Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Kjeveleddslidelser blant tenåringer

Har du undret på hvorfor flere og flere tenåringer får kjeveleddsplager. Det svaret ønsker spesialistkandidat Vegard Østensjø nå å få svar på.

Foto/ill.:
Rune D Haakonsen

 

 

Vegard Østensjø, gjennomfører i disse dager en prospektiv, klinisk studie med tittelen ”Forekomst og fordeling av kjeveleddslidelser blant tenåringer – En studie i den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland”

Bakgrunnen at man mangler en oversikt over mengden kjeveleddslidelser hos barn og ungdom. I tillegg er det en økende tendens av lidelser i muskel og skjelettsystemet, også blant mange barn og unge. Denne type lidelser kan gå over i kroniske smertetilstander som kan være vanskelig å behandle. Derfor er det viktig å fange opp disse pasientene tidlig for å kunne gi bedre og enklere behandling med god prognose.

 

Studien gjennomføres ved fire offentlige tannklinikker i Rogaland; Bryne, Haugesund, Nærbø og Madla tannklinikk i Stavanger. Her deltar totalt ti tannleger. Disse har gjennomgått opplæring og kalibrering i undersøkelsesteknikk. 560 pasienter fra 13 til 19 år, er tilfeldig utvalgt til å delta. Disse er likt fordelt mellom alder og kjønn. Hver pasient svarer først på et omfattende spørreskjema om sosioøkonomiske, demografiske og helserelaterte forhold. Dette spørreskjemaet avsluttes så med to spørsmål som skal fange opp pasienter med kjeveleddslidelser. Spørsmålene er brukt på store materialer i Sverige, og validert til å ha høy sensitivitet og sensibilitet for slike lidelser. Spørsmålene er som følger: ”Har du smerte i tinning, ansikt, kjeveledd eller kjever en gang i uken eller mer?” Og ”Har du smerter når du gaper høyt eller tygger en gang i uken eller mer?” De som svarer nei på begge er da ferdig med sin deltakelse og inngår i en kontrollgruppe. De som svarer ja på et eller begge spørsmål blir så undersøkt klinisk og svarer på mer spesifikke spørsmål om deres plager. Den kliniske undersøkelsen søker å avdekke om pasienten hovedsakelig har muskel eller leddplager, og hvor alvorlig plaget pasienten er.

 

Målet med studien er å beregne forekomsten av kjeveleddsplager, fordelingen mellom alder og kjønn, fordelingen mellom muskel og leddlidelser samt eventuelle forskjeller i helse, demografi og sosiale faktorer mellom unge med og uten kjeveleddsplager.

Siste del av prosjektet søker å kartlegge tannlegers generelle kunnskaper i utredning og behandling av pasienter med kjeveleddsplager. Dette vil undersøkes via spørreskjema.

 

Så langt har 380 pasienter blitt inkludert i studien. Foreløpig forekomst av kjeveleddslidelser er rundt 7,5 %, med jenter er i klart overtall. De aller fleste er over 16 år, men alle årskull er representert. Foreløpige funn kan tyde på en forskjell i forekomst mellom by og land.  

 

Prosjektet utføres i samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest avd. Rogaland. Vegard Østensjø gjør denne studien som sin spesialistoppgave og veiledes av Professor Annika Rosén og Overtannlege Ketil Moen, begge ved Seksjon for Oral Kirurgi og Oral Medisin, IKO og Kjevekirurgisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet har også engasjert to tannlegestudenter, Solveig Ystgaard og Sindu Nagen på kull 4. De skal bruke deler av resultatene til sin masteroppgave i odontologi.  

 

Datainnsamlingen startet høsten 2013 er avsluttes innen sommeren 2014. Studien ønskes publisert i internasjonale tidsskift. Preliminære resultat er akseptert som en abstract ved IASP's 15th World Congress on Pain in Buenos Aires, Argentine, October 6–11, 2014.