Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Forskning

Globale samfunnsutfordringer

Universitetet i Bergen har som ambisjon å utmerke seg internasjonalt som en forsknings- og utdanningsinstitusjon som bidrar til å forstå og løse globale samfunnsutfordringer.

Discussion BSRS
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

Det arbeides spesielt med å fremme tverrfaglig og tverrfakultær forskning og utdanning av betydning for hvordan vi møter store og sammensatte samfunnsutfordringer globalt og lokalt.

For perioden 2022 – 2026 prioriteres aktiviteter innen mangfoldressurserglobal helsemigrasjondemokrati og menneskerettigheter

UiB ønsker også å fremme forskning som utvikler vår kunnskap om hvordan disse temaområdene henger sammen og påvirker hverandre.

Utvalgte forskningsprosjekt

PROTECT The Right to International Protection

Prosjektleder: Professor Hakan Sicakkan, Institutt for sammenliknende politikk

Dette EU-finansiert forskningsprosjekt studerer virkningene av FNs to rammeverk som skal fremme internasjonalt samarbeid og ansvarsdeling rundt håndteringen av globale flyktningestrømmer. Ved å studere hvordan de implementeres i ulike land, og hvordan de samhandler med eksisterende juridiske rammer og styringsarkitekturer, undersøker vi platformenes innvirkning på flyktningers rett til internasjonal beskyttelse. Les mer om prosjektet (engelsk)

DIMENSIONS, et prosjekt om utilregnelighet og psykose

Prosjektleder: Professor Linda Gröning, Det juridiske fakultet

Dette femårige prosjektet (2021-26) er finansiert av Norges forskningsråd. Det tar for seg strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer, særlig psykose. Les mer om prosjektet

Terms of Agreement: Challenges of Muslim Inclusion

Prosjektleder: Professor Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Utgangspunkt for dette prosjektet er antagelsen om at innfødte borgere i Norge og andre steder i Vest-Europa er mer åpne for inkludering, også av muslimske minoriteter, enn tidligere antatt. Prosjektet (2019-23) skal bidra med ny kunnskap om type, omfang og begrensninger ved antimuslimsk mobilisering, men også åpenhet for inkludering av muslimske minoriteter i dagens samfunn. Les mer om prosjektet

Unge lovbrytere

Prosjektleder: Professor Linda Gröning, Det juridiske fakultet

Som et resultat av fattigdom, immigrasjon, psykisk uhelse og marginalisering risikerer flere barn å bli både forbrytere og offer. Dette prosjektet vil bidra til å utvikle kunnskap for å imøtekomme disse grunnleggende utfordringer gjennom en tverrfaglig analyse av vurderinger som angår barns straffansvar og straff, innenfor det norske straffesystemet. Les mer om prosjektet

BARN-NEMND - Database for barnevernvedtak

Prosjekleder: Professor Camilla Bernt, Det juridiske fakultet

Beskyttelse av barn er blant annet regulert gjennom FNs Barnekonvensjon, hvor Norge er sett på som et foregangsland. Dette prosjektet knytter seg til FNs bærekraftsmål som setter fokus på sårbare og marginaliserte mennesker. Prosjektet (2021-23) vil bygge en database med fylkesnemndsvedtak i barnevernssaker som vil gi ny kunnskap om barn i risiko. Les mer om prosjektet

The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-) Functions in Europe

Prosjektleder: Professor Yvette Peters, Institutt for sammenliknende politikk

Politisk likhet er en grunnleggende betingelse for demokratiets eksistens, og representasjon strukturerer måten demokratier fungerer på. Dette prosjektet (2017-21) undersøker forholdet mellom borger og stat med fokus på representasjon (får innbyggerne det de vil ha?) og politisk likhet (får de det de vil ha, på lik linje med andre?). Prosjektet vil fremme vår forståelse av hvordan representativt demokrati fungerer, dets problemer, og måter å forbedre det på. Les mer om prosjektet (engelsk)