Hjem
Forskargruppe for rettstat
Forskning

Utredninger

Flere av våre medlemmer har deltatt i en rekke utredninger. På denne siden finner du en oversikt over de mest sentrale.

Hovedinnhold

NOU 2019: 17 Ny domstolstruktur

Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik deltok i utredningen av ny domstolstruktur. Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019. 

NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – Ny valglov

Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik deltok i Valglovutvalget, som i utredningen legger frem forslag til ny valglov. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov. Utvalget foreslår blant annet endringer i valgordningen, klageordningen og en ny beredskapshjemmel.

NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt. Domstolene i endring

Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik deltok i domstolkommisjonen, som ble oppnevnt for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet og sikre deres uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold. Utredningen må ses i sammenheng med NOU 2019: 17 Domstolstruktur, som ble avgitt 1. oktober 2019.

Utgreiing til kommunal- og moderniseringsdepartementet om høvet til å utsetje eller forlenge valtinget eller å halde omval ved stortingsvalet i 2021 grunna koronasituasjonen. 

Eirik Holmøyvik leverte 3. desember 2020 ei utreiing til kommunal- og moderniseringsdepartementet om høvet til å utsetje eller forlenge valtinget eller å halde omval ved stortingsvalet i 2021 grunna koronasituasjonen.

Notat til Folketingets udredningsgruppe vedrørende håndteringen av Covid-19: Norge og covid-19-krisen.

Eirik Holmøyvik, saman med Jostein Askim (UiO), utforma notat til Folketingets utredningsgruppe vedrørende håndteringen av Covid-19. Notatet er vedlegg nr. 4.

Utgreiing til Koronakommisjonen av statsrettslege spørsmål i samband medstyresmaktenes handtering av Covid-19.

Levert av Eirik Holmøyvik 18. september 2020. Forventa publisering mars 2021.

Utgreiing til Stortinget om dei konstitusjonelle sidene til regjeringas framlegg til Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronalova). 

Utforma av Eirik HolmøyvikVedlegg til Innst. 204 L (2019-2020).

Utgreiing til vallovutvalet: "Klageordning for stortingsval". 

Rapport frå utvalet som skal greie ut Stortingets kontrollfunksjon (2020-2021).

Rapport frå utvalet som ble nedsatt 25. mai 2019, med deltaking av Eirik Holmøyvik.