Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Forskning

Globale samfunnsutfordringer

Universitetets strategiske satsning på globale samfunnsutfordringer tar utgangspunkt i utvikling og globaliseringsprosesser.

Utdanning
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Hovedinnhold

UiB arbeider spesielt for å fremme tverrfaglig forskning. Migrasjon, helse og ulikhet er tre sentrale tema innen globale samfunnsutfordringer. Flere fakulteter har etablert forskning av høy kvalitet innen disse tre temaene. De tre temaene er tett sammenbundet, men kan også stå alene.

FNs bærekraftsmål tar direkte for seg både ulikhet og helse. Ulik tilgang til helsetjenester og ulik helserisiko er blant de betydeligste differensierende strukturene i verden i dag. Sviktende helse og dårlig helsetilbud er ofte et resultat av, men også en årsak til, ulikhet.

Migrasjon er ofte forårsaket av manglende økonomiske muligheter, sult og krigshandlinger. Migrasjon skjer innenfor enkelte land, så vel som mellom land og verdensdeler. Migrasjon preger vår tids økonomi, politiske dagsorden og kultur.

Oversikt over utvalgte forskningsprosjekt

Migrasjon

PROTECT The Right to International Protection


Prosjektleder: Professor Hakan Sicakkan, Institutt for sammenliknende politikk

Dette EU-finansiert forskningsprosjekt studerer virkningene av FNs to rammeverk som skal fremme internasjonalt samarbeid og ansvarsdeling rundt håndteringen av globale flyktningestrømmer. Ved å studere hvordan de implementeres i ulike land, og hvordan de samhandler med eksisterende juridiske rammer og styringsarkitekturer, undersøker vi platformenes innvirkning på flyktningers rett til internasjonal beskyttelse. Les mer om prosjektet (engelsk).

Helse

DIMENSIONS, et prosjekt om utilregnelighet og psykose


Prosjektleder: Professor Linda Gröning, Det juridiske fakultet

Dette femårige prosjektet (2021-26) er finansiert av Norges forskningsråd. Det tar for seg strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer, særlig psykose. Les mer om prosjektet.

Ulikhet

Terms of Agreement: Challenges of Muslim Inclusion


Prosjektleder: Professor Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Utgangspunkt for dette prosjektet er antagelsen om at innfødte borgere i Norge og andre steder i Vest-Europa er mer åpne for inkludering, også av muslimske minoriteter, enn tidligere antatt. Prosjektet (2019-23) skal bidra med ny kunnskap om type, omfang og begrensninger ved antimuslimsk mobilisering, men også åpenhet for inkludering av muslimske minoriteter i dagens samfunn. Les mer om prosjektet.

Unge lovbrytere


Prosjektleder: Professor Linda Gröning, Det juridiske fakultet

Som et resultat av fattigdom, immigrasjon, psykisk uhelse og marginalisering risikerer flere barn å bli både forbrytere og offer. Dette prosjektet vil bidra til å utvikle kunnskap for å imøtekomme disse grunnleggende utfordringer gjennom en tverrfaglig analyse av vurderinger som angår barns straffansvar og straff, innenfor det norske straffesystemet. Les mer om prosjektet.

BARN-NEMND - Database for barnevernvedtak


Prosjekleder: Professor Camilla Bernt, Det juridiske fakultet

Beskyttelse av barn er blant annet regulert gjennom FNs Barnekonvensjon, hvor Norge er sett på som et foregangsland. Dette prosjektet knytter seg til FNs bærekraftsmål som setter fokus på sårbare og marginaliserte mennesker. Prosjektet (2021-23) vil bygge en database med fylkesnemndsvedtak i barnevernssaker som vil gi ny kunnskap om barn i risiko. Les mer om prosjektet.

The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-) Functions in Europe


Prosjektleder: Professor Yvette Peters, Institutt for sammenliknende politikk

Politisk likhet er en grunnleggende betingelse for demokratiets eksistens, og representasjon strukturerer måten demokratier fungerer på. Dette prosjektet (2017-21) undersøker forholdet mellom borger og stat med fokus på representasjon (får innbyggerne det de vil ha?) og politisk likhet (får de det de vil ha, på lik linje med andre?). Prosjektet vil fremme vår forståelse av hvordan representativt demokrati fungerer, dets problemer, og måter å forbedre det på. Les mer om prosjektet (engelsk).