli:

Marineholmen 2017