Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Instituttledelse

Ledelse, råd og utvalg

Main content

Instiuttledelse

Professor Kristoffer Chelsom Vogt er valgt som instituttleder for perioden 2021-2025. Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede.

Professor Atle Møen er nestleder.

Instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Medlemmer av instituttrådet:

Faste representanter fast ansatte:

 • Susanne Bygnes
 • Jan Skrobanek
 • Johs Hjelbrekke
 • Ann Nilsen

Vara for fast ansatte:

 • Liv Syltevik
 • Thomas Lorentzen
 • Hans-Tore Hansen
 • Ole Johnny Olsen

Representanter midlertidig ansatte

 • Lisa M. Sølvberg
 • Tomas Hofstad Løding

Vara midlertidig ansatte:

 • Melissa G. Andersen
 • Nicklas H. Christiansen

 

Faste representanter adm. ansatte

 • Kristin Hope

Vara representanter

 • Olga Mjelde
 • Marthe Kalleklev

 

Studentrepresentanter:

 • Edith Marie Shangalawe Skår (master)
 • Kristoffer Aarthun Gjerde (Bachelor)

Vara studentrepresentanter:

 • Rasmus Bjørkli Eide Johansen (master)
 • Mari Horn Bolset (bachelor)

Lenke til UiBs reglement for styringsorganene - instituttene

Øvrige råd/utvalg:

Det er jevnlige møter i instituttets

 • Eksamensutvalg
 • Undervisningsutvalg
 • Veilederforum

Undervisningsutvalget

Undervisningsutvalgets sammensetning

Undervisningsutvalget består av:

 • Leder: Atle Møen
 • Hans-Tore Hansen, representant fast ansatte
 • Kristin Hjelmeland Hope, Studiekonsulent
 • Studenter – 2 representanter
 • Melissa G. Andersen, stipendiat

Undervisningsleder er leder av undervisningsutvalget, og legger fram saker for utvalget. Studiekonsulenten er sekretær for undervisningsutvalget.

 

Mandat for undervisningsutvalget

Undervisningsutvalget er programstyre for bachelor- og masterprogrammet i sosiologi (se vedlegg fra behandling i instituttrådet 16/9-2019). Utvalget skal behandle, og gi innstilling til instituttrådet i saker i saker som angår:

 1. Innhold og endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne - og programevalueringer.
 2. Diskutere instituttets årlige studiekvalitetsmelding før behandling i instituttrådet
 3. Som programstyre har undervisningsutvalget ansvar for at det pågår et kontinuerlig og systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i programmet og at kravene til NOKUTs tilsynsforskrift innfris.
  • Programstyret fremmer saker som gjelder endring av studieplaner, programevalueringer og lignende for instituttrådet.
  • Gir oppdrag til og gjennomgå årlig rapport fra ekstern programsensor/fagfelle
  • Lage plan for og gjennomgå alle evalueringer av emner i master og bachelorprogrammet (årlig).
  • Utarbeide kort egenevaluering av master- og bachelorprogrammet (årlig)
  • Utarbeide komplett programevaluering for re-akkreditering av master- og
  • bachelorprogrammet (hvert femte år). Denne skal være en fullstendig evaluering som dokumenterer at kravene til NOKUT er innfridd og illustrerer kvalitetsarbeidet over tid. Bachelorprogrammet i sosiologi skal re-akkrediteres høsten 2021, mens masterprogrammet i sosiologi skal re- akkrediteres høsten 2023.
  • Gjennomgang av emne og program evalueringer hvert semester

Utvalgets representanter, instituttleder og andre ansatte ved instituttet kan fremme saker for undervisningsutvalget