Hjem
Bachelor

Litteraturvitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar45
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHøst
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Litteraturvitskap er eit studium for alle som liker å lese, men særleg for dei som liker å tenke over og diskutere med andre det dei les. Studiet tar deg med på ei fascinerande reise i bøkene si verd - ei reise som går på kryss og tvers i historia og i geografien, for her studerer du litteratur frå fleire land og epokar. Sentrale spørsmål i studiet er kva litteratur er, og kvifor han forandrar seg. I litteraturvitskapen lurer ein også på kvifor så få litterære meisterverk er skrivne av kvinner og kva ein las før romanen oppstod.

Kan dikting medverke til å forandre verda? Du vil òg lære å reflektere over dei store spørsmåla som har blitt stilt til diktekunsten opp gjennom tidene. Spørsmåla, og svara som blir gitt, har endra seg heile vegen frå antikken og fram til i dag. Når du lærer om for eksempel Platon eller Nietzsche sitt syn på diktinga, får du eit betre grunnlag for å gjere deg eigne tankar om kva litteratur er og kva han kan brukast til.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Litteraturstudiet gir deg grunnlag for arbeid med litteratur i undervisning, bibliotek og innanfor andre felt der litteratur blir produsert og formidla: forlag, mediebransje, næringsliv og offentleg forvaltning. Vi finn tidlegare litteraturstudentar i alle desse verksemdene. Nokre av våre tidlegare studentar har også blitt forfattarar eller forskarar.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i litteraturvitskap.

Ved påbygging til mastergrad kan du kvalifisere deg for vidare studium og til forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Forsking

Fagmiljøet i litteraturvitskap har kompetanse på ei rekke ulike sjangrar, epokar, forfattarskap og litteraturteoretiske problemområde. Eit større forskings­prosjekt handlar om forholdet mellom litteratur og lov og rett.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har oversyn over hovudliner i litteraturhistoria frå antikken til i dag
 • har eit overblikk over dei litterære hovudsjangrane (prosa, lyrikk, drama og essay)
 • har innsikt i grunnleggjande problemstillingar innanfor eldre poetikk og moderne litteraturteori (t.d. relasjonen mellom fiksjon og fakta, litteratur og samfunn, språk og røyndom)
 • kjenner til ulike funksjonar og roller som litteraturen har hatt i samfunnet (som estetisk, sosial og kritisk praksis)

Dugleikar 

Kandidaten

 • kjenner til det sentrale litteraturvitskaplege omgrepsapparatet og kan nytte det i analysar av litterære tekstar
 • kan reflektere over og arbeide sjølvstendig med litteraturvitskaplege problemstillingar
 • kan leite opp og bruke naudsynt informasjon og sekundærlitteratur til analytisk arbeid med litterære tekstar og problemstillingar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig med ei sjølvvald problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet munnleg og skriftleg
 • kan drøfte relevansen av litteraturvitskapen for andre fagområde og for aktuelle problemstillingar
 • har kompetanse til å skrive om komplekse tema og samanhengar

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i litteraturvitskap. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i litteraturvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV100Innføringsemne i litteraturvitskap101–61
Spesialisering i litteraturvitskap (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
100-nivå (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV111Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse151–62
ALLV112Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken151–62
ALLV113Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til mellomkrigstida151–63
ALLV114Allmenn litteraturvitkap: Moderne litteratur og litteraturteori151–63
200-nivå (krav 30 SP)
Spesialisering med litterær bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV252Litterært særemne med bacheloroppgåve151–64
KVIK253Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne 151–64
ALLV251Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve151–64
KVIK201Kjønnsteori151–64
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–64
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–64
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–64
Spesialisering med litteraturteoretisk bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV251Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve151–64
KVIK253Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve151–64
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV202Allmenn litteraturvitskap: Litterært særemne151–64
ALLV252Litterært særemne med bacheloroppgåve151–64
ANT202Antikkens litteratur151–64
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

 For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i litteraturvitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i litteraturvitskap

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184922

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70