Hjem
Institutt for klinisk odontologi

HMS-utvalg

Institutt for klinisk odontologi har et eget HMS-utvalg med HMS, smitte- og strålevern som fokusområder. Utvalget har utarbeidet egen HMS-håndbok for instituttet.

Hovedinnhold

Utvalgets mandat er:

- Utvalget skal være et rådgivende tverrfaglig organ for hele instituttet. Utvalget skal være synlig og tilgjengelig.

- Utvalget skal bistå instituttledelsen i HMS-relaterte saker og sørge for fremdrift i systematisk HMS-arbeid ved instituttet, inkludert oppfølging av ROS som en kontinuerlig prosess for risiko- og sårbarhetsvurdering av instituttets virksomhet.

- Utvalget skal sørge for at det alltid foreligger oppdaterte retningslinjer og rutiner som er i tråd med myndighetskrav og interne UiB-regler.

- Utvalget skal medvirke til å implementere vedtak i samarbeid med IKOs ledelse.

- Utvalget skal søke samarbeid med tilsvarende organer på landets øvrige odontologiske læresteder for mest mulig lik praksis. Best praksis basert på kunnskap, lov og retningslinjer.

- Utvalget skal bistå ledelsen med årlige HMS-møter, vernerunder, trivselsundersøkelser og relevant opplæring.

- Utvalget rapporterer til instituttleder.

 

HMS-utvalget kan kontaktes på: hms@iko.uib.no