Hjem

Utdanning

Bachelor

Kunsthistorie, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar35
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Mennesket si oppleving av verda går i stor grad gjennom auga. Til alle tider har mennesket laga seg bilde for å forstå, formidle og uttrykke seg. Den visuelle sida av kulturen er derfor heilt sentral for å forstå mennesket og mennesket si historie.

Korleis vi opplever og ser verda rundt oss, og korleis vi tenker om kunst og reklame vi er omgitt av, er tema du vil utforske på kunsthistorie. Er pressefotografiet ei spegling eller ein konstruksjon? Er ikonet i kyrkja kunst, eller blir det kunst først når det heng i galleriet?

Gjennom studiet i kunsthistorie lærer du om visuell kultur, kunst og arkitektur i eit historisk, sosialt, retorisk og estetisk perspektiv. Vi utforskar visuelle medium som måleri, skulptur, fotografi, arkitektur og landskap. Tyngdepunktet er den visuelle kulturen i Europa frå antikken til i dag. Viktige spørsmål er kva for rolle kunsten har i samfunnet, korleis er kunsten sitt forhold til politikk og makt, og korleis kunsten kan bli forstått og tolka.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ei utdanning i kunsthistorie gir deg god kompetanse for å arbeide med kunstformidling i museum og andre institusjonar som formidlar kunst. Du kan også jobbe med kulturjournalistikk eller kommunikasjonsarbeid innanfor kunst- og kulturfeltet.

Kunsthistorikarar arbeider også innanfor kulturminneforvaltning og kunst- og kulturadministrasjon i kommunen eller meir lokalt. Som kunsthistorikar har du viktige oppgåver i samfunnet: Du skal ta vare på fortida, vere med på å planlegge framtida og vere ein sentral aktør i utforminga av samtida.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i kunsthistorie. I masterstudiet fordjupar du deg i eit kunsthistorisk emne og i teoretiske spørsmål, blant anna gjennom eit sjølvstendig arbeid (masteroppgåva).

Forsking

Fagmiljøet forskar på eit breitt spekter av visuelle uttrykk, både historiske og samtidige. Tema knyter seg blant anna til synskultur, landskapsforståing, fotografi, arkitektur og byplanlegging, kunstarkeologi, nevroestetikk, kunstteoretiske problemstillingar og visuell retorikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten..

 • har brei oversikt over kunst, arkitektur, visuell kultur og teoriar om det visuelle frå antikken og fram til i dag
 • har kjennskap til dei viktigaste problemstillingane, metodane og analytiske verktøya som vert nytta i kunsthistoriefaget.
 • har kjennskap til sentrale forskingstradisjoner innafor kunsthistoriefaget.
 • har, gjennom eit breitt oversyn over fagområdet, føresetnad for sjølvstendig fordjuping i spesialområde i kunsthistoriefaget.
 • har oversikt over den moderne kunsthistoriedisiplinen si historie frå om lag 1750 fram til i dag
 • dessutan kjennskap til fagområdet sitt tradisjonelle nedslagsfelt i forskingsinstitusjonar, museum, kulturminneforvaltning og privat kunsthandel/galleridrift.

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • er i stand til å grunngi praktiske tiltak og teoretisk problemløysing innafor formidling og forvaltning utifrå sin eigen kunsthistoriske fagkunnskap
 • er, som medarbeidar innafor dei same institusjonelle rammene, i stand til å reflektere over si eiga faglege verksemd og er i stand til å justere denne under rettleiing frå overordna
 • kan kandidaten på oppdrag frå overordna finne fram kunsthistorisk informasjon frå t.d. bibliotek, museum og arkiv. Han kan også framstille kunsthistorisk fagstoff på eit slikt vis at det set lys på ei konkret problemstilling
 • kan uttrykke seg i eit kunsthistorisk fagspråk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i etiske spørsmål innafor kunsthistorisk forsking, formidling, museumsarbeid, kulturminneforvaltning og kunsthandel
 • kan, som medarbeidar i større prosjekt og under veiledning i formidlings- og forvaltningsinstitusjonar, løyse varierte arbeidsoppgåver som strekkjer seg over tid. Kandidaten har føresetnad for å arbeide i team i slike prosjekt, og kan dessutan vurdere om arbeidsoppgåvene vert utført i høve til etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt kunsthistorisk fagstoff skriftleg og munnleg.
 • kan utveksle eigne synspunkt og erfaringar med dei som har den same faglege plattforma i ei høgare kunsthistorisk utdanning. I slike fora kan kandidaten òg bidra til å utvikle ein god praksis.
 • har kandidaten kjennskap til nytenking og innovasjonsprosessar innafor det kunsthistoriske fagområdet

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i kunsthistorie. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogleg å velje ei anna rekkefølgje på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsytbyte. 

Bachelorprogram i kunsthistorie (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i kunsthistorie (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN131Kunst, arkitektur og visuell kultur i antikken151–62
KUN132Kunst, arkitektur og visuell kultur i mellomalderen151–62
KUN133Kunst, arkitektur og visuell kultur i tidleg nytid (1400-1850)151–63
KUN134Moderne kunst, arkitektur og visuell kultur151–63
KUN201Kunstteori, estetikk og historiografi151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN251Kunstane i antikken og mellomalderen151–6
KUN252Fotografiet sin teori og historie med bacheloroppgåve151–6
KUN253Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgåve151–6
KUN254Moderne og samtidskunst med bacheloroppgåve151–6
KUN255Arkitektur og bygningsvern med bacheloroppgåve151–6
KUN256Områdestudium med bacheloroppgåve151–6
KUN258Visuell retorikk i antikk og mellomalder med bacheloroppgåve151–6
KUN259Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgåve151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Som bachelorstudent i kunsthistorie kan du studere eitt eller to semester i utlandet. UiB er eit internasjonalt universitet som har utvekslingsavtalar med universitet i heile verda. Kunsthistoriestudentar reiser gjerne til Roma, Athen eller Paris alternativa er mange!

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

.

Kunsthistorie

Bachelorprogram i kunsthistorie
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184475

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00 - 14.00)