Hjem
Institutt for klinisk odontologi

”Dentistry in a life span perspective- a clinical dental research network in Western Norway”

Prosjektet med fokus på klinisk odontologisk forskning fikk tildelt midler fra NFR sitt program for Klinisk forskning

Hovedinnhold

Rammeprosjektet som fikk NFR tildeling for perioden i 2011 -2013 består av kliniske studier knyttet til forskergruppene ”Pasientnær og samfunnsrettet klinisk odontologisk forskning” og ”Biomatrialer” ved IKO. Hovedformålet er å fremme Senter for klinisk odontologisk forskning som hovedarena for utvikling av klinisk odontologisk forskning og kompetansebygging i ett samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten, Helse Vest og andre aktuelle aktører.

NFR tildelingen er i første omgang bevilget som et fulltids 2 årig postdoktor stipend knyttet til en av de fire studiene med tittelen ” How do factors at different life course stages influence oral health at older ages? ”. Problemstillingene er relatert til eldres oral helse, livsstil og bruk av tannhelsetjenester sett i et livsløpsperspektiv. Studien utgår fra forskergruppen ”Pasient nær og samfunnsrettet klinisk odontologisk forskning” og er et samarbeid mellom partnere ved Det medisisnk odontologiske fakultet, UiB og flere forskningsinstitusjoner i Sverige. Prosjektleder er Professor Anne Nordrehaug Åstrøm.

 

Data til denne studien hentes fra komparative oppfølgingsundersøkelser av eldre i Norge og Sverige som gjennomføres hvert 5 år (65 årings studien). I Norge og Sverige startet datainnsamlingen ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser i henholdsvis 2007 og 1992. Neste undersøkelse er planlagt å foregå i 2012. Da er deltagerne 70 år. Den offentlige tannhelsetjenesten bevilget penger til den norske delen av undersøkelsen i 2007.