Hjem

Tysk, årsstudium

På årsstudiet i tysk tar vi for oss tysk språk, tysk kultur og tyskspråkleg litteratur. Eit årsstudium er først og fremst retta mot deg som vil supplere tidlegare utdanning, for eksempel for å få undervisningskompetanse i eit nytt fag.
 • Lengde1 år
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartVår

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på årsstudium i tysk, eit studium ved Det humanistiske fakultet.  

Studiestart:  Årsstudiet i tysk har oppstart om våren. Du er velkommen til å delta på orienteringsmøte for nye årsstudentar.

Program: Ny student på et årsstudium

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen. 

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.  

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 93 70 eller send oss ein e-post: studieveileder@hf.uib.no

Innan fagområdet tysk språk vert det jobba med praktisk tysk, fordi ein mest effektivt lærer språk ved å bruke det aktivt i ulike situasjonar og sjangrar. I tillegg lærer du lingvistikk, først og fremst grammatikk, for å gi deg ei systematisk tilnærming til språket. Viss du planlegg å bli tysklærar er det  lettare å instruere andre når du har ei forklaring på kvifor noko er riktig og noko er galt.  

I litteraturdelen av studiet får du ei fordjuping i perioden frå 1750 og til i dag. Vi les Goethe, Mann, Kafka og Bachmann, men også alt heilt nye forfattarar og tyskspråkleg fantasylitteratur. Du får erfaring med nærlesing av tekstar, diskusjon av tekstane i grupper og oppgåveskriving.   

Tyskspråkleg kultur har hovudvekt på dei tre landa Tyskland, Austerrike og Sveits. Desse landa utgjer eit kraftfelt i Europa både økonomisk og kulturelt, og samarbeidet med Noreg er tett. På dette studiet skaffar du deg kommunikasjonskompetanse og kulturell innsikt som er ein føresetnad for at banda til det tyskspråklege området kan oppretthaldast og styrkast.  

Les meir om tyskfaget. 

Studiekvardagen 

Årsstudiet i tysk er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I tillegg til sjølvstudium vil du ha forelesningar og seminargrupper. I ei typisk veke vil du ha om lag seks-sju dobbeltimar (12-14 timar) undervisning.  

Tyskfaget set store krav til evne til sjølvstendig arbeid. Det er du som skal lære språket, og det er du som skal ta det i bruk. Slike ferdigheiter kjem ikkje av seg sjølv. Men du får tett oppfølging frå lærarane, og vi har eit godt studiemiljø. Ein gong i månaden møtast studentar og tilsette til felles lunsj, gjerne med små innslag, quiz eller andre aktivitetar. Hos oss får du undervisning både frå norske lærarkrefter og  gjestelektorar frå DAAD som har tysk som morsmål.   

I første semester drar du på eit tre-vekers studieopphald ved Det tysk-norske studiesenteret i Kiel. Her får du intensiv språkundervisning ved sida av at du deltek på ekskursjonar, besøker delstatsparlamentet Landtag og utfører intervju med ein sjølvvald person.  

Vi held til på Sydneshaugen skole, der det er eigne lesesalar for bachelorstudentar. Det er også eit datarom studentane kan bruke i HF-bygget. Viss du vil organisere gruppearbeid, kan du booke undervisningsrom.   

Meir om studiekvardagen ved Det humanistiske fakultet. 

Kvifor velje årsstudium i tysk? 

Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning. Ønsker å du å spisse og formalisere kompetansen i tysk? Eller treng du ei breiare samansett utdanning med kunnskap i eit ekstra fag?  

Årsstudiet passer også for deg som har lærarutdanning med master, og ønsker undervisningskompetanse i tysk.  

Kjem du rett frå VGS, kan du søke opptak på årsstudiet, men du vil nok få ei betre studentoppleving av å velje bachelorprogrammet i tysk, som er betre tilrettelagt for deg som er ny i høgare utdanning, med ex.phil., innføringsemne/ex.fac., faddergrupper og sosiale studentarrangement. 

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du kan søke om overgang til bachelor (internt) etterpå om du vil fortsette studia. Deretter kan du ta ein mastergrad i tysk. 

Tyskkompetanse er relevant for jobb som lærar, som omsettar, i det private næringslivet og i offentleg administrasjon. Gode tyskkunnskapar gjer det også mogleg å arbeide i Tyskland, spesielt for dei som har kombinert tyskfaget med anna utdanning.   

Les meir om kva jobbar du kan få med ei humanistisk utdanning. 

Meir informasjon under

Kva lærer du? 

 • Du lærer å kommunisere på eit framandspråk og ta del i ein annan kultur.  
 • Du blir trygg i dine språkferdigheiter og blir i stand til smidig kommunikasjon som opnar dører og skaper moglegheiter og handlingsrom.  
 • Du lærer å orientere deg i eit vidt spekter av tekstar for så å formidle innhald vidare i et klart og effektiv språk. 

Sjå heile lista over læringsutbyte

Oppbygging 

Årsstudium i tysk er eit fulltidsstudium med oppstart i januar.  

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp: 

1. Semester (vår)  

 • TYS105 Grunnemne i tysk språk I, 10 studiepoeng.  
 • TYS106 Tyskspråkleg kultur, 10 studiepoeng.  
 • TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap, 10 studiepoeng.  

2. Semester (haust)  

 • TYS115, Grunnemne i tysk språk II, 10 studiepoeng.  
 • TYS116, Tyskspråkleg litteratur, 10 studiepoeng.  
 • SEK100, Samanliknande europeiske kulturstudium, 10 studiepoeng. 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan ikkje ha utveksling som del av årsstudiet. 

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her