Hjem
Studentsider

Hvem arbeider for å fremme læringsmiljøet ved UiB?

Læringsmiljøutvalget, Studentsamskipnaden, studentenes tillitsmannsapparat, veilednings- og informasjonstjenestene ved UiB.

Hovedinnhold

Universitetsstyret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget er styrets rådgivende organ. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.

Studentene selv står sentralt i utformingen av eget læringsmiljø. Hver student kan bidra til et bedre læringsmiljø, men formelt sett utføres dette arbeidet av studentrepresentanter fra studentenes eget tillitsmannsapparat, der Studentparlamentet er øverste organ.

Læringsmiljøkontaktene på hvert fakultet kan også kontaktes om du ønsker å ta opp en problemstilling. Er du er usikker på om du vil snakke med en ansatt, er også Studentombudet tilgjengelig. Ombudet har taushetsplikt, og det er uforpliktende å ta kontakt.

Handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet omhandler tiltak som fremmer trivsel, god arbeidsinnsats, gode prestasjoner og god gjennomstrømming i studieprogrammene.