Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Smittevern

Smittevern er samlete systematiske tiltak for å forebygge, registrere og behandle smittsomme sykdommer.

Hovedinnhold

Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis

Økt internasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern for all odontologisk praksis. De tre odontologiske lærestedene har sammen med Den norske tannlegeforening (NTF) og Folkehelseinstituttet utarbeidet slike felles anbefalinger. Helsedirektoratet og Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS har bidratt i arbeidet.

Målet med faglige anbefalinger er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om smittevern i klinisk odontologisk praksis. Anbefalingene gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne infeksjonskontrollprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til smittevern innen den norske tannhelsetjenesten. Anbefalingene gjelder alt personell som er direkte eller indirekte involvert i klinisk odontologisk virksomhet. Anbefalinger i dokumentet er gjeldende for alle offentlige og private virksomheter som utføres innenfor rammene til tannhelsetjenesten.

Anbefalingene finnes her.

 

Hygieneplan ved Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Smittevern utgjør en vesentlig faktor i HMS-arbeidet der det er kontakt med biologisk materiale. Biologisk kontakt er både kontakt mellom mennesker og kontakt med annet biologisk materiale.

Opplæring i smittevern og basale smittevernrutiner er et prioritert område på IKO. Instituttet følger faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis. IKO har en egen hygieneplan som bygger på de faglige anbefalingene for smittevern. Egen hygienesykepleier er ansatt og det er etablert hygienekontakter på de enkelte seksjoner.

 

 

På Helsedirektoratets nettsider er det mulig å lese mer om kvalitetssystem for klinikkledere offentlig og privat. Klikk her