Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyheter

Ny retningslinje for personer med demens

Retningslinjen skal bidra til god diagnostikk og tilpasset oppfølging for personer med demens.

Hovedinnhold

Omlag 80 000 personer i Norge har demens. Det ventes at dette vil øke kraftig de neste årene.

─ Den nye retningslinjen skal bidra til at personer med demens får god utredning og diagnostikk, slik at både de og pårørende får god hjelp og oppfølging, opplyser divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet på Helsedirektoratets nettside.

I demensretningslinjen gir Helsedirektoratet blant annet anbefalinger om at:

  • Personer med kognitiv svikt og mistanke om demens skal gis tilbud om demensutredning.
  • Kommunen bør etablere ordninger for å sikre utredning og oppfølging av personer med demens. Flertallet av kommuner har i dag etablert tverrfaglige team / koordinator for å bistå fastlege i dette arbeidet. Det vil variere mellom kommunene hvilke oppgaver slike team / koordinator kan tilby og hva som er hensiktsmessig organisering. Kommunen bør etablere rutiner for samarbeid mellom team / koordinator og fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste.
  • Personer med demens bør aktivt tilbys oppfølging etter at en demensdiagnose er satt.
  • Tiltak og aktiviteter som iverksettes, skal være tilpasset personens behov og ta hensyn til interesser og ressurser etter prinsippene om personsentrert omsorg og behandling.
  • Pårørende til personer med demens bør tilbys oppfølging som tar høyde for deres situasjon og deres reaksjoner i en livssituasjon som kan oppleves krevende.
  • Behandling med legemidler mot demenssymptomer bør som hovedregel skje i kombinasjon med miljømessige og/eller psykososiale tiltak og aktiviteter.
  • En individuell behandlingsplan for legemidler bør utarbeides, som blant annet inneholder avtalte tidspunkter for effekt- og bivirkningskontroll samt plan for prøveseponering.

Mot slutten av året kommer egne anbefalinger om utvidet etredning ved mistanke om demens, samt lindrende behandling.