Hjem
Sosiologisk institutt

Ledelse, råd og utvalg

Instiuttledelse

Professor Liv Syltevik er valgt som instituttleder 2017-2021. Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede.

Professor Ole Johnny Olsen er nestleder.

Instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Medlemmer av instituttrådet i perioden 2017-2021 er:

For gruppe A:Faste representanter:

 • Atle Møen
 • Ann Nilsen
 • Ole Johnny Olsen
 • Jan Skrobanek

Vararepresentanter:

 • Thomas Lorentzen
 • Lise Widding Isaksen
 • Hans-Tore Hansen
 • Karen Christensen

Gruppe B

Faste representanter:

 • Anja Ariansen
 • Caroline Söderlind

Vararepresentant

 • Michael Kozak

Gruppe C:

Fast representant:

 • Marielle Bjerke

Vararepresentanter:

 • Trine Pernille Klokkerud
 • Olga Mjelde

Gruppe D

Studentrepresentanter:

 • Karolin Moberg
 • Kathrin Hugøy

 

Øvrige råd/utvalg:

Det er jevnlige møter i instituttets

 • Eksamensutvalg
 • Undervisningsutvalg
 • Veilederforum