Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Pasientbehandling

I studentklinikken mottar vi pasienter som etter en undersøkelse og vurdering eventuelt kan finnes egnet for klinisk undervisning. Pasientene informeres om vilkårene for behandling i studentklinikken og må gi sitt samtykke til dette. Behandlingen skjer etter en på forhånd oppsatt plan og etter veiledning og kontroll av tannleger og kliniske lærere. I studentklinikken vil behandlingen som oftest ta noe lengre tid enn den gjør i en vanlig tannlegepraksis. Behandlingsmetoder og kvalitet på den behandlingen som utføres er i samsvar med det som til enhver tid gjelder i moderne odontologi. Honorarene i studentklinikken er beregnet å skulle dekke materialutgifter, oppdekning osv og ligger derfor under takstene i den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis.

I spesialistklinikken(e) mottas pasienter etter henvisning fra tannlege eller lege for spesielle undersøkelser og behandlinger. I noen tilfeller kan det bli aktuelt med tverrfaglig behandling hvor flere spesialister deltar. Behandlingen utføres av  tannleger i spesialutdanning under veiledning av spesialister. Samarbeid med sykehus kan også bli nødvendig.
For behandling i spesialistklinikkene er honoraret ca. 15 % høyere enn folketrygdens honorartakst.

For enkelte behandlinger som utføres i klinikken ytes refusjon/tilskudd fra folketrygden/ Helfo. Se takstplakat for klinikken, eller:

Klikk her for fullstendig prisliste på studentklinikken

Klikk her for fullstendig prisliste på spesialistutdanningsklinikken