Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Kunngjøring av valg til instituttrådet

Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 5.juni-12.juni 2012.

Hovedinnhold

Valgstyret gjør kjent: 

I forbindelse med at OUK og IKO blir integrerte skal det gjennomføres nyvalg. Et nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi må ivareta den spesielle sammensetningen av ansatte ved instituttet. 

Valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttrådet for perioden 1.8.2012 – 31.7.2013. Valgperioden er på ett år, for å komme i rute med øvrige valg ved UiB.

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Gruppe A:     Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) skal medregnes i gruppe A dersom de er tilsatt i halv stilling eller mer.

                        Det skal velges 5 representanter og 7 vararepresentanter

Gruppe B:     Midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) som er midlertidig tilsatt halv stilling eller mer hører til gruppe B.

                        Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe C:     Teknisk- administrativt ansatte, herunder klinikksekretærer

                        Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe D:     Studentene

                        Det skal velges 2 representanter og 4 vararepresentanter  

Valgbar: Ansatte i halv stilling eller mer som har vært ansatt ved UiB siden 1. mars 2012 er valgbar. 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe (A,B,C,D) må komme fra vedkommende gruppes medlemmer, dvs. gruppe A kommer med forslag til medlemmer for gruppe A. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, og å foreslå kandidater til egen gruppe. 

Valgbarhet: Ansatte i halv stilling eller mer som har vært ansatt ved UiB siden 1. mars 2012 er valgbare. 

.              Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

.              Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget

.              Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe, (A=12, B=4, C=4, D=6).

.              Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

.              Forslag må ha kommet inn senest fredag 1. juni kl. 15.00.

 

Forslag skal stiles til Institutt for klinisk odontologi, Valgstyret.

 

Forslagene kan sendes med internpost i lukket konvolutt til Valgstyrets sekretær, Andreas Nesje, eller legges i posthyllen til Andreas Nesje utenfor ekspedisjonen i 2. etg i Årstadveien 17.

Valgdatoer

Valgdatoer: Valget holdes elektronisk i perioden 5. juni til og med 12. juni.

Mandat for instituttrådet

Instituttrådets mandat er omtalt I Regler for instituttorganene § 4 der det står at Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

·         Forskingsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre  strategi- og resultatdokumenter som utarbeides av instituttet

·         Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

·         Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

·         Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Instituttleder er også leder for instituttrådet og administrasjonssjefen er sekretær for rådet.

Dokumenter