Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Seminar

Reproducing Europe: Seminar om etnografi og komparasjon

Den hollandske sosialantropologen Anouk de Koning fra Radboud universitet var innom SKOK for å snakke om sitt ERC-finansierte prosjekt Reproducing Europe.

Anouk de Koning presenterer prosjektet Reproducing Europe
Anouk de Koning presenterer prosjektet Reproducing Europe for studenter og ansatte ved SKOK. Seminaret fant sted 20. februar 2017.
Foto/ill.:
SKOK

Hovedinnhold

Prosjektet er et komparativt, etnografisk studie som fokuserer på foreldrerollen til førstegenerasjons egyptiske innvandrere i Europa, og forhandlingen av statsborgerskap i møte mellom egyptiske foreldre og ulike europeiske stater. Koning presenterte sitt arbeid for forskere og stipendiater ved SKOK tilknyttet WAIT-prosjektet.

De siste tiårene har innvandring fra den arabiske verden til Europa ført til debatt rundt europeisk identitet og kultur. Det "nye" Europa kjennetegnes av spenningene mellom migrasjon og økende motstand mot denne. Mange av problemstillingene og dilemmaene omkring migrasjon går igjen på tvers av landegrenser, men løses på ulike måter ut i fra spesifikke lokale kontekster. Gjennom prosjektet Reproducing Europe ønsker Koning derfor å fokusere på hvordan forhandlinger rundt statsborgerskap kommer til uttrykk gjennom foreldrerollen som en politisk kategori for offentlig styring. En gruppe på seks forskere med bakgrunn i sosialantropologi og geografi skal frem til 2020 gjennomføre etnografisk feltarbeid i 3 europeiske storbyer: Amsterdam, Paris, og Milano, hvor hver forsker skal fokusere på ulike aspekter ved foreldrerollen blant Egyptiske foreldre i møte med ulike europeiske profesjonelle - for eksempel i skoleverk, helsetjenester, og frivillige organisasjoner. Målet med prosjektet er å studere europeisk kultur og verdier i endring, og grensene for statsborgerskap og medlemsskap i det europeiske fellesskapet.

På seminaret drøftet Koning problemstillingene til prosjektet med de ansatte og stipendiater ved SKOK, som nettopp har startet arbeidet med det nærliggende prosjektet WAIT. WAIT er også et komparativt prosjekt med fokus på migrasjon til Europa, og deltakerene i prosjektet er godt i gang med å planlegge sine etnografiske feltarbeid i 4 forskjellige europeiske byer. Blant annet diskutertet gruppen noen av de praktiske utfordringene med å gjennomføre urbane feltarbeid basert på deltakende observasjon, og utfordringene med å sammenlikne ulike kontekster samtidig som hver forsker får frihet til å utvikle sitt eget prosjekt.

I Reproducing Europe er fellesnevneren fokuset på foreldrerollen blant egyptiske innvandrere, mens ulike etnografiske kontekster og perspektiver legger rammene for utformingen av feltarbeidet til hver enkelt forsker. Gruppen er fordelt på en slik måte at det er to forskere i hver by, og at hver av disse forskerne arbeider med hver sin målgruppe: en forsker arbeider med innvandrerforeldrene, mens den andre arbeider med representantene fra det offentlige. Videre er også fokus noe ulikt fra by til by. Forskerene i Amsterdam vil i hovedsak se på hvordan innvandrerforeldre og deres barn blir framstilt som et problem, og hvordan dette former møtet mellom disse og det offentlige. I Paris vil fokuset være på hvordan det å være "gode foreldre" blir definert og forhandlet mellom offentlige ansatte og innvandrerforeldre, mens forskerene i Milano vil se på rollen som frivillige organisasjoner spiller i reguleringen av innvandrerforeldre i fraværet av en sterk stat