Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Ny evaluering

Tjenestetilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg

Evalueringen bekrefter antakelsen om at det hovedsakelig er kreftpasienter som får særskilt organisert lindrende behandling, men at det er langt flere pasientgrupper som har behov for palliasjon.

rapport
Foto/ill.:
Grete Reimers

Hovedinnhold

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SINTEF i september 2015 - august 2016 gjennomført en evaluering av innhold, kvalitet og tilgjengelighet til det lindrende tjenestetilbudet i Norge. Rapporten konkluderer med at det er flere pasienter som har behov for lindrende behandling enn de som får det i dag. Personer med demens trekkes frem som en gruppe som i svært liten grad mottar noe særskilt organisert palliativt tilbud, og de identifiseres  som en utfordrende pasientgruppe blant informantene i studien.

Ett annet resultat er at informantene etterlyser et bredere samarbeid i det lindrende tjenestetilbudet, inkludert fastleger, fysio‐/ergoterapeuter og NAV for å lage mer komplette tjenestetilbud. Denne tankegangen er helt i tråd med den forskningen vi ved SEFAS nå initierer.

Verdt å merke seg er også vurderingene som gjøres omkring spørsmål om hjemmetid heller enn hjemmedød og om bruken av frivillige i den lindrende omsorgen. Høyere kvalitet på lengre hjemmetid synes viktigere enn det å dø hjemme, i følge rapporten, og det påpekes også at frivillige i liten grad er involvert i den lindrende behandlingen fordi det kreves opplæring og oppfølging.

Ved SEFAS mener vi dette er utfordringer som må løses for å kunne møte den økende andelen eldre i befolkningen som må bo lengre hjemme. Derfor forsker vi, sammen med flere samarbeidspartnere, på de beste og mest effektive løsningene.

Relatert forskning: ICI-HomeTime

Rapporten gir et godt innblikk i hvordan det lindrende behandlingstilbudet er organisert og utøves i dag.

Rapporten i sin helhet kan du lese ved å klikke på lenken under.