Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Pasientbehandling

I studentklinikken mottar vi pasienter som etter en undersøkelse og vurdering eventuelt kan finnes egnet for klinisk undervisning. Pasientene informeres om vilkårene for behandling i studentklinikken og må gi sitt samtykke til dette. Behandlingen skjer etter en på forhånd oppsatt plan og etter veiledning og kontroll av tannleger og kliniske lærere. I studentklinikken vil behandlingen som oftest ta noe lengre tid enn den gjør i en vanlig tannlegepraksis. Behandlingsmetoder og kvalitet på den behandlingen som utføres er i samsvar med det som til enhver tid gjelder i moderne odontologi. Honorarene i studentklinikken er beregnet å skulle dekke materialutgifter, oppdekning osv og ligger derfor under takstene i den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis.

I spesialistutdanningsklinikken(e) mottas pasienter etter henvisning fra tannlege eller lege for spesielle undersøkelser og behandlinger. I noen tilfeller kan det bli aktuelt med tverrfaglig behandling hvor flere spesialister deltar. Behandlingen utføres av  tannleger i spesialutdanning under veiledning av spesialister. Samarbeid med sykehus kan også bli nødvendig.
For behandling i spesialistutdanningsklinikken(e) er honoraret ca. 15 % høyere enn folketrygdens honorartakst.

For enkelte behandlinger som utføres i klinikken ytes refusjon/tilskudd fra folketrygden/ Helfo. Se takstplakat for klinikken, eller:

takster studentklinikken

takster spesialistutdanningsklinikken

 

Det er alltid risiko for at uforutsette hendelser kan skje ved tannbehandling. Klinikken er medlem av Norsk Pasientskadeerstatning, og pasienter kan søke erstatning hvis uhell skulle skje. Eventuell klage kan sendes per post (merkes "klage") eller til post@iko.uib.no