Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt om skolevalg i Europa

Fritt skolevalg kan betraktes som en grunnleggende rettighet for elever som ønsker tilgang til den utdanningen som best passer til deres kunnskapsbehov og ferdigheter. Likevel er det store forskjeller i elevers grad av selvbestemmelse over sine utdanningsmuligheter. Dette prosjektet undersøker skjæringsforholdet mellom skolevalg, sosioøkonomisk bakgrunn og politikkutforming.

Et par sko foran en rekke piler som viser i ulike retninger
Et skolevalg består av rekke ulike hensyn.
Photo:
pexels.com

Main content

Tema og mål for prosjektet

Å velge en skole som oppfyller elevenes pedagogiske og sosiale behov er viktig for mange elever og deres foresatte. Samtidig påvirkes dette valget av eksisterende ulikheter. Foresatte med bedre økonomi kan for eksempel velge å flytte til et område der skoler har høy kvalitet, eller de kan skrive barna inn på en privatskole. For andre foresatte kan dette valget være begrenset. 

Styresmaktene på sin side har som målsetning å utforme et regelverk som imøtekommer elevers ønske om valgfrihet, samtidig som en forsøker å unngå økt segregering og ulikhet. I denne sammenhengen er det verdt å være oppmerksom på at det per i dag er lite konsensus blant styresmakter og forskere om hvordan man best kan oppnå begge målsetninger. Frem til i dag har ikke forskningen vært i stand til å belyse hvordan nasjonalt utformet utdanningspolitikk blir implementert lokalt eller hvordan lokale variasjoner kan ha konsekvenser på både det lokale og det nasjonale nivået. Gjennom omfattende komparative analyser vil dette forskningsprosjektet belyse politikkutforming og utfall knyttet til fritt skolevalg i fjorten vesteuropeiske byer.

Fremgangsmåte

Prosjektet består av tre integrerte delprosjekter:

  • Det første prosjektet er en kvalitativ inter- og intranasjonal studie av skolevalgspolitikk i fjorten byer i henholdsvis Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike og England.
  • Det andre prosjektet benytter en kombinasjon av surveydata, dybdeintervjuer og fokusgrupper med elever av ulik sosioøkonomisk bakgrunn for å undersøke preferanser og erfaringer med fritt skolevalg i Norge.
  • Det tredje prosjektet er en kvantitativ registerdatabasert studie av kausale effekter av fritt skolevalg i videregående skoler på utfall knyttet til akademiske prestasjoner, etnisk segregering og segregering basert på sosioøkonomisk bakgrunn i Norge.

Her kan du lese mer om medlemmene av prosjektet.