Hjem
Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss
Festival om aldring

Siste kapittel: en aldringsfestival - utsatt til juni 2021

Siste kapittel - en aldringsfestival skal samle deltakere på tvers av alder, fagfelt og nasjonaliteter. Grunnet korona-pandemien, ønsker vi derfor å vente til det er helt trygt for alle som ønsker å delta. Vi har besluttet å utsette festivalen med et helt år, til 18. og 19. juni 2021. Du er svært ønsket som deltaker ved festivalen i 2021, og alle dere som har sent inn bidrag til det opprinnelig planlagte arrangementet i 2020 er allerede skrevet inn i det som kommer til å bli et svært interessant festivalseminar den 18. juni, 2021.

Siste kapittel
Foto/ill.:
Overhaus

Siste kapittel: en aldringsfestival

18. og 19. juni, 2021

 

Sted: Universitetsmuséet i Bergen og muséhagen (Muséplass 3, Bergen); Fakultetet for kunst, musikk og design (Møllendalsveien 61, Bergen).

Siste kapittel er en todagers kulturfestival. Den finner sted fredag 18. juni på Fakultetet for kunst, musikk og design, og lørdag 19. juni på Bergen Naturhistoriske museum og i museets botaniske hage. Festivalen er en feiring av livets siste kapitler. Dens siktemål er å utfordre stereotypiske forestillinger om alderdommen og motarbeide sosial segregering av de eldre. Festivalen bygger på norsk og internasjonal kunst og kulturarv. Den byr på et vidt spekter av forestillinger, presentasjoner, debatter og møter med kunstnere, forfattere, forskere fra ulike disipliner, politikere og profesjonelle innen helsesektoren. Festivalen har gratis adgang for publikum i alle aldre.

Hvorfor Siste kapittel?

Dagens samfunn har problemer med å forholde seg til det faktum at enhver historie har et siste kapittel. Det å bli eldre hører til livets gang, men det er ungdommelighet som verdsettes og dyrkes i de fleste sammenhenger. Dette gjør aldringsprosessen til noe man frykter, benekter eller prøver å utsette. Aldring og særlig sen alderdom er blitt synonymt med sårbarhet, avhengighet, sykdom og død. Slike angstvekkende assosiasjoner har en rekke konsekvenser for eldre menneskers sosiale status, helse og velvære. Frykten for alderdommen[1] bidrar i stor grad til at de som har levd lenge blir tilsidesatt i samfunnet, som dermed må være uten eldre borgeres deltakelse. Festivalen Siste kapittel ønsker å engasjere og utforske hvordan slutten på en historie ofte er den viktigste. De siste kapitlene kaster ofte nytt lys over hele livshistorien. Også for yngre mennesker er det viktig å vite dette: det kan gi dem større innsikt i egen sårbarhet og foranderlighet og kan bidra til å fremme solidaritet på tvers av generasjonene. Ved å bringe sammen kunstnere og intellektuelle, akademikere, politikere samt personer som bruker og yter offentlige tjenester, oppfordrer festivalen oss til å tenke over hva deltakelse betyr både sent i livet og i livet generelt, som medborger, yrkesutøver eller som hovedperson i sin egen livshistorie.

Festivalen Siste kapittel har som mål å:

 • Belyse ulike aspekter av deltakelse (og mangel på deltakelse) sent i livet ved hjelp av kunst og musikk, ulike faglige perspektiver og praktisk erfaring fra helse- og omsorgsfeltet
 • Bidra til å bygge broer mellom ulike kunnskapsfelt og praksis i aldersomsorgen
 • Fremme kunst og musikk som inngang til deltakelse i eget liv, i samfunnet og på tvers av generasjoner, uavhengig av alder
 • Fremme litteratur og kunst som kritisk tilskudd til vitenskapelig og politisk diskurs, i samfunnet generelt og spesielt innefor helsesektoren
 • Bidra til å fornye debatten om de eldre ved å engasjere de eldre i debatten
 • Problematisere snevre forestillinger om hva som utgjør en god alderdom
 • Oppmuntre til nye praksiser i aldersomsorgen

Bakgrunn og nøkkelbegreper:

Demografisk aldring er definert av FN som et globalt problem som man antar vil ”utgjøre en av det 21. århundres mest betydningsfulle sosiale endringer, med følger for nesten alle områder av samfunnet.”[2] Hvordan vi møter denne utfordringen på individuelt og samfunnsmessig nivå har konsekvenser for alle og avspeiler dominerende kulturelle verdier. Steven Katz påpeker at ” forståelsen av problemer knyttet til aldring innebærer å utforske og etterspore de begreper og diskurser man bruker for å ta opp slike problemer og som derved gjøres til sannhetskilder.”[3]

