Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Kickstart for nytt forskningsprosjekt

LIVE@Home.Path - en ny innovativ og tverrfaglig studie med fokus på hjemmeboende personer med demens.

Gruppebilde fra deltakere fra seminaret i Bærum
Ansatte fra 4. distrikt i hjemmetjenesten og tre omsorgsboliger i Bærum kommune sammen med forskere fra SEFAS med prosjektleder Bettina Husebø (SEFAS) og Anne Marie Hanson (Bærum) i front.
Foto/ill.:
Maria Hee Furulund, Bærum municipality

Hovedinnhold

Den første tiden etter en demensdiagnose har vi forholdvis lite informasjon om hvilke ønsker og behov som oppstår i den nye livssituasjonen og i relasjon til de nærmeste pårørende.  Gjennom studien LIVE@Home.Path ønsker vi å utvikle en struktur som kan avlaste og bedre livskvaliteten til pårørende, bedre livskvaliteten til personer med demens og samtidig være samfunnsøkonomisk bærekraftig. 

Studien består av en intervensjon med mange ulike komponenter som skal testes i tre kommuner: Bergen, Bærum og Kristiansand.

I januar hadde LIVE oppstartsmøte for samarbeidspartnerne i Bærum kommune. SEFAS-forskerne underviste representanter fra hjemmesykepleien, kommunens demensteam, spesialisthelsetjenesten, politikere og administrasjon, samtenkelte frivillige organisasjoner og medlemmer av eldrerådet.

Studien er således forankret i både kommunens faglige- og politiske ledelse, brukerorganisasjoner, og de som skal gjennomføre intervensjonen i det daglige har fått en god innføring i prosjektet som helhet. Tilsvarende seminar vil også arrangeres i Bergen og Kristiansand.

Atri-X

Spesielt for Bærum kommune er lokalter deres Atri-X (ekstern side) der ulike hjelpemidler og velferdsteknologi blir vist frem. Her kan alle som ønsker få kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler som kan medføre økt frihet, omsorg, trygghet, rehabilitering, aktivitet, fellesskap og kommunikasjon.

Unikt for dette lokalet er at innbyggerne får testet om de tekniske løsningene kan være nyttige, samt få et innblikk i tilgjengelig omsorgsteknologi. Målet er tilpasset teknologi som dekker den enkeltes behov i hverdagen, veloverveide beslutninger og nærhet til tjenestene.  

Dette fokuset er helt i tråd med satsningen på velferdsteknologi i LIVE@Home.Path.