Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyheter

Gir innspill til ny eldrereform

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.

Rune Samdal, Bent Høie og Bettina Husebø
Medforsker ved SEFAS Rune Samdal sammen med Helseminister Bent Høie og senterleder Bettina Husebø. Samdal delte av sine erfaringer som pårørende under departementets dialogmøte om helsehjelp i forbindelse med reformen "Leve hele livet".
Foto/ill.:
Janne B. Bøe

Hovedinnhold

Kunnskapsoppsummeringen Helsehjelp til eldre, av Bettina Husebø og medarbeidere ved SEFAS, ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i oktober. Tirsdag 7. november skal den presenteres på dialogmøte i regi av helseminister Bent Høie.

Leve hele livet

Arbeidet med den nye eldrereformen Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre startet tidligere i år. Målet er at eldre skal få bedre tjenester, hjelp og støtte til å mestre livet. Det er fokus på fire områder; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

I forbindelse med reformen bestilte Helse- og omsorgsdepartementet rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin fikk i oppdrag å undersøke HELSEHJELP som tilbys til hjemmeboende eldre og sykehjemspasienter med og uten demens. Senter for omsorgsforskning Vest har sett nærmere på aktivitet og fellesskap for eldre, mens Aldring og helse har levert rapporter om temaene mat og ernæring til eldre, overganger og brudd i pasientforløp, spredning og implementering av gode tiltak for eldre, pårørende til eldre og kompetanseutvikling og fagutvikling for faglig gode arbeidsmiljø.

Sammen med dialogmøtene gir rapportene viktige innspill om hva som er de største utfordringene innen eldreomsorgen.

10 målrettede tiltak

SEFAS sin Kunnskapsoppsummering om helsehjelp for eldre i kommunehelsetjenesten tar for seg aktuell norsk, nordisk og internasjonal forskning. Målet var å identifisere tiltak på pasient-, helsepersonell- og systemniva som kan forebygge funksjonsfall hos eldre og gi flere gode år hjemme.

Rapporten konkluderer med følgende 10 punkter med særlig stort potensiale for å tilrettelegge for en bedre alderdom:

  1. Utvikle metoder som gjør at vi tidlig kan identifisere personer med høy risiko for funksjonssvikt, slik at de beholder god funksjon og kan bo trygt og lenge hjemme.
  2. Mange eldre har flere helseproblemer og kroniske sykdommer. Vi trenger integrerte helsetjenester og komplekse intervensjoner som reflekterer det virkelige liv.
  3. Tverrfaglig legemiddelgjennomgang reduserer unødig og/eller uheldig bruk av legemidler, bivirkninger og kostnader. Behov for kontrollerte seponeringsstudier.
  4. Ikke-medikamentell behandling er lite undersøkt. Sosiale, fysiske og mentale aktiviteter må være standard og forebygge og redusere funksjonsfall.
  5. Opplæring og forskning på tannpleie hos eldre og døende personer med demens bidrar til å erkjenne overlappende konsekvenser av enkeltutfordringer.
  6. Forberedende samtaler og kompetent og regelmessig vurdering og behandling av smerte og belastende symptomer må etableres og testes hjemme og på sykehjem.
  7. Brukerinvolvering i klinikk og forskning hjelper til å forhindre stress og forverret helse blant pårørende. Omsorgsteknologi må tilpasses individuelle behov og ulike settinger.
  8. «3 x 3» - Helsepersonell bør ha krav på 3-dagers teoretisk/praktisk læring, hospitering og veiledning - 3 ganger i året.
  9. Tverrfaglig samarbeid og tverrprofesjonell læring (medisin, farmasi, odontologi, ernæring, juss o.a.) med utplassering av studenter øker forståelse og kompetanse.
  10. Forskningsbasert kunnskap må implementeres og testes i kliniske settinger. Dette vil bidra til mer attraktive arbeidsforhold, samt bedre behandlingen av eldre hjemmeboende og sykehjemspasienter med og uten demens.