Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Om forskergruppen

Forskergruppens interesser og formål

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle tema er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle- og komparative spørsmål, samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en rettslig verden som er stadig mer påvirket av internasjonale regimer, europeisering og samtidig en økende grad rettspluralisme.

Law
Foto/ill.:
via Pexels

Hovedinnhold

Rettskultur er et begrep som har vært benyttet det norske rettsspråket i omtrent 100 år, men har de siste fem årene i stadig økende grad har blitt referert til i rettsvitenskapen. Årsaken er harmoniseringen av rett på verdensbasis, og særlig i Europa: Møtet mellom nasjonal og internasjonal rett har ført til økt anerkjennelse for rettskulturens rolle. Årsaken er at harmonisering av lov og rett ikke nødvendigvis fører til lik lovanvendelse, til tross for lik ordlyd. 

Forskergruppen er ikke tilknyttet et konkret juridisk fagfelt, men til et juridisk fenomen studert fra ulike perspektiv. Med andre ord jobber vi tverrfaglig

Bakgrunnen for dette er selvsagt at rettsregler skal produseres innenfor en normproduksjonsstruktur, behandles og anvendes innenfor en konfliktløsingsstruktur, anvendes i tråd med et rettferdighetsideal ved bruk av juridisk metode, tillært gjennom juridisk profesjonalisering. Disse rettskulturelle hovedelementene er styrende for hvordan rettsregler kommer inn i den nasjonale retten, på hvilken måte de blir tatt i bruk, og derfor også for hva som blir innholdet i den materielle retten. Dermed kan like regler ha ulikt innhold alt etter hvilken rettskultur de anvendes og eksisterer innenfor.

Når begrepet rettskultur altså har blitt stadig mer benyttet i Norge de siste fem årene, er det fordi det er et økende behov for å sette ord på de faktorene som er med å skape innholdet i den materielle retten som til syvende og sist regulerer den rettslige hverdagen til rettssubjektene.

Forskergruppen for rettskultur har ukentlige møter mandager kl. 12 til 13.30 i møterom 448 i JUS II. På grunn av coronasituasjonen har vi gått over til en hybridløsning der alle møter er tilgjengelig også digitalt. Vi inviterer etablerte forskere, stipendiater og stormasterstudenter til å presentere sine prosjekter, konkrete problemstillinger eller metodiske utfordringer på våre møter. I tillegg arrangerer gruppen både regionale, nasjonale og internasjonale workshops, seminarer, presentasjoner og konferanser.