Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Behandling av klager fra pasienter følger regler gitt i pasient- og brukerrettighetsloven samt forvaltningsloven

Dersom du som pasient har spørsmål om muligheten og retten til å klage, kan du ta kontakt med Hovedresepsjonen enten ved oppmøte i Årstadveien 19 eller per telefon 55 58 66 00 eller e-post pasient@uib.no. Pasienter som ønsker å klage kan sende klage per brev til den aktuelle klinikken, levere klage personlig i resepsjonen eller per epost. Dersom du benytter epost, får du svar med ordinær post av hensyn til taushetsplikten (klinikkene kan ikke sende personsensitive opplysninger på epost). 

Foruten en beskrivelse av forholdet det klages på, bør klagen også inneholde opplysninger om pasientens (og foresattes) navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon (postadresse og telefonnummer). 

Pasienter/pårørende skal få hjelp med å formulere og levere inn en klage dersom de ønsker dette. Den som klager står helt fritt til å formulere hva det klages på. Det kan for eksempel dreie seg om å klage på selve utredningen eller behandlingen, type behandling, kommunikasjonen og kontakten med student/veileder, studentens/veileders oppførsel eller andre forhold.