Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Instituttråd

Instituttrådet for institutt for klinisk odontologi ledes av instituttleder har 4 ordinære møter i året, 2 i vårsemesteret og 2 i høstsemesteret.

Hovedinnhold

Instituttrådets størrelse og sammensetning og hvilke saker instituttrådet skal behandle framgår av UiBs regler for instituttorganene. Instituttrådet ledes av instituttleder og administrasjonssjefen er sekretær for utvalget.

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:
a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
c. Teknisk og administrativt ansatte
d. Studenter, med minst 20 %

I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet.

Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med tillegg av to.

Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak fra reglene.