Hjem
Sosiologisk institutt
"Admission Impossible? School Choice in European Cities"

Nytt forskningsprosjekt om fritt skolevalg i Europa

Prosjektet «Admission Impossible? School Choice in European Cities» mottok 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for å forske på skolevalg i Vest-Europa.

Bilde av sosiologisk institutt
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Om prosjektet

Fritt skolevalg kan betraktes som en grunnleggende rettighet for elever som ønsker tilgang til den utdanningen som best passer til deres kunnskapsbehov og ferdigheter. Likevel er det store forskjeller i elevers grad av selvbestemmelse over sine utdanningsmuligheter. Elever med foresatte med sterk økonomi har gjerne høy valgmulighet da de lettere kan flytte til områder med gode offentlige skoler eller de kan søke seg inn i private skoler. Elever med foresatte med svakere økonomi har mindre fleksibilitet og søker seg oftere til kommunalt tildelte skoler, uten hensyn til skolens kvalitet eller hvor godt tilpasset den er deres behov.

Styresmaktene på sin side har som målsetning å utforme et regelverk som imøtekommer elevers ønske om valgfrihet, samtidig som en forsøker å unngå økt segregering og ulikhet. I denne sammenhengen er det verdt å være oppmerksom på at det per i dag er lite konsensus blant styresmakter og forskere om hvordan man best kan oppnå begge målsetninger. Frem til i dag har ikke forskningen vært i stand til å belyse hvordan nasjonalt utformet utdanningspolitikk blir implementert lokalt eller hvordan lokale variasjoner kan ha konsekvenser på både det lokale og det nasjonale nivået. Gjennom omfattende komparative analyser vil dette forskningsprosjektet belyse politikkutforming og utfall knyttet til fritt skolevalg i fjorten vesteuropeiske byer.

Fremgangsmåte

Prosjektet har en nyskapende tilnærming til fritt skolevalg i Europa og består av tre integrerte delprosjekter:

Det første prosjektet er en kvalitativ inter- og intranasjonal studie av skolevalgspolitikk i fjorten byer i henholdsvis Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike og England. Det andre prosjektet benytter en kombinasjon av surveydata, dybdeintervjuer og fokusgrupper med elever av ulik sosioøkonomisk bakgrunn for å undersøke preferanser og erfaringer med fritt skolevalg i Norge. Det tredje prosjektet er en kvantitativ registerdatabasert studie av kausale effekter av fritt skolevalg i videregående skoler på utfall knyttet til akademiske prestasjoner, etnisk segregering og segregering basert på sosioøkonomisk bakgrunn i Norge.

På hjemmesiden kan du finne mer informasjon om forskningsprosjektet.