Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Tenner, røyking og underbitt

Dette er temaene som institutt for klinisk odontologi sine to dobbelkompetansekandidater Dagmar F. Bunæs og Elisabeth S. Eriksen skal arbeide med. Dobbelkompetanseløpet i odontologi er et integrert løp for dem som ønsker å ta både en PhD grad og en spesialitet innenfor odontologi.

Hovedinnhold

Røyking og kronisk tannkjøttbetennelse

Dagmar F. Bunæs startet 1.september 2011 som dobbelkompetansekandidat i odontologi. Bunæs har bakgrunn fra både Den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis, og hun har også vært instruktørtannlege ved Odontologisk universitetsklinikk. Bunæs har en klinisk PhD studie, hvor hun skal se på ulikhetene mellom to pasientgrupper, røykere og ikke røykere, med kronisk tannkjøttsbetennelse (kronisk marginal periodontitt). Pasientene vil få utført nødvendig tannkjøtts behandling. Hovedveileder er professor Knut N Leknes, medveiledere er professor Anne Nordrehaug Åstrøm og professor Kamal Mustafa.

Bunæs sier følgende om målene med studien:» å vurdere effekten av sigarettrøyk på kirurgisk og ikke-kirurgisk tannkjøtts behandling, å kartlegge tilhelingsmønsteret i periodontale lesjoner etter kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling og å studere tilhelingsmønsteret ned på cellenivå med vekt på gener og cytokiner. Studien vil se på sammenhengen mellom oral livskvalitet og periodontal behandling og hvordan dette eventuelt vil være ulikt blant røykere og ikke røykere. Prosjektet håper å kunne bidra til å systematisere arbeidet med røykeavvenning i tannhelsetjenesten, å øke bakgrunnskunnskapen om hvem som klarer å slutte å røyke og hvem som ikke klarer å slutte og å gi økte kunnskaper om anbefalte innkallingsintervaller for røykere og ikke-røykere i vedlikeholdsfasen i en systematisk tannkjøtts behandling.»

Bunæs skal ta sin spesialist utdanning innenfor periodonti, som er læren om tannfesteapparatets anatomi, fysiologi og patologi.

Behandling av underbitt

Elisabeth Schilbred Eriksen startet nå i februar på sin dobbelkompetanseutdanning. Eriksen har de siste årene arbeidet i privat tannlegepraksis. Eriksen skal ta spesialitet innenfor kjeveortopedi.

Eriksen sin PhD studie har tittelen ”Kirurgisk behandling av underbitt”. Hovedveileder er førsteamanuensis dr. philos Sigbjørn Løes. Medveiledere er dr.odont Ketil Moen og Professor emeritus Per Johan Wisth. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter fagområdene kjeveortopedi og oral kirurgi og oral medisin ved Institutt for klinisk odontologi, UIB, samt kjevekirurgi og radiologi ved Haukeland Universitetssykehus.

Hvert år gjennomgår 17.000 pasienter, eller ca hver 3. person under 18 år kjeveortopedisk behandling i Norge. Et mindre antall har imidlertid behov for større, kirurgisk korreksjon (ortognatisk kirurgi). Universitetet i Bergen i samarbeid med kjevekirurgisk avdeling, HUS er den største enhet for ortognatisk kirurgi i Norge med over 100 operasjoner årlig. Siden 1975 har over 3000 pasienter blitt behandlet. Det tilgjengelige materialet er derfor unikt i nordisk sammenheng, og pasienter blir henvist fra kjeveortopeder i hele landet.

Eriksen sier hovedformålet med prosjektet:» er å optimalisere behandlingsplanleggingen ved kirurgisk behandling av underbitt, samt å evaluere stabilitet, livskvalitet og komplikasjoner ved dagens behandlingsalternativer for om mulig å forbedre behandlingsresultatet. Både retrospektiv langtidsoppfølging (10 år) og prospektive studier er planlagt. Kunnskap ervervet ved ortognat-kirurgisk behandling har også stor betydning for moderne traume- og søvnapné-behandling.»