Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Odontologi

"Pussekort"

Den norske befolkningen blir stadig eldre og flere beholder tennene sine livet ut. Men dersom sykdom inntreffer og man ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, er risikoen stor for at tannsettet raskt ødelegges. Det er derfor viktig at omsorgspersonalet kjenner til kunnskapsbaserte prosedyrer for munnstell og at disse utføres regelmessig. I 2002 ble det fremstilt forskjellige munnstellkort på bakgrunn av et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Fyllingsdalen Undervisningssykehjem. Disse har fungert som pleieprosedyrer for munnstell i mange sykehjem, både i Norge og internasjonalt, men trengte nå en oppdatering med blant annet revisjon av tekst, bilder og format.

Professor Gunhild Strand og seksjonsleder og tannpleier Gro Stenerud har arbeidet med de nye munnstellekortene
Foto/ill.:
Rune D Haakonsen

Hovedinnhold

Bakgrunn
Gunhild Strand og Gro Stenerud fra UiB er hovedansvarlige for utarbeidelsen av kortene. De forteller at forskriftene om Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten har som mål å sikre at personer som mottar pleie- og helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov – også når det gjelder munnstell.  Lovverket krever et samarbeid mellom pleiepersonalet og tannhelsepersonalet: «Det personalet som til daglig har hånd om pleien og omsorgen for brukeren, skal sørge for at det daglige munnrenholdet kan gjennomføres. Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for å bidra til at pleie- og omsorgspersonalet får nødvendig opplæring i det tannhelsearbeidet som de skal forestå». Det heter videre at: «Kommunen bør utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukeren får tilfredsstilt grunnleggende behov».

Munnstellkort
De nye munnstellkortene representerer et systematisert opplegg for munn- og tannstell for eldre i institusjon. De er utarbeidet ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Tannhelsetjenesten i Hordaland og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Både forskere, klinikere og omsorgsarbeidere har bidratt.
Munnstellskortene er forskningsbaserte, kunnskapsbaserte og ukontroversielle og består av 6 forskjellige kort som beskriver munnstell, tannpuss og protesestell. Kortene illustrerer prosedyrer og hjelpemidler ved hjelp av enkle bilder og beskrivende tekst. Det relevante kortet (gjerne med utfyllende kommentarer) henges diskret opp på badet til den enkelte beboer og fungerer således som en individuelt tilpasset pleieplan. Munnstellskortene fungerer forpliktende, kalibrerende og veiledende og har gjennom forskning vist seg å være et adekvat verktøy for å heve kvaliteten på munnstellet i sykehjem. Kortene foreligger nå i en revidert og oppdatert form og finnes på Seksjon for Gerodontologi sin nettside.