Et viktig anliggende for festivalen er å overskride de normative modellene for ”vellykket aldring”, ”positiv aldring”, ”sunn aldring” og ”aktiv aldring”. I en verden med svære økonomiske forskjeller er det neppe bærekraftig eller etisk å postulere individuell ”suksess” som målestokken for et godt liv. Advarsler er blir reist imot den voksende innflytelsen velvære-industrien har fått over private liv og offentlig praksis. Når aldersrelatert svekkelse reduseres til et spørsmål om holdning, trim og selvdisiplin, baner vi vei for urett og ”positivitets-tyranni”.[4] Barbara Ehrenreich hevder at rike samfunns fokus på sunnhet og fysisk form er blitt usunn, særlig for de eldre.[5] Vår besatthet av velvære og lykke gjør oss ulykkelige.[6] I tillegg tegner nå ensomhet til å bli en mulig senvirkning av våre idealer om selvstendighet og selvrealisering. I vår ”terapeutiske kultur” blir ensomhet stadig oftere omtalt som en epidemi. Kanskje vårt stressede, hyperaktive samfunn[7]har noe å lære av de eldres langsommere takt. Kanskje er det også viktig å bli minnet om den gjensidige avhengigheten mellom generasjonene. Ved å hente lærdom fra fortid og samtid, fra praktisk erfaring, forskning og kunst, vil festivalen stimulere til ettertanke om hva som gjør livets siste kapitler verd å leve, og inspirere til en rikere og mer nyansert oppfatning av alderdommen.

Siste kapittel seminar, 18. juni ved Fakultet for kunst, musikk og design:

Første festivaldag er et seminar utformet for å tiltrekke forskere og utøvere fra ulike felt som arbeider med eller er opptatt av spørsmål om aldring. Seminaret vil prioritere bidrag som viser litteraturens og kunstens potensiale som erkjennelsesredskap til å forstå aldring.

Foreløpig liste over innbudte deltakere:

Beatrice Allegranti Dance Theatre

Professor Julian C. Hughes, University of Bristol

Professor David Troyansky, City University of New York

Vi inviterer kunstnere og akademikere fra humaniora og kunstdisiplinene, samfunnsfag, medisin, psykologi og jus til å bidra til festivalseminaret. Sammendrag (200 ord + en kort biografisk presentasjon) sendes inntil 1. mars, 2021 til:

Jill Halstead: jill.halstead@uib.no

Anna Helle-Valle: anna.helle.valle@gmail.com

Margery Vibe Skagen: margery.skagen@uib.no 

Seminarspråket er fortrinnsvis engelsk.

Foreslåtte emner er:

 • Deltakelse, tilhørighet og sosial rettferdighet
 • Medborgerskap i 3. og 4. alder
 • Litterære, kunstneriske filosofiske perspektiver på deltakelse sent i livet
 • Psykologiske og nevrologiske aspekter av deltakelse/mangel på deltakelse
 • Kulturhistoriske perspektiver på autonomi, avhengighet sent i livet
 • Sosial isolasjon, ensomhet og kunsten å være alene
 • Aldring i den terapeutiske kultur
 • Medisinering i alderdommen/ eierskap til liv og død
 • Sosialt engasjert kunst, tenkning og prakisis i aldersomsorgen
 • Aldersomsorg og samarbeid på tvers av institusjoner
 • Skapende og kritiske tilnærminger til omsorg
 • Konflikt og samarbeid mellom generasjoner
 • Aldringens kroppspolitikk
 • Aldersomsorg og privat sektor-drift
 • Aldringsideologier

Om festival-stedene: 

Universitetsmuseet i Bergenhttps://www.universitetsmuseet.no/nb - Universitetets eldste bygning, åpner flere av sine historiske lokaler for festivalen. Gartnere i muséhagen vil delta med organiserte turer tilpasset alle aldersgrupper. Foredrag, kunstneriske forestillinger og dans til levende musikk vil finne sted i Museets nyoppussede lokaler. Ulike aktiviteter, verksted og møter med politikere vil også finne sted i museet og hagen. Fakultet for kunst, musikk og design vil være vertskap for festivalseminaret i Universitetets nyeste bygning ved Store Lungegårdsvann, utformet av Snøhetta-arkitektene og åpnet i 2017. https://kmd.uib.no/no/Bygninger_fasiliteter/Mollendalsveien61

Siste kapittel er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Bergen nasjonale opera, KODE kunstmuseer og komponisthjem. Bergen nasjonale opera vil gi publikum anledning til å oppleve og ta del i nasjonal og internasjonal kulturarv.

Universitetet i Bergen – Institutt for fremmedspråk ​​(Historicizing Aging) og Griegakademiet, (Social Acoustics) med deres internasjonale nettverk av forskere vil bidra med kunsterniske og tverrfaglige perspektiver på aldring. Bergen kommune, og Byrådets avdeling for eldre, helse og frivillighet vil fokusere på å få eldre og politikere med på å gjøre Bergen og Norge til et mer aldersvennlig samfunn.

Støtte:

Festivalen er støttet av Norges forskningsråd (SAMKUL), Vestland fylkeskommune, Kulturrådet, Kavlifondene, Bergen sanitetsforening.

 

 

[1] Runar Bakken, Frykten for alderdommen: om å eldes og leve som gammel, Res publica, 2014.

[2] https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/index.html

[3] Stephen Katz, « Active and Successful Aging. Lifestyle as a Gerontological Idea », Recherches sociologiques et anthropologiques. http://journals.openedition.org/rsa/910 ; DOI : 10.4000/rsa.910

[4] Edgar Cabanas and Eva Illouz, Manufacturing Happy Citizens: How the Science and Industry of Happiness Control our Lives, Polity, 2019.

[5] Barbara Ehrenreich, Natural Causes: Life, Death and the Illusion of Control. Granta, 2018.

[6] Lynne Segal, Radical happiness: Moments of Collective Joy. Verso, 2018.

[7] Hartmut Rosa, Acceleration and Alienation: Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality. Surkamp, 2010.