Hjem

Litteraturvitskap, bachelor, 3 år

Litteraturvitskap er eit studium for alle som liker å lese, men særleg for dei som liker å tenke over og diskutere med andre det dei les. Studiet tar deg med på ei reise i bøkene si verd – ei reise som går på kryss og tvers i historia og i geografien, med litteratur frå fleire land og tider.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

Her studerer vi både klassiske verk og moderne forfattarar. Du lærer om litterær analyse, tolking, litteraturhistorie og litteraturteori. Du les mykje sterk litteratur frå heile den vestlege tradisjonen, og lærer å få eit analytisk og kritisk blikk på denne.

Nokre av dei sentrale spørsmåla i studiet er:

 • Kva er litteratur, og kvifor forandrar han seg?
 • Kvifor er så få litterære meisterverk skrivne av kvinner?
 • Kva las ein før romanen oppstod?   

Med fullført bachelorgrad i litteraturvitskap kjenner du til ulike funksjonar og roller som litteraturen har hatt i samfunnet, og kan reflektere over og arbeide sjølvstendig med litteraturvitskaplege problemstillingar. Du kan òg arbeide sjølvstendig med ei sjølvvald problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet munnleg og skriftleg.

Undervisninga og pensumlitteraturen er på både norsk og engelsk. I tillegg anbefaler vi at du som kan lese skjønnlitterære verk på originalspråk som ikkje er norsk eller engelsk, gjer det.

Studiekvardag 

Bachelorprogrammet i allmenn litteraturvitskap er eit fulltidsstudium. Ei typisk veke vil innehalde forelesingar, seminar og gruppearbeid i tillegg til sjølvstudium. Det vil variere litt frå semester til semester kor mange timar undervisning du har. I starten kan du delta i organisert undervisning nesten dagleg. Etter kvart blir det meir tid til sjølvstudium.   

Som student hos oss vil det meste av undervisninga gå føre seg på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus.  

Hos oss blir du del av eit godt studiemiljø. Litteraturstudentane er kjent for å være engasjerte debattantar. Dei tar med seg studia sine frå forelesingssalen til diskusjonar med forelesar i gangane, medstudentar i kantina og rundt salongborda på studentkaféen Ad fontes, og ikkje minst i forum som Litteraturhuset i Bergen, Bergen Offentlege Bibliotek og debattsider i landets aviser.   

På UiB finn du òg mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet. 

Meir om studiekvardagen ved HF

Kva kan du jobbe som? 

Dei som utdannar seg innanfor litteraturvitskap får eit godt grunnlag for å kunne handtere store mengder tekst og trekke ut dei viktigaste aspekta ved tekstane, uavhengig av sjanger. Denne utdanninga er interessant for arbeidsgjevarar som treng folk som kan skrive strukturert, redigere tekst, formidle god litteratur og sjå kvifor noko er god litteratur.  

Med ein bachelorgrad i litteraturvitskap kan det være aktuelt å jobbe 

 • i bok- og forlagsbransjen, som til dømes dagleg leiar, konsulent og redaktør på ulike nivå  
 • som saksbehandlar eller rådgjevar i kommunen eller fylket 
 • som språk- og tekstkonsulent  
 • som sals- og marknadskonsulent  
 • i mediebransjen, som for eksempel skribent og kritikar  
 • i bibliotek   
 • som informasjonsmedarbeidar  
 • med undervisning   

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

Bachelorprogrammet i litteraturvitskap er eit treårig studium som startar i august.  

1. semester

2. semester 

3. semester 

4.-5. semester 

 • Frie emne – vel blant alle opne emne ved UiB eller utveksling (60 studiepoeng)  

6. semester 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

På dette programmet er det lagt til rette for utveksling, og du kan reise til nesten heile verda. Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet.  

For deg som tar litteraturvitskap er det nyttig  å lære eit framandspråk for å kunne lese verk på originalspråk som ikkje er norsk.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Du kan søke opptak til masterprogram i allmenn litteraturvitskap ved UiB. Med ein mastergrad kan du kvalifisere for vidare studium og til forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.  

Noen går òg vidare med andre studium eller syslar for å bli forfattarar. Studium innan allmenn litteraturvitskap kan vere eit godt utgangspunkt for dette. 

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar.lle@uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen

Søk her